Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Strona główna / Centrum Prasowe / Generali DFE – roczna struktura aktywów na dzień 29 grudnia 2017 r.

Centrum prasowe

Aktualności

12.01.2018 Generali DFE – roczna struktura aktywów na dzień 29 grudnia 2017 r.

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny przekazuje informację o rocznej strukturze aktywów - stan na dzień 29 grudnia 2017 r.

Generali DFE – roczna struktura aktywów na dzień 29 grudnia 2017 r.

 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom

  Emitent
  Skarb Państwa
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  105 066,17
  Udział w aktywach (%)
  35,58*

  Emitent
  DS1023 - 25/10/2023
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  2 147,64
  Udział w aktywach (%)
  0,73

  Emitent
  PS0718 - 25/07/2018
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  33 592,35
  Udział w aktywach (%)
  11,38

  Emitent
  PS0719 - 25/07/2019
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  48 850,86
  Udział w aktywach (%)
  16,55

  Emitent
  WS0922 - 23/09/2022
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  2 316,56
  Udział w aktywach (%)
  0,78

  Emitent
  WZ0118 - 25/01/2018
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  18 158,76
  Udział w aktywach (%)
  6,15

 2. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD , a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 3. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 4. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 5. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  23 770,51
  Udział w aktywach (%)
  8,05

  Emitent
  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  23 770,51
  Udział w aktywach (%)
  8,05

 6. Depozyty denominowane w walutach państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 7. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  166 421,45
  Udział w aktywach (%)
  56,36

  Emitent
  11 BIT STUDIOs S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  5 880,60
  Udział w aktywach (%)
  1,99

  Emitent
  AILLERON S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  4 272,00
  Udział w aktywach (%)
  1,45

  Emitent
  ALIOR BANK S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  9 923,75
  Udział w aktywach (%)
  3,36

  Emitent
  ARCTIC PAPER S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  8 778,00
  Udział w aktywach (%)
  2,97

  Emitent
  BANK PEKAO S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  5 187,60
  Udział w aktywach (%)
  1,76

  Emitent
  BENEFIT SYSTEMS S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  9 995,76
  Udział w aktywach (%)
  3,39

  Emitent
  CELON PHARMA S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  12 757,50
  Udział w aktywach (%)
  4,32

  Emitent
  FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  3 876,25
  Udział w aktywach (%)
  1,31

  Emitent
  GRUPA KĘTY S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  7 345,08
  Udział w aktywach (%)
  2,49

  Emitent
  KRUK S.A
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  4 940,57
  Udział w aktywach (%)
  1,67

  Emitent
  LC CORP S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  10 188,75
  Udział w aktywach (%)
  3,45

  Emitent
  MABION S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  10 735,95
  Udział w aktywach (%)
  3,64

  Emitent
  MEDICALGORITHMICS S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  4 982,50
  Udział w aktywach (%)
  1,69

  Emitent
  MERCATOR S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  13 849,80
  Udział w aktywach (%)
  4,69

  Emitent
  MONNARI TRADE S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  8 641,50
  Udział w aktywach (%)
  2,93

  Emitent
  OPONEO.PL S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  3 622,50
  Udział w aktywach (%)
  1,23

  Emitent
  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  10 340,54
  Udział w aktywach (%)
  3,50

  Emitent
  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  6 953,10
  Udział w aktywach (%)
  2,35

  Emitent
  RAINBOW TOURS S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  8 365,50
  Udział w aktywach (%)

  Emitent
  WIELTON S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  7 534,20
  Udział w aktywach (%)
  2,55

  Emitent
  ZESPÓŁ ELEKTROWNII PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  8 250,00
  Udział w aktywach (%)
  2,79

 8. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

  Emitent
  ---------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 9. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru, prawa do akcji

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 10. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 11. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte

  Emitent
  --------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD spełniające łącznie warunki, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.12 a-e

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 13. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

  Emitent
  --------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 14. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD spełniające łącznie następujące warunki, o których mowa w Ustawie art.141 ust.1 pkt.14 a-e

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 16. Będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 17. Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 18. Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 19. Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 20. Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.20 a-f,mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 21. Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 22. Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 23. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 24. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 25. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 26. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 27. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, innych niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 28. Listy zastawne

  Emitent
  -----------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 29. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 30. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 31. Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 32. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 33. Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 34. Środki pieniężne

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 35. Należności

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  0,00
  Udział w aktywach (%)
  0,00

 36. AKTYWA RAZEM

  Emitent
  -------
  Wartość na dzień wyceny (PLN)
  295 258,13
  Udział w aktywach (%)
  100,00*