Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Strona główna / Nota prawna

Nota prawna


Nota prawna

Zawartość niniejszej witryny internetowej jest własnością spółek Generali i korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631). Jakiekolwiek odtwarzanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu jest zabronione. Jego zawartość i układ graficzny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Dane i opinie zawarte na niniejszej witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i reklamowym. Nie stanowią oferty usług świadczonych przez Generali.

Wszelkie dane umieszczone na niniejszej witrynie nie mają charakteru poufnego. Generali nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożliwości korzystania z materiałów umieszczonych na stronie.

Procedura składania i rozpatrywania reklamacji

PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI DLA SPÓŁKI GENERALI ŻYCIE T.U. S.A. ("GENERALI", "TOWARZYSTWO")

 1. Będący osobą fizyczną ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia do otrzymania odszkodowania lub świadczenia ("Klient" a łącznie "Klienci") mogą składać w każdym czasie zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Generali, w tym skargi i zażalenia ("Reklamacje"). Reklamacje mogą być składane również przez poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, jak również ubezpieczających lub ubezpieczonych będących osobami prawnymi lub spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.
 2. Reklamacje mogą być składane:
  1. w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Generali, ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa lub w każdej jednostce Generali obsługującej Klientów, albo przesyłane przesyłką pocztową,
  2. ustnie – telefonicznie pod numerem +48 913 913 913, albo osobiście do protokołu podczas wizyty w miejscu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.
 3. Na wniosek składającego reklamację Generali potwierdzi wpływ Reklamacji pisemnie lub w inny sposób z nim uzgodniony.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta umożliwiające jego identyfikację, numer polisy oraz zastrzeżenia zgłaszane przez Klienta. W przypadku Reklamacji składanych przez inne podmioty niż Klienci Reklamacja powinna zawierać przynajmniej dane umożliwiające identyfikację składającego Reklamację oraz zgłaszane zastrzeżenia.
 5. Towarzystwo rozpatruje Reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu. Odpowiedź na Reklamację jest udzielana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od chwili otrzymania Reklamacji, chyba że mają miejsce szczególnie skomplikowane okoliczności, uniemożliwiające rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie. W takim przypadku Generali poinformuje podmiot który złożył Reklamację, o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
 6. Odpowiedź na Reklamację jest udzielana w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Klienta odpowiedź na Reklamację może być dostarczona pocztą elektroniczną.
 7. Treść odpowiedzi na Reklamację powinna zawierać w szczególności:
  1. pełne i wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, stosownie do zarzutów zamieszczonych w Reklamacji, chyba, że Reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą składającego Reklamację;
  2. wyczerpującą informację na temat stanowiska Generali w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy;
  3. imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego;
  4. określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w Reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą składającego Reklamację zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
 8. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z Reklamacji Klienta treść odpowiedzi powinna zawierać również pouczenie o możliwości:
  1. odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, jeżeli Generali przewiduje tryb odwoławczy, a także o sposobie wniesienia tego odwołania;
  2. skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli Generali przewiduje taką możliwość;
  3. wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
  4. wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.
 9. Towarzystwo zapewnia, że wszystkie Reklamacje są rozpatrywane z największą starannością, wnikliwie i w możliwie najkrótszym terminie oraz dokłada starań, aby proces rozpatrywania Reklamacji cechował się rzetelnością, obiektywizmem, poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu i dobrych obyczajów oraz wytycznych regulatorów.
 10. Spór między Klientem a Generali może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami a podmiotami rynku finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed Rzecznikiem Finansowym (www.rf.gov.pl).
 11. Skargi i zażalenia składane przez inne podmioty, niż wymienione w ust. 1 powyżej lub w innej formie, niż określona w ust. 2 powyżej, dotyczące działania lub zaniechania Generali związanego z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia, powinny zawierać dane i informacje, o których mowa w ust. 4 powyżej. Skargi i zażalenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Generali, najpóźniej w terminie 14 dni od wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do ich załatwienia. Generali informuje zainteresowanego o sposobie załatwienia skargi lub zażalenia niezwłocznie po ich rozpatrzeniu, w sposób uzgodniony z tą osobą. Do skarg i zażaleń składanych zgodnie z niniejszym ustępem nie mają zastosowania postanowienia ust. 5-6 powyżej.
 12. Niezależnie od powyższego Klient może składać skargi i zażalenia na działalność Generali do uprawnionych organów, np. Komisji Nadzoru Finansowego, miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz innych organów zajmujących się ochroną klientów podmiotów rynku finansowego. Skargi i za zażalenia na działalność Generali do Komisji Nadzoru Finansowego składać mogą także pozostałe podmioty, wskazane w ust. 1 powyżej.
 13. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Rozstrzyganie ww. sporów odbywa się za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod następującym adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL. Adres poczty elektronicznej Generali: centrumklienta@generali.pl

PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI DLA SPÓŁKI GENERALI T.U. S.A. ("GENERALI", "TOWARZYSTWO")

 1. Będący osobą fizyczną ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia do otrzymania odszkodowania lub świadczenia ("Klient" a łącznie "Klienci") mogą składać w każdym czasie zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Generali, w tym skargi i zażalenia ("Reklamacje"). Reklamacje mogą być składane również przez poszukującego ochrony ubezpieczeniowej lub zleceniodawcę gwarancji ubezpieczeniowej, jak również ubezpieczających lub ubezpieczonych będących osobami prawnymi lub spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.
 2. Reklamacje mogą być składane:
  1. w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Generali, ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa lub w każdej jednostce Generali obsługującej Klientów, albo przesyłane przesyłką pocztową,
  2. ustnie – telefonicznie pod numerem +48 913 913 913, a w zakresie ubezpieczeń marki Proama także pod numerem +48 815 815 815, albo osobiście do protokołu podczas wizyty w miejscu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.
 3. Na wniosek składającego reklamację Generali potwierdzi wpływ Reklamacji pisemnie lub w inny sposób z nim uzgodniony.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta umożliwiające jego identyfikację, numer polisy oraz zastrzeżenia zgłaszane przez Klienta. W przypadku Reklamacji składanych przez inne podmioty niż Klienci Reklamacja powinna zawierać przynajmniej dane umożliwiające identyfikację składającego Reklamację oraz zgłaszane zastrzeżenia.
 5. Towarzystwo rozpatruje Reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu. Odpowiedź na Reklamację jest udzielana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od chwili otrzymania Reklamacji, chyba że mają miejsce szczególnie skomplikowane okoliczności, uniemożliwiające rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie. W takim przypadku Generali poinformuje podmiot który złożył Reklamację, o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
 6. Odpowiedź na Reklamację jest udzielana w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Klienta odpowiedź na Reklamację może być dostarczona pocztą elektroniczną.
 7. Treść odpowiedzi na Reklamację powinna zawierać w szczególności:
  1. pełne i wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, stosownie do zarzutów zamieszczonych w Reklamacji, chyba, że Reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą składającego Reklamację;
  2. wyczerpującą informację na temat stanowiska Generali w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy;
  3. imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego;
  4. określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w Reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą składającego Reklamację zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
 8. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z Reklamacji Klienta treść odpowiedzi powinna zawierać również pouczenie o możliwości:
  1. odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, jeżeli Generali przewiduje tryb odwoławczy, a także o sposobie wniesienia tego odwołania;
  2. skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli Generali przewiduje taką możliwość;
  3. wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
  4. wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.
 9. Towarzystwo zapewnia, że wszystkie Reklamacje są rozpatrywane z największą starannością, wnikliwie i w możliwie najkrótszym terminie oraz dokłada starań, aby proces rozpatrywania Reklamacji cechował się rzetelnością, obiektywizmem, poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu i dobrych obyczajów oraz wytycznych regulatorów.
 10. Spór między Klientem a Generali może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami a podmiotami rynku finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed Rzecznikiem Finansowym (www.rf.gov.pl).
 11. Skargi i zażalenia składane przez inne podmioty, niż wymienione w ust. 1 powyżej lub w innej formie, niż określona w ust. 2 powyżej, dotyczące działania lub zaniechania Generali związanego z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia, powinny zawierać dane i informacje, o których mowa w ust. 4 powyżej. Skargi i zażalenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Generali, najpóźniej w terminie 14 dni od wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do ich załatwienia. Generali informuje zainteresowanego o sposobie załatwienia skargi lub zażalenia niezwłocznie po ich rozpatrzeniu, w sposób uzgodniony z tą osobą. Do skarg i zażaleń składanych zgodnie z niniejszym ustępem nie mają zastosowania postanowienia ust. 5-6 powyżej.
 12. Niezależnie od powyższego Klient może składać skargi i zażalenia na działalność Generali do uprawnionych organów, np. Komisji Nadzoru Finansowego, miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz innych organów zajmujących się ochroną klientów podmiotów rynku finansowego. Skargi i za zażalenia na działalność Generali do Komisji Nadzoru Finansowego składać mogą także pozostałe podmioty, wskazane w ust. 1 powyżej.
 13. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Rozstrzyganie ww. sporów odbywa się za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod następującym adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL. Adres poczty elektronicznej Generali: centrumklienta@generali.pl a w przypadku ubezpieczeń marki Proama także: centrumklienta@proama.pl

PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI DLA GENERALI OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ORAZ GENERALI DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZARZĄDZANYCH PRZEZ GENERALI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. ("TOWARZYSTWO")

 1. Klienci Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego ("Otwarty Fundusz") - członkowie Otwartego Funduszu lub osoby uprawnione w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (osoby uposażone, spadkobiercy, małżonkowie), jak również Klienci Generali Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego ("Dobrowolny Fundusz") - oszczędzający lub osoby uprawnione w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (osoby uposażone, spadkobiercy), mogą składać w każdym czasie zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez, odpowiednio, Otwarty Fundusz lub Dobrowolny Fundusz albo dotyczące działalności Towarzystwa lub ww. Funduszy, w tym skargi i zażalenia ("Reklamacje").
 2. Reklamacje mogą być składane:
  1. w formie pisemnej – osobiście w siedzibie, odpowiednio, Otwartego Funduszu lub Dobrowolnego Funduszu - ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa albo przesyłką pocztową;
  2. ustnie – telefonicznie pod numerem +48 913 913 913 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w miejscu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta umożliwiające jego identyfikację, numer umowy oraz zastrzeżenia zgłaszane przez Klienta.
 4. Na wniosek Klienta wpływ Reklamacji zostanie potwierdzony pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
 5. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie po jej otrzymaniu. Odpowiedź na Reklamację jest udzielana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od chwili otrzymania Reklamacji, chyba że mają miejsce szczególnie skomplikowane okoliczności, uniemożliwiające rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie. W takim przypadku Klient, który złożył Reklamację, informowany jest o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
 6. Odpowiedź na Reklamację jest udzielana w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Klienta odpowiedź na Reklamację może być dostarczona pocztą elektroniczną.
 7. Treść odpowiedzi na Reklamację powinna zawierać w szczególności:
  1. pełne i wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, stosownie do zarzutów zamieszczonych w Reklamacji, chyba, że Reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta;
  2. wyczerpującą informację na temat stanowiska, odpowiednio, Towarzystwa, Otwartego Funduszu lub Dobrowolnego Funduszu w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy;
  3. imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego;
  4. określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w Reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
 8. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z Reklamacji treść odpowiedzi powinna zawierać również pouczenie o możliwości:
  1. odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, jeżeli Towarzystwo przewiduje tryb odwoławczy, a także o sposobie wniesienia tego odwołania;
  2. skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli Towarzystwo przewiduje taką możliwość;
  3. wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
  4. wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.
 9. Towarzystwo zapewnia, że wszystkie Reklamacje są rozpatrywane z największą starannością, wnikliwie i w możliwie najkrótszym terminie oraz dokłada starań, aby proces rozpatrywania Reklamacji cechował się rzetelnością, obiektywizmem, poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu i dobrych obyczajów oraz wytycznych regulatorów.
 10. Niezależnie od powyższego Klient może składać skargi i zażalenia na działalność Otwartego Funduszu, Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego lub Towarzystwa do uprawnionych organów, np. Komisji Nadzoru Finansowego, miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz innych organów zajmujących się ochroną klientów podmiotów rynku finansowego.
 11. Spór między Klientem a Otwartym Funduszem, Dobrowolnym Funduszem albo Towarzystwem może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami a podmiotami rynku finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed Rzecznikiem Finansowym (www.rf.gov.pl).
 12. Skargi i zażalenia składane przez inne podmioty, niż wymienione w ust. 1 powyżej lub w innej formie, niż określona w ust. 2 powyżej, dotyczące działania lub zaniechania Otwartego Funduszu, Dobrowolnego Funduszu albo Towarzystwa związanego z zawarciem lub wykonaniem umowy członkostwa w Otwartym Funduszu albo w Dobrowolnym Funduszu, powinny zawierać dane i informacje, o których mowa w ust. 3 powyżej. Skargi i zażalenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania, najpóźniej w terminie 14 dni od wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do ich załatwienia. Zainteresowany informowany jest o sposobie załatwienia skargi lub zażalenia niezwłocznie po ich rozpatrzeniu, w sposób z nim uzgodniony. Do skarg i zażaleń składanych zgodnie z niniejszym ustępem nie mają zastosowania postanowienia ust. 5-6 powyżej.
 13. Towarzystwo, Otwarty Fundusz i Dobrowolny Fundusz podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Klienci Otwartego Funduszu mogą wnieść do Komisji Nadzoru Finansowego skargę na Otwarty Fundusz lub Towarzystwo, jeżeli sądzą, że działalność Otwartego Funduszu lub Towarzystwa jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Otwartego Funduszu. Klienci Dobrowolnego Funduszu mogą wnieść do Komisji Nadzoru Finansowego skargę na Dobrowolny Fundusz lub Towarzystwo, jeżeli sądzą, że działalność Dobrowolnego Funduszu lub Towarzystwa jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Dobrowolnego Funduszu.
 14. Powyższa procedura ma także zastosowanie odpowiednio do skarg i reklamacji osób, które zamierzają zawrzeć umowę członkostwa z Otwartym Funduszem lub Dobrowolnym Funduszem.

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatność wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy informacje, które gromadzimy podczas korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych i aplikacji.
Grupa Generali chroni prywatność swoich Klientów, w szczególności Twoje dane osobowe.
Danymi osobowymi są informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Grupę Generali tworzą:

 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
 • Generali Finance Sp. z o.o.,
 • Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.,
 • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

DANE OSOBOWE - RODO

Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”). W związku z tym informujemy, że:

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA / UMOWY CZŁONKOSTWA W FUNDUSZU

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych, w zależności od wyrażonej zgody, rodzaju i zakresu świadczonych usług, a także podmiotu, z którym została zawarta umowa mogą być:

 • Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny, reprezentowany i zarządzany przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (dalej „Generali DFE”),
 • Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany i zarządzany przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (dalej „Generali OFE”),
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej „Generali T.U. S.A.”),
 • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., (dalej „Generali Życie T.U. S.A.”),
 • Generali Finance Sp. z o.o.,

z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15B (02-676 Warszawa). W zależności od powyższych okoliczności, administratorem Twoich danych osobowych może być każda ze spółek z osobna, kilka z nich lub wszystkie podmioty Grupy Generali.

Inspektor Ochrony Danych

Administratorzy danych osobowych wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować poprzez email: iod@generali.pl; telefonicznie pod numerem telefonu 913 913 913; lub pisemnie wysyłając korespondencję pod nasz adres: ul. Postępu 15B (02-676 Warszawa).

Obowiązek informacyjny

Podczas pozyskiwania Twoich danych osobowych administrator przekaże Ci wszelkie informacje wynikające z art. 13 RODO. W przypadku, w którym administrator pozyska Twoje dane osobowe od innych osób i będzie to wymagane prawem, administrator przekaże Ci także wszelkie informacje wynikające z art. 14 RODO najpóźniej w ciągu miesiąca od ich pozyskania, przy naszej pierwszej komunikacji lub przy ujawnieniu danych innemu odbiorcy.

Cele i podstawy przetwarzania

W zależności od wyrażonej zgody, rodzaju i zakresu świadczonych usług, a także podmiotu, z którym została zawarta umowa Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez:

1. Generali DFE

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy członkostwa w Generali DFE (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 88a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych);
 2. w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. w celu wypełnienia prawnego obowiązku przechowywania i archiwizacji dokumentów i innych nośników informacji funduszu wynikającego z art. 51 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, gdy zawarliśmy umowę członkostwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę członkostwa w Generali DFE (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu oferowania Ci produktów i usług Generali DFE (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 22 ust. 2 lit. a RODO);

2. Generali OFE

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy członkostwa w Generali OFE (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 81 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych);
 2. w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. w celu wypełnienia prawnego obowiązku przechowywania i archiwizacji dokumentów i innych nośników informacji funduszu wynikającego z art. 51 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, gdy zawarliśmy umowę członkostwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę członkostwa w Generali OFE (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Generali T.U S.A

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w szczególności:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych dla zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. w celu wypełnienia obowiązków związanych z (i) przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu, (ii) z raportowaniem CRS, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia/przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym profilowania zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia/przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celach analitycznych (doboru usług do potrzeb naszych Klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, itp.) - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia/przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celu reasekuracji ryzyk będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia/przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia/przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 10. w celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia/przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 11. w celu oferowania Ci przez nas zniżek w ramach programów lojalnościowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 12. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług podmiotów z Grupy Generali bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania - podstawą prawną przetwarzania jest Twoja dobrowolna zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 13. dodatkowo, w celu oceny ryzyka oraz realizacji umowy ubezpieczenia możemy przetwarzać dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia - podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Okres przetwarzania danych osobowych

1. Generali DFE

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres członkostwa w Generali DFE, a po zakończeniu tego członkostwa zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru członków funduszu emerytalnego, szczegółowego zakresu informacji, które powinny być zawarte w rejestrze, oraz zasad sporządzania i przechowywania kopii danych zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty przez okres 50 lat.

2. Generali OFE

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres członkostwa w Generali OFE, a po zakończeniu tego członkostwa zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru członków funduszu emerytalnego, szczegółowego zakresu informacji, które powinny być zawarte w rejestrze, oraz zasad sporządzania i przechowywania kopii danych zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty przez okres 50 lat.

3. Generali T.U. S.A

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia do konkretnej umowy ubezpieczenia będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, czyli maksymalnie przez 21 lat od końca roku, w którym wygasła ta umowa, w tym 20 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia dla umów ubezpieczenia kończących się w danym roku.

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia do umowy ubezpieczenia w ciągu dwóch miesięcy od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie ubezpieczenia oraz zawarte we wniosku zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i naszych usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego podmiotów z Grupy Generali możemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz zgodę względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Odbiorcy danych osobowych

1. Generali DFE

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym podwykonawcom, którzy przetwarzają te dane na nasze zlecenie (m.in. podmiotowi prowadzącemu rejestr członków, dostawcom usług informatycznych czy prawniczych), przy czym podmioty te przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszym poleceniami.

Twoje dane osobowe mogą zostać również ujawnione organom państwowym w przypadkach określonych przepisami prawa.

2. Generali OFE

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym podwykonawcom, którzy przetwarzają te dane na nasze zlecenie (m.in. podmiotowi prowadzącemu rejestr członków, dostawcom usług informatycznych, czy prawniczych), przy czym podmioty te przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszym poleceniami.

Twoje dane osobowe mogą zostać również ujawnione podmiotom z Grupy Generali do celów marketingu bezpośredniego ich własnych produktów i usług.

Twoje dane osobowe mogą zostać również ujawnione organom państwowym w przypadkach określonych przepisami prawa.

3. Generali T.U. S.A

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z Grupy Generali, naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, zakładom reasekuracji. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z którymi współpracujemy łącząc produkty i usługi. W przypadku danych przekazywanych do Stanów Zjednoczonych, odbywa się to na podstawie regulacji Privacy Shield. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

1. Generali DFE

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonywania umowy członkostwa w Generali DFE. Podanie danych w zakresie określonym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym. Bez podania tych danych nie jest możliwe zawarcie umowy członkostwa w Generali DFE.

2. Generali OFE

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonywania umowy członkostwa w Generali OFE. Podanie danych w zakresie określonym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym. Bez podania tych danych nie jest możliwe zawarcie umowy członkostwa w Generali OFE.

3. Generali T.U. S.A

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i dokonaniem oceny ryzyka jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

1. Generali T.U. S.A

W procesie analizy ryzyka ubezpieczeniowego, zawarcia umowy ubezpieczenia podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane podane w przesłanej dokumentacji. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o informacje o stanie zdrowia, dacie urodzenia, wykonywanym zawodzie, zasad analizy ryzyka ubezpieczeniowego. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dostępność produktów, sumę ubezpieczenia, wysokość składki ubezpieczeniowej.

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoje sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów przeprowadzenia analizy ryzyka ubezpieczeniowego odbywa się zgodnie z art. 4 ust. 8 pkt 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA SZKODY

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest w zależności od wyrażonej zgody, rodzaju i zakresu świadczonych usług, a także podmiotu, z którym została zawarta umowa może być:

 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej „Generali T.U. S.A.”),
 • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej „Generali Życie T.U. S.A.”),

z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15B (02-676 Warszawa). W zależności od powyższych okoliczności, administratorem Twoich danych osobowych może być każda ze spółek.

Inspektor Ochrony Danych

Administratorzy danych osobowych wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować poprzez email: iod@generali.pl; telefonicznie pod numerem telefonu 913 913 913; lub pisemnie wysyłając korespondencję pod nasz adres: ul. Postępu 15B (02-676 Warszawa).

Obowiązek Informacyjny

Podczas pozyskiwania Twoich danych osobowych administrator przekaże Ci wszelkie informacje wynikające z art. 13 RODO. W przypadku, w którym administrator pozyska Twoje dane osobowe od innych osób i będzie to wymagane prawem, administrator przekaże Ci także wszelkie informacje wynikające z art. 14 RODO najpóźniej w ciągu miesiąca od ich pozyskania, przy naszej pierwszej komunikacji lub przy ujawnieniu danych innemu odbiorcy.

Cele i podstawy przetwarzania

1. Generali T.U. S.A

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane:

 1. w celu wykonania umowy ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z art. 33-46 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym profilowania zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom ubezpieczeniowym oraz obrony przed nadużyciami, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu reasekuracji ryzyk będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. w celu oceny ryzyka oraz realizacji umowy ubezpieczenia będziemy przetwarzać dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

2. Generali Życie T.U. S.A

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w szczególności:

 1. w celu wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu wypełnienia obowiązków związanych z (i) przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, (ii) z raportowaniem FATCA, (iii) z raportowaniem CRS, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia / przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym profilowania zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom ubezpieczeniowym oraz obrony przed nadużyciami, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu reasekuracji ryzyk będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. dodatkowo, w celu realizacji umowy ubezpieczenia będziemy przetwarzać dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Okres przetwarzania danych osobowych

1. Generali T.U S.A

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia konkretnej umowy ubezpieczenia będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, czyli maksymalnie przez 21 lat od końca roku, w którym wygasła ochrona ubezpieczeniowa, w tym 20 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia dla umów ubezpieczenia kończących się w danym roku.

2. Generali Życie T.U S.A

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia/przystąpienia do konkretnej umowy ubezpieczenia będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, czyli maksymalnie przez 21 lat od końca roku, w którym wygasła ta umowa, w tym 20 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia dla umów ubezpieczenia kończących się w danym roku.

Odbiorcy danych osobowych

1. Generali T.U. S.A. i Generali Życie T.U. S.A

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z Grupy Generali, naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, zakładom reasekuracji. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z którymi współpracujemy łącząc produkty i usługi. W przypadku danych przekazywanych do Stanów Zjednoczonych, odbywa się to na podstawie regulacji Privacy Shield. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.

2. Generali T.U. S.A.

W trakcie zawierania i wykonywania umowy ubezpieczenia możliwa jest wymiana Twoich danych pomiędzy Generali T.U. S.A. a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 9/11, 01-231 Warszawa). Kategorie Twoich danych, które możemy wymieniać z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym to: Twoja historia ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia OC oraz historia szkodowości.

Informacja o wymogu podania danych

1. Generali T.U. S.A. i Generali Życie T.U. S.A

Podanie danych osobowych jest konieczne do likwidacji szkody - bez podania danych osobowych nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

1. Generali T.U. S.A.

W procesie obsługi wybranych rodzajów szkód podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, w oparciu o dane podane w przesłanej dokumentacji. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na przyznanie / odmowę przyznania odszkodowania oraz jego wysokość. .

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów wypłacania odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów ubezpieczenia odbywa się zgodnie z art. 4 ust. 8 pkt 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCESU REKRUTACJI

Na potrzeby prowadzenia procesów rekrutacji Grupa Generali prowadzi wspólne działania i wspólną politykę rekrutacji. W związku z powyższym:

Współadministratorami Twoich danych osobowych są:

Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Finance Sp. z o.o. oraz – każda ze spółek z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15B (02-676 Warszawa) zwane łącznie Grupą Generali.

Inspektor Ochrony Danych

Współadministratorzy danych osobowych wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się skontaktować poprzez email: iod@generali.pl; telefonicznie pod numerem telefonu 913 913 913; lub pisemnie wysyłając korespondencję pod nasz adres: ul. Postępu 15B (02-676 Warszawa).

Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w szczególności:

 1. w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego, w ramach którego aplikowałeś – podstawą prawną przetwarzania jest art. 221 § kodeksu pracy oraz przepisy wykonawcze oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zakresie danych wykraczający poza wskazane w powołanych przepisach prawa podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez nas - podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. dla celów oceny czy nie zachodzi konflikt interesów - podstawą prawną przetwarzania będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO a naszym uzasadnionym interesem prawnym jest konieczność weryfikacji czy z uwagi na Twoją sytuację może wystąpić konflikt interesów, który mógłby wpłynąć niekorzystnie na wykonywanie stosunku pracy lub funkcjonowanie pracodawcy;
 4. w niektórych przypadkach, z uwagi na rodzaj stanowiska, na który aplikujesz oraz o ile wyrazisz na to zgodę, Twoje dane mogą być przetwarzane w celu przeprowadzenia testu psychologicznego lub testu kompetencji - podstawą prawną przetwarzania będzie wówczas Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i w tym zakresie dane mogą podlegać automatycznemu przetwarzaniu; w takiej sytuacji masz prawo żądać interwencji człowieka w zakresie interpretacji wyników automatycznego przetwarzania.

Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, co nastąpi nie później, niż w ciągu 4 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, w odpowiedzi na które aplikowałeś, lub do momentu wycofania zgody.

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji, Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do upływu okresu, na który zgoda została udzielona, lub do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych osobowych

W przypadku udziału w procesie rekrutacji, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Współadministratorów, tj. np. firmom księgowym, prawniczym, świadczącym usługi rekrutacyjne i pośrednictwa pracy lub doradztwa personalnego.

Informacja o wymogu podania danych

W przypadku udziału w procesie rekrutacji podanie danych wymienionych w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych niezbędnych do oceny kandydata do pracy jest dobrowolne ale może być konieczne do przeprowadzenia prawidłowej oceny kandydata do pracy.

1. TWOJE PRAWA

Przysługują Ci następujące uprawnienia:

Prawo do sprzeciwu

W przypadku gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów lub przez stronę trzecią, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takiej sytuacji przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że istnieją dla nas inne ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aby wykonać prawo do sprzeciwu, bądź inne prawa wskazane poniżej, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony www.generali.pl, dzwoniąc na infolinię o numerze 913 913 913 lub wysyłając nam e-mail na adres: iod@generali.pl

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO i na zasadach w nim zawartych, masz prawo do zgłoszenia poniższych żądań:

 1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) – zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania w dowolnym momencie wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – zgodnie z art. 15 RODO masz prawo uzyskania informacji na temat przetwarzanych Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii tych danych;
 3. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych – zgodnie z art. 16 RODO masz prawo do zgłoszenia żądania sprostowania (aktualizacji) Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 4. prawo usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – zgodnie z art. 17 RODO masz prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych;
 5. ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO masz prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 6. prawo przenoszenia danych - zgodnie z art. 20 RODO masz prawo do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – zgodnie z art. 77 RODO masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW RABATOWYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej: „Generali”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15b (02-676 Warszawa).

Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować poprzez email: iod@generali.pl; telefonicznie pod numerem telefonu 913 913 913; lub pisemnie wysyłając korespondencję pod nasz adres: ul. Postępu 15B (02-676 Warszawa).

Obowiązek informacyjny

Podczas pozyskiwania Twoich danych osobowych administrator przekaże Ci wszelkie informacje wynikające z art. 13 RODO. W przypadku, w którym administrator pozyska Twoje dane osobowe od innych osób i będzie to wymagane prawem, administrator przekaże Ci także wszelkie informacje wynikające z art. 14 RODO najpóźniej w ciągu miesiąca od ich pozyskania, przy naszej pierwszej komunikacji lub przy ujawnieniu danych innemu odbiorcy.

Cele i podstawy przetwarzania

W zależności od wyrażonej zgody oraz rodzaju i zakresu świadczonych usług Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane:

 1. w celu oferowania Ci przez nas zniżek w ramach programów lojalnościowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. 2. w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO), jeżeli złożysz taką reklamację w związku z udziałem w Programie Rabatowym;

Powyższe nie uchybia prawu przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z zawarciem z nami umowy ubezpieczenia, o czym zostałeś poinformowany przy zawieraniu umowy ubezpieczenia

Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe zawarte w adresie e-mail będą przechowywane przez nas jedynie do chwili wysłania kodu rabatowego. Inne dane osobowe, podane w związku z procesem reklamacyjnym przechowywane będą przez nas przez okres 10 lat od chwili rozstrzygnięcia reklamacji. Nie uchybia to naszemu prawu przechowywania Twoich danych przez inny okres w związku z zawartą przez Ciebie umową ubezpieczenia lub wyrażoną zgodą marketingową/komunikacyjną.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe podane podczas procesu reklamacyjnego mogą zostać ujawnione naszym podwykonawcom np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z udziałem w programie rabatowym jest całkowicie dobrowolne, natomiast podanie danych osobowych w związku z reklamacją jest konieczne do jej rozpatrzenia.

PLIKI COOKIES

Co to jest plik „cookie"?

Pliki cookies (ciasteczka) to małe, pojedyncze pliki tekstowe, które są wysyłane przez odwiedzane strony www, a następnie pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w plikach cookies pozwalają na odczytanie ich wyłącznie przez stronę, która je utworzyła. Jednocześnie strona internetowa nie ma dostępu do innych plików, które znajdują się na komputerze użytkownika.

Jakich plików „cookies" używamy?

W ramach naszego serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.generali.pl, portal.generali.pl oraz aplikacji mobilnych Generali („Serwis”) mogą być wykorzystywane dwa rodzaje plików cookies:

 • stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika lub przez czas określony w parametrach pliku;
 • sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika do wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub do opuszczenia strony internetowej.

W jakim celu Serwis korzysta z plików cookies?

Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis pozwalają na odpowiednie dostosowanie wyświetlanych na stronie informacji i personalizowanie prezentowanych treści, pozwalają one również mierzyć interakcje użytkowników na stronach www. Stosujemy pliki cookies w celu dopasowania i poprawienia sposobu działania Serwisu, jak również w celu mierzenia efektów akcji przeprowadzanych w ramach Serwisu. Pliki cookies umożliwiają określanie Twoich upodobań, co pozwala na stałe podnoszenie jakości naszych usług. Pliki cookies nie są wykorzystywane przez nas do kontaktu z Tobą za pomocą telefonu, maila czy poczty.

Przykłady wykorzystania plików cookies w ramach Serwisu:

Ciasteczka naszych partnerów

Wykorzystujemy lub możemy wykorzystywać cookies osób trzecich, czyli cookies zamieszczane na stronach Serwisu przez naszych partnerów, w następujących sposób:

 • AppNexus Inc
 • SARE S.A.
 • Google
 • Facebook
 • Yandex
 • DoubleClick
 • Tradedoubler
 • creativecdn.com

Google Analytics

W celu analizy i ulepszenia funkcjonowania swojego Serwisu korzystamy z usług i funkcji reklamowych oferowanych przez Google Analytics dostarczanej przez Google Inc.

Google Analytics przetwarza otrzymane dane w sposób zbiorczy i zanonimizowany, zatem nie jest możliwa identyfikacja pojedynczej osoby, której dane zostały pozyskane.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookies do analizy w jaki sposób korzystasz z Serwisu i tworzenia zbiorczych statystyk/raportów odwiedzających. Ponadto dzięki Funkcji reklamowej Google Analytics możemy:

 • korzystać z remarketingu z wykorzystaniem Google Analytics [•];
 • przygotowywać raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google [•];
 • przygotowywać raporty danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics [•];
 • korzystać z zintegrowanych usług, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam [•].

W związku z Funkcjami reklamowymi Google Analytics [•]

W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia reklam w ramach Google, w tym wyłączyć personalizację reklam, która pozwala Google na korzystanie z informacji o Twojej aktywności na koncie Google, informacji przechowywanych w usługach Google (takich jak wyszukiwarka i YouTube) oraz danych dotyczących przeglądania pochodzących z witryn i aplikacji partnerów Google. Ustawienia reklam możesz zmienić pod adresem: https://adssettings.google.com .

Jeżeli nie chcesz aby Google Analytics zbierało dane dotyczące Twoje aktywności w Serwisie, możesz skorzystać z dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics. W tym celu pobierz i zainstaluj darmową wtyczkę dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Wówczas Google Analytics nie będzie zbierało danych o odwiedzinach w Serwisie, a Ty nadal będziesz mieć dostęp do Serwisu.

Szczegółowe informacje o sposobie zbierania i przetwarzania danych przez Google Analytics dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=pl, natomiast pełna polityka prywatności Google Inc. dostępna jest pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl .

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

Możesz w każdym czasie zmienić ustawienia przeglądarki związane z ustawieniami plików cookie, zezwalać stronom na zapis i odczytywanie plików cookies, włączyć i wyłączyć obsługę plików cookies.

- przeglądarka Firefox
- przeglądarka Google Chrome
- przeglądarka Internet Explorer

POWIADOMIENIA WEB PUSH

Czym są powiadomienia web push?

Powiadomienia web push są to krótkie wiadomości wysyłane przez strony internetowe do Twojej przeglądarki, nawet jeśli taka strona nie jest w danym momencie aktywna. Zazwyczaj powiadomienia web push wyświetlają się w formie małej wyskakującej wiadomości (pop-up) zawierającej grafikę i treść zachęcającą do kliknięcia i uzyskania dalszych informacji o danych produktach czy usługach. Kliknięcie powiadomienia web push może doprowadzić do otwarcia nowej strony internetowej lub do przełączenia na inną kartę otwartej strony.

Subskrypcja na powiadomienia web push

Powiadomienia web push są wyświetlane jedynie dla stron internetowych, którym na to zezwolisz. Innymi słowy, warunkiem pojawienia się powiadomień web push jest wyrażenie zgody (subskrypcja) na ich otrzymywanie w okienku dialogowym, które wyświetla się podczas korzystania z danej strony internetowej.

Możesz zasubskrybować powiadomienia web push z naszego Serwisu, które będą informowały Cię m.in. o nowych promocjach i ofertach.

Jak to działa?

Podczas subskrypcji na powiadomienia web push, przeglądarka generuje unikalny „klucz/identyfikator” dla każdego użytkownika, za pomocą którego podmiot przesyłający powiadomienia web push może identyfikować swoich subskrybentów.

Jak mogę zrezygnować z powiadomień web push?

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia web push w swojej przeglądarce internetowej i zablokować otrzymywanie powiadomień z danej strony internetowej lub całkowicie zablokować powiadomienia web push z wszystkich stron. Poniższe linki opisują co musisz zrobić, aby „wyłączyć” powiadomienia web push:

https://support.google.com/chrome/answer/3220216?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
https://support.mozilla.org/pl/kb/powiadomienia-web-push-firefox
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings

SPERSONALIZOWANE PROPOZYCJE

Grupa Generali może tworzyć oferty specjalnie dostosowane do Twoich potrzeb oraz proponować Ci wzięcie udziału w różnych konkursach z nagrodami. Korzystając z takich ofert, bądź biorąc udział w konkursach, możesz zostać poproszony o przekazanie swoich danych osobowych lub o wyrażenie odrębnej zgody. W takich przypadkach wszelkie dodatkowe informacje zostaną Ci przekazane podczas pozyskiwania Twoich danych osobowych.


>