Nota prawna

Zawartość niniejszej witryny internetowej jest własnością spółek Generali i korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631).


Jakiekolwiek odtwarzanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu jest zabronione. Jego zawartość i układ graficzny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.


Dane i opinie zawarte na niniejszej witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i reklamowym. Nie stanowią oferty usług świadczonych przez Generali.


Wszelkie dane umieszczone na niniejszej witrynie nie mają charakteru poufnego. Generali nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożliwości korzystania z materiałów umieszczonych na stronie.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Procedura składania i rozpatrywania reklamacji


PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI DLA SPÓŁKI GENERALI ŻYCIE T.U. S.A. ("GENERALI", "TOWARZYSTWO")


 1. Będący osobą fizyczną ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia do otrzymania odszkodowania lub świadczenia ("Klient" a łącznie "Klienci") mogą składać w każdym czasie zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Generali, w tym skargi i zażalenia ("Reklamacje"). Reklamacje mogą być składane również przez poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, jak również ubezpieczających lub ubezpieczonych będących osobami prawnymi lub spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.
 2. Reklamacje mogą być składane: w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Generali, ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa lub w każdej jednostce Generali obsługującej Klientów, albo przesyłane przesyłką pocztową, ustnie – telefonicznie pod numerem +48 913 913 913, albo osobiście do protokołu podczas wizyty w miejscu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.
 3. Na wniosek składającego reklamację Generali potwierdzi wpływ Reklamacji pisemnie lub w inny sposób z nim uzgodniony.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta umożliwiające jego identyfikację, numer polisy oraz zastrzeżenia zgłaszane przez Klienta. W przypadku Reklamacji składanych przez inne podmioty niż Klienci Reklamacja powinna zawierać przynajmniej dane umożliwiające identyfikację składającego Reklamację oraz zgłaszane zastrzeżenia.
 5. Towarzystwo rozpatruje Reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu. Odpowiedź na Reklamację jest udzielana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od chwili otrzymania Reklamacji, chyba że mają miejsce szczególnie skomplikowane okoliczności, uniemożliwiające rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie. W takim przypadku Generali poinformuje podmiot który złożył Reklamację, o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
 6. Odpowiedź na Reklamację jest udzielana w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Klienta odpowiedź na Reklamację może być dostarczona pocztą elektroniczną.
 7. Treść odpowiedzi na Reklamację powinna zawierać w szczególności:
 8. pełne i wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, stosownie do zarzutów zamieszczonych w Reklamacji, chyba, że Reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą składającego Reklamację;
 9. wyczerpującą informację na temat stanowiska Generali w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy; imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego; określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w Reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą składającego Reklamację zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
 10. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z Reklamacji Klienta treść odpowiedzi powinna zawierać również pouczenie o możliwości: odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, jeżeli Generali przewiduje tryb odwoławczy, a także o sposobie wniesienia tego odwołania; skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli Generali przewiduje taką możliwość; wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego; wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.
 11. Towarzystwo zapewnia, że wszystkie Reklamacje są rozpatrywane z największą starannością, wnikliwie i w możliwie najkrótszym terminie oraz dokłada starań, aby proces rozpatrywania Reklamacji cechował się rzetelnością, obiektywizmem, poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu i dobrych obyczajów oraz wytycznych regulatorów.
 12. Spór między Klientem a Generali może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami a podmiotami rynku finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed Rzecznikiem Finansowym (www.rf.gov.pl).
 13. Skargi i zażalenia składane przez inne podmioty, niż wymienione w ust. 1 powyżej lub w innej formie, niż określona w ust. 2 powyżej, dotyczące działania lub zaniechania Generali związanego z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia, powinny zawierać dane i informacje, o których mowa w ust. 4 powyżej. Skargi i zażalenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Generali, najpóźniej w terminie 14 dni od wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do ich załatwienia. Generali informuje zainteresowanego o sposobie załatwienia skargi lub zażalenia niezwłocznie po ich rozpatrzeniu, w sposób uzgodniony z tą osobą. Do skarg i zażaleń składanych zgodnie z niniejszym ustępem nie mają zastosowania postanowienia ust. 5-6 powyżej.
 14. Niezależnie od powyższego Klient może składać skargi i zażalenia na działalność Generali do uprawnionych organów, np. Komisji Nadzoru Finansowego, miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz innych organów zajmujących się ochroną klientów podmiotów rynku finansowego. Skargi i za zażalenia na działalność Generali do Komisji Nadzoru Finansowego składać mogą także pozostałe podmioty, wskazane w ust. 1 powyżej.
 15. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Rozstrzyganie ww. sporów odbywa się za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Adres poczty elektronicznej Generali: centrumklienta@generali.plPROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI DLA SPÓŁKI GENERALI T.U. S.A. ("GENERALI", "TOWARZYSTWO")


 1. Będący osobą fizyczną ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia do otrzymania odszkodowania lub świadczenia ("Klient" a łącznie "Klienci") mogą składać w każdym czasie zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Generali, w tym skargi i zażalenia ("Reklamacje"). Reklamacje mogą być składane również przez poszukującego ochrony ubezpieczeniowej lub zleceniodawcę gwarancji ubezpieczeniowej, jak również ubezpieczających lub ubezpieczonych będących osobami prawnymi lub spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.
 2. Reklamacje mogą być składane: w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Generali, ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa lub w każdej jednostce Generali obsługującej Klientów, albo przesyłane przesyłką pocztową, ustnie – telefonicznie pod numerem +48 913 913 913, a w zakresie ubezpieczeń marki Proama także pod numerem +48 815 815 815, albo osobiście do protokołu podczas wizyty w miejscu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.
 3. Na wniosek składającego reklamację Generali potwierdzi wpływ Reklamacji pisemnie lub w inny sposób z nim uzgodniony.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta umożliwiające jego identyfikację, numer polisy oraz zastrzeżenia zgłaszane przez Klienta. W przypadku Reklamacji składanych przez inne podmioty niż Klienci Reklamacja powinna zawierać przynajmniej dane umożliwiające identyfikację składającego Reklamację oraz zgłaszane zastrzeżenia.
 5. Towarzystwo rozpatruje Reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu. Odpowiedź na Reklamację jest udzielana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od chwili otrzymania Reklamacji, chyba że mają miejsce szczególnie skomplikowane okoliczności, uniemożliwiające rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie. W takim przypadku Generali poinformuje podmiot który złożył Reklamację, o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
 6. Odpowiedź na Reklamację jest udzielana w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Klienta odpowiedź na Reklamację może być dostarczona pocztą elektroniczną.
 7. Treść odpowiedzi na Reklamację powinna zawierać w szczególności: pełne i wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, stosownie do zarzutów zamieszczonych w Reklamacji, chyba, że Reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą składającego Reklamację; wyczerpującą informację na temat stanowiska Generali w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy; imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego; określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w Reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą składającego Reklamację zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
 8. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z Reklamacji Klienta treść odpowiedzi powinna zawierać również pouczenie o możliwości: odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, jeżeli Generali przewiduje tryb odwoławczy, a także o sposobie wniesienia tego odwołania; skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli Generali przewiduje taką możliwość; wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego; wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.
 9. Towarzystwo zapewnia, że wszystkie Reklamacje są rozpatrywane z największą starannością, wnikliwie i w możliwie najkrótszym terminie oraz dokłada starań, aby proces rozpatrywania Reklamacji cechował się rzetelnością, obiektywizmem, poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu i dobrych obyczajów oraz wytycznych regulatorów.
 10. Spór między Klientem a Generali może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami a podmiotami rynku finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed Rzecznikiem Finansowym (www.rf.gov.pl).
 11. Skargi i zażalenia składane przez inne podmioty, niż wymienione w ust. 1 powyżej lub w innej formie, niż określona w ust. 2 powyżej, dotyczące działania lub zaniechania Generali związanego z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia, powinny zawierać dane i informacje, o których mowa w ust. 4 powyżej. Skargi i zażalenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Generali, najpóźniej w terminie 14 dni od wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do ich załatwienia. Generali informuje zainteresowanego o sposobie załatwienia skargi lub zażalenia niezwłocznie po ich rozpatrzeniu, w sposób uzgodniony z tą osobą. Do skarg i zażaleń składanych zgodnie z niniejszym ustępem nie mają zastosowania postanowienia ust. 5-6 powyżej.
 12. Niezależnie od powyższego Klient może składać skargi i zażalenia na działalność Generali do uprawnionych organów, np. Komisji Nadzoru Finansowego, miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz innych organów zajmujących się ochroną klientów podmiotów rynku finansowego. Skargi i za zażalenia na działalność Generali do Komisji Nadzoru Finansowego składać mogą także pozostałe podmioty, wskazane w ust. 1 powyżej.
 13. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Rozstrzyganie ww. sporów odbywa się za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Adres poczty elektronicznej Generali: centrumklienta@generali.pl a w przypadku ubezpieczeń marki Proama także: centrumklienta@proama.pl


PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI DLA GENERALI OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ORAZ GENERALI DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZARZĄDZANYCH PRZEZ GENERALI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. ("TOWARZYSTWO")


 1. Klienci Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego ("Otwarty Fundusz") - członkowie Otwartego Funduszu lub osoby uprawnione w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (osoby uposażone, spadkobiercy, małżonkowie), jak również Klienci Generali Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego ("Dobrowolny Fundusz") - oszczędzający lub osoby uprawnione w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (osoby uposażone, spadkobiercy), mogą składać w każdym czasie zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez, odpowiednio, Otwarty Fundusz lub Dobrowolny Fundusz albo dotyczące działalności Towarzystwa lub ww. Funduszy, w tym skargi i zażalenia ("Reklamacje").
 2. Reklamacje mogą być składane: w formie pisemnej – osobiście w siedzibie, odpowiednio, Otwartego Funduszu lub Dobrowolnego Funduszu - ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa albo przesyłką pocztową; ustnie – telefonicznie pod numerem +48 913 913 913 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w miejscu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta umożliwiające jego identyfikację, numer umowy oraz zastrzeżenia zgłaszane przez Klienta.
 4. Na wniosek Klienta wpływ Reklamacji zostanie potwierdzony pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
 5. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie po jej otrzymaniu. Odpowiedź na Reklamację jest udzielana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od chwili otrzymania Reklamacji, chyba że mają miejsce szczególnie skomplikowane okoliczności, uniemożliwiające rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie. W takim przypadku Klient, który złożył Reklamację, informowany jest o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
 6. Odpowiedź na Reklamację jest udzielana w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Klienta odpowiedź na Reklamację może być dostarczona pocztą elektroniczną.
 7. Treść odpowiedzi na Reklamację powinna zawierać w szczególności: pełne i wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, stosownie do zarzutów zamieszczonych w Reklamacji, chyba, że Reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta; wyczerpującą informację na temat stanowiska, odpowiednio, Towarzystwa, Otwartego Funduszu lub Dobrowolnego Funduszu w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy; imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego; określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w Reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
 8. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z Reklamacji treść odpowiedzi powinna zawierać również pouczenie o możliwości: odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, jeżeli Towarzystwo przewiduje tryb odwoławczy, a także o sposobie wniesienia tego odwołania; skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli Towarzystwo przewiduje taką możliwość; wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego; wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.
 9. Towarzystwo zapewnia, że wszystkie Reklamacje są rozpatrywane z największą starannością, wnikliwie i w możliwie najkrótszym terminie oraz dokłada starań, aby proces rozpatrywania Reklamacji cechował się rzetelnością, obiektywizmem, poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu i dobrych obyczajów oraz wytycznych regulatorów.
 10. Niezależnie od powyższego Klient może składać skargi i zażalenia na działalność Otwartego Funduszu, Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego lub Towarzystwa do uprawnionych organów, np. Komisji Nadzoru Finansowego, miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz innych organów zajmujących się ochroną klientów podmiotów rynku finansowego.
 11. Spór między Klientem a Otwartym Funduszem, Dobrowolnym Funduszem albo Towarzystwem może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami a podmiotami rynku finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed Rzecznikiem Finansowym (www.rf.gov.pl).
 12. Skargi i zażalenia składane przez inne podmioty, niż wymienione w ust. 1 powyżej lub w innej formie, niż określona w ust. 2 powyżej, dotyczące działania lub zaniechania Otwartego Funduszu, Dobrowolnego Funduszu albo Towarzystwa związanego z zawarciem lub wykonaniem umowy członkostwa w Otwartym Funduszu albo w Dobrowolnym Funduszu, powinny zawierać dane i informacje, o których mowa w ust. 3 powyżej. Skargi i zażalenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania, najpóźniej w terminie 14 dni od wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do ich załatwienia. Zainteresowany informowany jest o sposobie załatwienia skargi lub zażalenia niezwłocznie po ich rozpatrzeniu, w sposób z nim uzgodniony. Do skarg i zażaleń składanych zgodnie z niniejszym ustępem nie mają zastosowania postanowienia ust. 5-6 powyżej.
 13. Towarzystwo, Otwarty Fundusz i Dobrowolny Fundusz podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Klienci Otwartego Funduszu mogą wnieść do Komisji Nadzoru Finansowego skargę na Otwarty Fundusz lub Towarzystwo, jeżeli sądzą, że działalność Otwartego Funduszu lub Towarzystwa jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Otwartego Funduszu. Klienci Dobrowolnego Funduszu mogą wnieść do Komisji Nadzoru Finansowego skargę na Dobrowolny Fundusz lub Towarzystwo, jeżeli sądzą, że działalność Dobrowolnego Funduszu lub Towarzystwa jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Dobrowolnego Funduszu.
 14. Powyższa procedura ma także zastosowanie odpowiednio do skarg i reklamacji osób, które zamierzają zawrzeć umowę członkostwa z Otwartym Funduszem lub Dobrowolnym Funduszem.


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych