Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, celu ich zastosowania i sposobie określenia warunków ich przechowywania można znaleźć tutaj. Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

zamknij
open mapa
Strona główna / Nota prawna

Nota prawna


Nota prawna

Zawartość niniejszej witryny internetowej jest własnością spółek Generali i korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631). Jakiekolwiek odtwarzanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu jest zabronione. Jego zawartość i układ graficzny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Dane i opinie zawarte na niniejszej witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i reklamowym. Nie stanowią oferty usług świadczonych przez Generali.

Wszelkie dane umieszczone na niniejszej witrynie nie mają charakteru poufnego. Generali nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożliwości korzystania z materiałów umieszczonych na stronie.

Procedura składania i rozpatrywania reklamacji

Dla spółek Generali T.U. S.A., Generali Życie T.U. S.A. oraz Generali PTE S.A. – zgodna z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego oraz o Rzeczniku Finansowym

 1. Będący osobą fizyczną Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uprawniony oraz inna osoba upoważniona do otrzymania odszkodowania lub świadczenia („Klient”) może składać w każdym czasie zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Generali, w tym skargi i zażalenia („reklamacje”). Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji.
 2. Reklamacje mogą być składane:
  • w formie pisemnej – osobiście w jednostce podmiotu rynku finansowego, obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa,
  • ustnie - telefonicznie pod numerem +48 913 913 913 albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce podmiotu rynku finansowego, obsługującej klientów.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta umożliwiające jego identyfikację, numer polisy oraz zastrzeżenia zgłaszane przez Klienta. Na wniosek Klienta Generali potwierdzi wpływ reklamacji pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
 4. Generali rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu. Odpowiedź na reklamację jest udzielana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od chwili otrzymania reklamacji, chyba że mają miejsce szczególnie skomplikowane okoliczności, uniemożliwiające rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie. W takim przypadku Generali poinformuje Klienta, który złożył reklamację o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Klienta odpowiedź na reklamację może być dostarczona pocztą elektroniczną.
 6. Spór między Klientem a Generali może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami a podmiotami rynku finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed Rzecznikiem Finansowym (www.rf.gov.pl).
 7. Inne osoby niż wymienione w ust. 1 mogą składać reklamacje w formie i na zasadach wskazanych w ust. 1-3 powyżej. Reklamacje te są rozpatrywane na zasadach i w terminach określonych w ust. 4-5 powyżej, z zastrzeżeniem że Generali informuje zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w sposób uzgodniony z tą osobą.
 8. Niezależnie od powyższego Klient może składać skargi i zażalenia na działalność Generali do uprawnionych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz innych organów zajmujących się ochroną klientów podmiotów rynku finansowego.

Dla Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz Generali Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego (zwanych dalej: Funduszem) zarządzanych przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego oraz o Rzeczniku Finansowym

 1. Członek Funduszu może składać w każdym czasie zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Fundusz, w tym skargi i zażalenia („reklamacje”).
 2. Reklamacje mogą być składane:
  • pisemnie przesyłką pocztową na adres Funduszu, odpowiednio:
   - Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny, ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa,
   - Generali Otwarty Fundusz Emerytalny ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa,
  • telefonicznie pod numerem 913 913 913 albo osobiście w formie pisemnej lub do protokołu podczas wizyty w siedzibie Funduszu.
 3. Reklamacja powinna zawierać m.in. dane Członka umożliwiające jego identyfikację oraz numer umowy. Na wniosek Członka Fundusz potwierdzi wpływ reklamacji pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
 4. Fundusz udziela odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od chwili otrzymania reklamacji, chyba że mają miejsce szczególnie skomplikowane okoliczności, uniemożliwiające rozpatrzenie reklamacji w tym terminie. W takim przypadku Fundusz poinformuje Członka o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym na wniosek Członka może być dostarczona pocztą elektroniczną.
 6. Spór między Członkiem a Funduszem może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami a podmiotami rynku finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed Rzecznikiem Finansowym (www.rf.gov.pl).
 7. Członek Funduszu może składać skargi i zażalenia na działalność Funduszu do uprawnionych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz innych organów zajmujących się ochroną klientów podmiotów rynku finansowego.
 8. Generali PTE S.A. oraz każdy z Funduszy podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

Rozstrzyganie ww. sporów odbywa się za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod następującym adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL

Adres poczty elektronicznej Generali: centrumklienta@generali.pl