Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa

Dobrowolny Fundusz Emerytalny (DFE)

Cieszysz się życiem i starasz się czerpać z niego wszystko to, co najlepsze? Wybierz Dobrowolny Fundusz Emerytalny i zadbaj o wysoki standard życia również na emeryturze.
Główne zalety
 • wypłata świadczenia w ratach, nawet przez 10 lat
 • zgromadzone przez Ciebie środki, wypłacamy jednorazowo lub w ratach, według Twoich potrzeb
 • możliwość wskazania osoby uprawnionej do wypłaty zgromadzonych przez Ciebie środków, w przypadku Twojej śmierci
 • dostęp do zgromadzonych oszczędności w każdym momencie
 • zwolnienie z opodatkowania wypłat transferowych zgromadzonych przez Ciebie środków między instytucjami prowadzącymi IKZE oraz wypłat transferowych dokonanych na IKZE osoby uprawnionej na wypadek Twojej śmierci
 • możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wpłat dokonywanych na IKZE

Pozostałe informacje

Z Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym gromadzisz oszczędności i swobodnie dokonujesz wypłat swoich środków.

Wysokość aktualnej stawki za zarządzanie Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. wynosi 2,6% wartości aktywów netto Funduszu w skali roku.

Procedura składania i rozpatrywania reklamacji:

 1. Członek Funduszu może składać w każdym czasie zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny, w tym skargi i zażalenia („reklamacje”).
 2. Reklamacje mogą być składane:
  • pisemnie przesyłką pocztową na adres Funduszu: Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny, ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa,
  • telefonicznie pod numerem 913 913 913 albo osobiście w formie pisemnej lub do protokołu podczas wizyty w siedzibie Funduszu.
 3. Reklamacja powinna zawierać m.in. dane Członka umożliwiające jego identyfikację oraz numer umowy. Na wniosek Członka Fundusz potwierdzi wpływ reklamacji pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
 4. Fundusz udziela odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od chwili otrzymania reklamacji, chyba że mają miejsce szczególnie skomplikowane okoliczności, uniemożliwiające rozpatrzenie reklamacji w tym terminie. W takim przypadku Fundusz poinformuje Członka o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym na wniosek Członka może być dostarczona pocztą elektroniczną.
 6. Spór między Członkiem a Funduszem może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami a podmiotami rynku finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed Rzecznikiem Finansowym (www.rf.gov.pl).
 7. Członek Funduszu może składać skargi i zażalenia na działalność Funduszu do uprawnionych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz innych organów zajmujących się ochroną klientów podmiotów rynku finansowego.
 8. Generali PTE S.A. oraz Fundusz podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.