Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa

Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE)Jak przystąpić do Generali OFE?
krok 1
Wypełnij formularz przystąpienia do OFE Generali lub zmiany funduszu na OFE Generali.
krok 2
Na podany przez Ciebie adres mailowy prześlemy formularz umowy, gotowy do wydrukowania i podpisania.

Odbierz e-mail i wydrukuj Umowę w dwóch egzemplarzach (pdf, który otrzymasz, zawiera dwa egzemplarze umowy)*.

Na każdym z egzemplarzy złóż własnoręczny podpis.

Uwaga!
Na umowie możesz jedynie złożyć swój podpis we wskazanym miejscu. Wszelkie poprawki lub uzupełnienia, które naniesiesz na umowę po jej wydrukowaniu, nie będą uznawane!
krok 3
Wyślij podpisane dokumenty do Generali na adres:

Generali PTE S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

Załączniki:
 • jeżeli Cię dotyczy: kopia dokumentu o rozdzielności majątkowej (zgodnie ze wskazaniem na druku Umowy)

Uwaga:
Umowa Członkostwa w Generali Otwartym Funduszu Emerytalnym zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Przedstawiciela Funduszu. Po podpisaniu Umowy, odeślemy Ci jeden egzemplarz.

Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią i chcesz przystąpić do Funduszu, wymagana jest pisemna zgoda Twego Przedstawiciela ustawowego (rodzica, lub opiekuna prawnego).

* umowa jest zapisana w formacie PDF. Do przeglądania plików wymagany jest program Adobe Reader 5.0 lub wyższy -> pobierz Adobe Reader
Informacja dla osoby przystępującej po raz pierwszy do OFE

Co oznacza przystąpienie do OFE?
Część Twojej składki emerytalnej (7,3% wynagrodzenia brutto) będzie podzielona. 4,38% trafi na indywidualne subkonto w ZUS a 2,92% na rachunek w OFE. Dzięki temu oszczędzasz na swoją emeryturę na 2 sposoby – z ZUS i OFE.

Jak zawrzeć Umowę Członkostwa w Generali OFE?
Możesz wybrać dogodny dla siebie sposób:

 • Przystąp do Generali OFE online
 • Prześlij do nas pismo lub e-maila z wnioskiem o przystąpienie do Generali OFE
 • Jeśli decydujesz się na drugi sposób:
  • Podaj nam swoje podstawowe dane, abyśmy się mogli z Tobą skontaktować
  • Zaznacz, czy przystępujesz do funduszu po raz pierwszy, czy zmieniasz fundusz na Generali OFE
 • Dwa egzemplarze formularza Umowy wyślemy na wskazany przez Ciebie adres.
 • Wypełnij je, podpisz i odeślij do nas razem z wymaganymi załącznikami.

Aby stać się członkiem Generali OFE, wypełnij przesłane przez nas dwa formularze umowy, podpisz je i odeślij do nas wraz z wymaganymi załącznikami.

 • jeżeli Cię dotyczy: oryginałem lub poświadczoną notarialnie kopią dokumentu o rozdzielności majątkowej (zgodnie ze wskazaniem na druku Umowy)
 • pisemną zgodą na przystąpienie do Generali OFE podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku, jeśli jesteś osobą niepełnoletnią

Po podpisaniu Umowy Członkostwa w Generali Otwartym Funduszu Emerytalnym przez przedstawiciela Funduszu jeden egzemplarz umowy odeślemy do Ciebie.

Zgodnie ze statutem Generali OFE możesz wskazać dyspozycję przesłania informacji o środkach zgromadzonych przez Ciebie na rachunku w Funduszu:

W przypadku jeśli nie wyraziłeś zgody na przesyłanie informacji o środkach drogą elektroniczną, informację tę dostarczymy zwykłą przesyłką listową.

Informacja dla osoby zmieniającej OFE

Możesz wybrać dogodny dla siebie sposób zawarcia Umowy Członkostwa w Generali Otwartym Funduszu Emerytalnym:

 • przystąp do Generali OFE online
 • prześlij do nas pismo lub e-maila z wnioskiem o przystąpienie do Generali OFE
 • pamiętaj o podaniu podstawowych danych, które umożliwią nam kontakt z Tobą
 • zaznacz, czy przystępujesz do funduszu po raz pierwszy, czy zmieniasz fundusz na Generali OFE
 • dwa egzemplarze formularza Umowy wyślemy na wskazany przez Ciebie adres

Aby stać się członkiem Generali OFE, wypełnij przesłane przez nas dwa formularze umowy, podpisz je i odeślij do nas wraz z wymaganymi załącznikami.

 • jeżeli Cię dotyczy: oryginałem lub poświadczoną notarialnie kopią dokumentu o rozdzielności majątkowej (zgodnie ze wskazaniem na druku Umowy)
 • pisemną zgodą na przystąpienie do Generali OFE podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku, jeśli jesteś osobą niepełnoletnią

Po podpisaniu Umowy Członkostwa w Generali Otwartym Funduszu Emerytalnym przez przedstawiciela Funduszu jeden egzemplarz umowy odeślemy do Ciebie.

Decyzję o zmianie OFE możesz podjąć w dowolnym momencie. ZUS dokonuje transferu środków między funduszami cztery razy w roku: w lutym, maju, sierpniu i listopadzie. Aby doszło do skutecznego transferu w danej sesji, umowa z OFE musi być podpisana przez przedstawiciela Funduszu do 25. dnia miesiąca poprzedzającego transfer, czyli odpowiednio:

 • do 25 stycznia
 • do 25 kwietnia
 • do 25 lipca
 • do 25 października

UWAGA! Fundusz jest obowiązany zawiadomić na piśmie dotychczasowy otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy. Dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu tożsamości) zarówno w dotychczasowym, jak i nowym OFE, muszą być zbieżne.

Zgodnie ze statutem Generali OFE możesz wskazać dyspozycję przesłania informacji o środkach zgromadzonych przez Ciebie na rachunku w Funduszu:

W przypadku jeśli nie wyraziłeś zgody na przesyłanie informacji o środkach drogą elektroniczną, informację tę dostarczymy zwykłą przesyłką listową.

Jak zaktualizować dane zawarte w umowie OFE?

Aktualizacji danych możesz dokonać na kilka sposobów. Wybierz najdogodniejszy dla Ciebie:

 • formularz zmiany danych osobowych- wypełnij online
 • formularz zmiany osób uposażonych - wypełnij online
 • formularz zmiany małżeńskich stosunków majątkowych - wypełnij online
 • zamów formularz aktualizacji
 • prześlij pismo z informacją, które dane ulegają zmianie. Podaj w piśmie nr swojego rachunku, potwierdź nowe dane własnoręcznym podpisem.

W przypadku zamówienia formularza aktualizacji przez stronę internetową, wybrany formularz zostanie wysłany do Ciebie na wskazany adres korespondencyjny.

Formularz aktualizacji danych zawartych w umowie członkostwa
Formularz ten należy zamówić w przypadku zmiany np. dokumentu tożsamości, nazwiska, adresu zamieszkania/korespondencyjnego.

Formularz aktualizacji danych identyfikacyjnych uposażonych lub zmiany osób uposażonych
Formularz ten należy zamówić w przypadku zmiany dotychczas wyznaczonych osób uposażonych, w przypadku chęci aktualizacji danych identyfikacyjnych osób uposażonych, bądź też w przypadku chęci wyznaczenia osób uposażonych, jeśli nie zostały one wyznaczone podczas zawarcia umowy z Funduszem.

Formularz oświadczenia Członka Generali OFE w zakresie małżeńskich stosunków majątkowych
Formularz ten należy zamówić w przypadku zmiany w zakresie małżeńskich stosunków majątkowych (zawarcie związku małżeńskiego, rozwód, unieważnienie małżeństwa, ustanie wspólności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa).

Wypełniony formularz aktualizacji wyślij na adres:

Generali PTE S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
(z dopiskiem "OFE")

Uwaga!: Każdy formularz aktualizacji danych powinien zawierać datę jego wypełnienia oraz własnoręczny podpis Członka OFE.

Prawa i obowiązki Członka OFE

Twoje prawa jako Członka otwartego funduszu emerytalnego:

 • prawo do zmiany funduszu
 • prawo do informacji
 • prawo do otrzymywania raz w roku pisemnej informacji o środkach znajdujących się na rachunku członka, terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, o wynikach działalności lokacyjnej funduszu, a także o zasadach polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnym funduszu, wraz ze wskaźnikami, do których są porównywane osiągane przez fundusz stopy zwrotu
 • prawo do otrzymania na żądanie wykazu operacji zrealizowanych na rachunku funduszu
 • prawo do wskazania uposażonych - członek OFE może wskazać imiennie jedną lub więcej osób fizycznych, na których rzecz ma nastąpić wypłata środków w razie jego śmierci

Twoje obowiązki jako Członka otwartego funduszu emerytalnego:

 • aktualizacja danych osobowych będących w posiadaniu OFE
 • informowanie funduszu o:
  • zmianie danych osobowych (nazwiska, imienia/imion, dowodu osobistego, paszportu)
  • zmianie adresu zameldowania i zamieszkania
  • zmianie adresu korespondencyjnego
  • zmianie małżeńskich stosunków majątkowych (zawarcie związku małżeńskiego, rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, ustanie wspólności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa, unieważnienie małżeństwa)
  • zmianie osób uprawionych do odbioru środków w przypadku śmierci członka OFE

Wybierz najdogodniejszy dla Ciebie sposób aktualizacji danych:

Wybrany formularz zostanie wysłany do Ciebie na wskazany adres korespondencyjny. Po jego wypełnieniu, wyślij formularz/pismo w sprawie aktualizacji danych na adres:

Generali PTE S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
(z dopiskiem "OFE")

Uwaga!: Każdy formularz aktualizacji danych powinien zawierać datę jego wypełnienia oraz własnoręczny podpis Członka OFE.

UWAGA! Jeżeli Twoje dane, które posiada OFE są nieaktualne, przekazywanie składek na Twój rachunek w OFE może przebiegać nieprawidłowo.

Procedura składania i rozpatrywania reklamacji:

 1. Członek Funduszu może składać w każdym czasie zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, w tym skargi i zażalenia („reklamacje”).
 2. Reklamacje mogą być składane:
  • pisemnie przesyłką pocztową na adres Funduszu: Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa,
  • telefonicznie pod numerem 913 913 913 albo osobiście w formie pisemnej lub do protokołu podczas wizyty w siedzibie Funduszu.
 3. Reklamacja powinna zawierać m.in. dane Członka umożliwiające jego identyfikację oraz numer umowy. Na wniosek Członka Fundusz potwierdzi wpływ reklamacji pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
 4. Fundusz udziela odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od chwili otrzymania reklamacji, chyba że mają miejsce szczególnie skomplikowane okoliczności, uniemożliwiające rozpatrzenie reklamacji w tym terminie. W takim przypadku Fundusz poinformuje Członka o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym na wniosek Członka może być dostarczona pocztą elektroniczną.
 6. Spór między Członkiem a Funduszem może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami a podmiotami rynku finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed Rzecznikiem Finansowym (www.rf.gov.pl).
 7. Członek Funduszu może składać skargi i zażalenia na działalność Funduszu do uprawnionych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz innych organów zajmujących się ochroną klientów podmiotów rynku finansowego.
 8. Generali PTE S.A. oraz Fundusz podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Wypłata z tytułu śmierci Członka OFE

Jeśli jesteś osobą uposażoną


Jeśli zmarły członek OFE wskazał Ciebie jako osobę, na rzecz której ma nastąpić wypłata środków po jego śmierci, prześlij do Funduszu:

 • Oryginał odpisu aktu zgonu
  Oryginał odpisu aktu zgonu lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Urząd Gminy
 • Poświadczona kopia dokumentu tożsamości
  Ksero dowodu osobistego pełnoletniego Uposażonego/Spadkobiercy poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Urząd Gminy / lub przedstawiciela ustawowego małoletniego Uposażonego/Spadkobiercy
 • Wniosek o wypłatę świadczenia

  Wypełniony i podpisany „Wniosek Uposażonego/Spadkobiercy o wypłatę świadczenia w przypadku śmierci członka Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego” 1

  Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1

 • Dodatkowo:

 • Oryginał odpisu aktu urodzenia
  W przypadku osoby małoletniej – oryginał odpisu aktu urodzenia lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Urząd Gminy


 • 1 W przypadku, gdy Uposażony/Spadkobierca jest osobą małoletnią lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, niniejszy Wniosek powinien być wypełniony i podpisany przez opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.Jeśli jesteś spadkobiercą


Jeśli zmarły członek OFE nie wskazał żadnej osoby, na rzecz której ma nastąpić wypłata środków po jego śmierci,
to jako spadkobierca prześlij do Funduszu dodatkowo:

 • Prawomocne stwierdzenie nabycia spadku
  Prawomocne stwierdzenie nabycia spadku (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub przez Urząd Gminy) lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia (oryginał lub poświadczona kopia)
 • Umowa o dział spadku
  „Umowa o dział spadku” zawarta między Spadkobiercami lub prawomocne postanowienie działowego lub ugoda zawarta przed sądem.Jeśli jesteś współmałżonkiem


Jeżeli Twój zmarły małżonek był członkiem OFE to otrzymasz z Funduszu połowę środków zgromadzonych na jego rachunku za okres wspólności majątkowej małżeńskiej.
Przekażemy te środki na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym, którego jesteś członkiem. Jeżeli nie należysz do żadnego funduszu, to otworzymy dla Ciebie specjalny rachunek w Generali OFE.

Prześlij do Funduszu :

 • Oryginał odpisu aktu zgonu
  Oryginał odpisu aktu zgonu lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Urząd Gminy
 • Oryginał odpisu aktu małżeństwa
  Oryginał odpisu aktu małżeństwa lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Urząd Gminy
 • Wniosek Współmałżonka o wypłatę transferową

  Wypełniony i podpisany „Wniosek Współmałżonka o wypłatę transferową należnych środków w związku ze śmiercią członka Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego”

  Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2


Dokumenty należy przesłać na adres:

Generali OFE
Wydział Obsługi Klientów Funduszy Emerytalnych
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa