Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Strona główna / Centrum Prasowe / Strategia dotycząca zmian klimatu

Centrum prasowe

Aktualności

14.11.2018 Strategia dotycząca zmian klimatu

Nota techniczna: Ubezpieczanie i inwestowanie w społeczeństwo niskoemisyjne

21 lutego 2018 r. Zarząd Assicurazioni Generali S.p.A zatwierdził swoją pierwszą strategię korporacyjną, dotyczącą zmian klimatycznych, podejmując tym samym istotne działania w zakresie polityki inwestycji i underwritingu, które stanowią podstawową działalność Grupy.
Zgodnie z niniejszą uchwałą, prezentowany dokument wyszczególnia operacyjne konsekwencje strategii, mającej na celu ułatwienie przejścia w przyszłości do gospodarki niskoemisyjnej.

 

Inwestowanie jako właściciela aktywów

 • Rezygnacja z wszelkich nowych inwestycji w podmioty związane z sektorem węglowym i stopniowe zbywanie ekspozycji o wartości 2 mld EUR w aktywach związanych z węglem, przy założeniu zbycia tych aktywów do kwietnia 2019 r.
 • Nowe "zielone" inwestycje o wartości 3,5 mld EUR do 2020 r. 

Underwriting

 • Zobowiązanie do niezwiększania minimalnej ekspozycji ubezpieczeniowej w działalność związaną z węglem.
 • Zobowiązanie do nieubezpieczania nowych klientów związanych z węglem i nowych projektów budowlanych (kopalni i elektrowni) ze skutkiem natychmiastowym. 

Zaangażowanie interesariuszy we ‘właściwą transformację"

 • W krajach, w których gospodarka i zatrudnienie w dużej mierze zależą od sektora węglowego, wdrożenie działań  mających na celu zaangażowanie kontrahentów związanych z węglem, zgodnie z zasadami 'właściwej transformacji' i upublicznienie informacji o liczbie zaangażowanych przedsiębiorstw i określenie planu działania.
 • Roczne raportowanie

 

Wprowadzenie

Długookresowy cel przyjęty na mocy Porozumienia Paryskiego "ograniczenia globalnego ocieplenia do o znacznie poniżej 2°C i dążenia do ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej" wymaga szybkiej dekarbonizacji światowej gospodarki. Raport specjalny w sprawie ograniczenia globalnego ocieplenia o 1,5°C, opublikowany niedawno przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) powtórzył, jak ważne jest działanie całego społeczeństwa obywatelskiego.

W tym kontekście strategia Generali jest zgodna z Paryskim Planem Działań, określonym jako część 21.  Konferencji Klimatycznej w Paryżu (COP21).

Ponadto Generali  popiera Grupę zadaniową ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem (ang. Task force on Climate-related Financial Disclosure, TCFD), zobowiązując się do dobrowolnego ujawnienia zagrożeń i szans związanych ze zmianą klimatu. Generali wspiera także projekt "Inwestowanie we Właściwą Transformację" , promowany przez The Grantham Research Institute / London School of Economics oraz Uniwersytet Harvarda we współpracy z PRI (Principles for Responsible Investments). Celem tej inicjatywy jest wspieranie "właściwej  transformacji" do gospodarki niskoemisyjnej, włączenie aspektu społecznego do strategii klimatycznej.

 

Inwestowanie jako właściciela aktywów

 • Zielone inwestycje do 2020 r

Generali jest silnie zaangażowane we wspieranie transformacji gospodarki na bardziej ekologiczną i zrównoważoną. W tym celu Grupa zwiększy inwestycje w ekologiczne i zrównoważone sektory o 3,5 mld EUR do roku 2020, głównie poprzez inwestycje w obligacje i w infrastrukturę.
W przyszłości Generali będzie nadal monitorować realizację planu inwestycyjnego i corocznie aktualizować jego status.

 • Pozycjonowanie w działalności związane z węglem *

Zgodnie z zapowiedzią z lutego 2018 r., Generali przestało inwestować w emitentów związanych z przemysłem węglowym. Ponadto, w związku z obecną ekspozycją o wartości 2 mld EUR w sektor węglowy, Generali zbywa  inwestycje kapitałowe i stopniowo eliminuje inwestycje w obligacje, utrzymując je do terminu zapadalności lub rozważając możliwość zbycia ich przed terminem zapadalności. Zbycie aktywów kapitałowych zostanie zakończone do kwietnia 2019 roku.

W krajach, w których gospodarka i zatrudnienie są silnie uzależnione od sektora węglowego, Generali zaczęło angażować emitentów w dialog na temat ich planów ransformacji. W tych obszarach obecna ekspozycja wynosi 0,02% ogólnych inwestycji na rachunkach i dotyczy 4 spółek ze 120 zidentyfikowanych przez Urgewald w ‘Top Coal Plant Developers' - lista największych firm związanych z wydobywaniem i wykorzystywaniem węgla, która obecnie traktowana jest jako referencyjna.

 

Underwriting

 • Wzrost w ubezpieczeniach „zielonych"

Odnawialne źródła energii są już pierwszym źródłem energii, w które Generali jest zaangażowane, co stanowi dwie trzecie całego portfela Pierwotnych Źródeł Energii (ang. Primary Energy Sources PES). Ze szczególnym uwzględnieniem przypisu składki z ubezpieczeń majątkowych, Generali jeszcze bardziej wzmocni swoją, już silną, obecność w sektorze energii odnawialnej, poprzez transfer wiedzy i najlepszych praktyk w różnych regionach geograficznych i zbadanie możliwości ustanowienia dedykowanej praktyki branżowej.
Wachlarz produktów o wartości ekologicznej dla rynku klienta detalicznego i MŚP zostanie rozszerzona (np. zrównoważona mobilność i efektywność energetyczna).

 • Pozycjonowanie w działalności związanej z węglem *

Generali zobowiązuje się nie zwiększać swojej minimalnej ekspozycji ubezpieczeniowej na działalność związaną z węglem. W tym celu Grupa nie zapewni ubezpieczenia mienia potencjalnym nowym klientom, związanym z węglem, którzy są objęci definicją działalności związanej z węglem, niezależnie od wielkości ekonomicznej i położenia geograficznego. Ponadto Generali nie będzie już oferować ochrony na budowę żadnej nowej kopalni węgla i nowej elektrowni węglowej. To zastrzeżenie nie dotyczy modernizacji istniejących elektrowni/jednostek, będących własnością lub obsługiwanych przez obecnych klientów. W odniesieniu do istniejącego minimalnego portfela działalności związanej z węglem, stanowiących około 0,1% przypisu składki z ubezpieczeń majątkowych, Generali angażuje klientów w dialog na temat ich planów dotyczących przemiany.  Obecna ekspozycja dotyczy 61 spółek ze ze 120 zidentyfikowanych przez Urgewald w ‘Top Coal Plant Developers' – liście największych firm związanych z wydobywaniem i wykorzystywaniem węgla, która obecnie traktowana jest jako referencyjna.

 

Zaangażowanie interesariuszy we "właściwą transformację"

Według danych Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang. United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), przejście do gospodarki niskoemisyjnej dotknie prawie 1,5 miliarda pracowników na całym świecie. Z tego powodu Generali wspiera ideę "Właściwej Transformacji" nawet dla pracowników i społeczności, przyczyniającej się do zdrowego, odpornego i zrównoważonego społeczeństwa, w którym nikt nie zostaje pominięty. Dlatego strategia Generali obejmuje nie tylko działania w zakresie inwestycji i underwritingu, ale także opiera się na zaangażowaniu interesariuszy, aby zaangażować osoby potencjalnie mające wpływ na proces decyzyjny W krajach, w których gospodarka i zatrudnienie są w dużej mierze zależne od sektora węglowego, Generali angażuje emitentów, klientów i inne zainteresowane strony poprzez ciągły dialog, monitoruje ich plany w celu zmniejszenia wpływu na środowisko, ich strategię przejścia na działalność niskoemisyjną i przewidywane środki na ochronę społeczności i obywateli.

Proces zaangażowania, rozpoczęty w lipcu 2018 r. i kończący się w pierwszym kwartale 2019 r., obejmuje spółki węglowe w krajach, w których udział węgla w krajowym miksie energetycznym przekracza 45% (zgodnie z danymi Międzynarodowej Agencji Energetyki) i gdzie Grupa Generali jest obecna zarówno po stronie inwestycyjnej, jak i underwritingowej. W tych obszarach ekspozycja Grupy na działalność związaną z węglem stanowi obecnie 0,02% ogólnych inwestycji na rachunku bankowym i około 0,1% przypisu składki ze wszystkich ubezpieczeń majątkowych. Ekspozycja ta dotyczy 6 spółek ze 120 zidentyfikowanych przez Urgewald w ‘Top Coal Plant Developers' – liście największych firm związanych z wydobywaniem i wykorzystywaniem węgla, która obecnie traktowana jest jako referencyjna.

Regularne aktualizacje tej ekspozycji będą publikowane corocznie w sprawozdaniach niefinansowych Grupy.
Proces zaangażowania pozwoli Generali zdecydować, czy nadal będzie ubezpieczać działalność tych przedsiębiorstw związaną z węglem. W zależności od efektów dialogu zaangażowania, Grupa podejmie decyzję o zakończeniu ochrony mienia lub o jej odnowieniu. Przedłużenie ochrony mienia będzie uzależnione od zaangażowania danej firmy w prezentowanie i wdrażanie wiarygodnego planu transformacji. W takim przypadku Generali co dwa lata będzie monitorować poziom wdrożenia tego planu. 
Po stronie inwestycji proces zaangażowania będzie przebiegał zgodnie z tą samą ścieżką, co w przypadku działalności underwritingowej.
Dialog wymaga czasu, ale jest to najbardziej skuteczny sposób na przyspieszenie "właściwej transformacji": unikanie pozostawienia pracowników i społeczności zdanych na własne siły, jest priorytetem, przyczyniając się do osiągnięcia przyszłości "znacznie poniżej 2 stopni".

 

* Definicja przedsiębiorstw związanych z węglem

Generali stosuje następujące rygorystyczne kryteria w celu zdefiniowania działalności związanej z węglem:

 • firmy, w których ponad 30% przychodów pochodzi z węgla
 • firmy, w których ponad 30% wyprodukowanej energii pochodzi z węgla
 • firmy wydobywcze, które wydobywają ponad 20 milionów ton węgla rocznie
 • firmy aktywnie zaangażowane w budowę nowych mocy węglowych (elektrowni węglowych) wskazanych przez Urgewald na liście ‘Top 120 Coal Plant Developers' (liście największych firm związanych z wydobywaniem i wykorzystywaniem węgla).

1 W odniesieniu do czterech z sześciu wspomnianych spółek, Generali ma minimalną ekspozycję zarówno w zakresie inwestycji, jak i underwritingu; w przypadku pozostałych dwóch spółek marginalna ekspozycja Grupy ogranicza się do działalności ubezpieczeniowej.