Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Strona główna / O Generali / Aktualności

O Generali

Aktualności

20.01.2016 Komunikat dla Klientów ubezpieczeń z UFK

Niniejszy komunikat dotyczy umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

Jesteśmy zaszczyceni, że Klienci obdarzają nas zaufaniem i możemy świadczyć ochronę ubezpieczeniową, a także inwestować powierzone nam środki. Z przyjemnością informujemy, że aby jeszcze lepiej sprostać oczekiwaniom naszych Klientów podjęliśmy działania mające na celu obniżenie opłat pobieranych w przypadku całkowitego lub częściowego wykupu wartości polisy ze środków zgromadzonych na rachunkach naszych Klientów. Działania te związane są z wydaniem przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 23.12.2015 decyzji nr RŁO 12/2015. Pełna treść decyzji dostępna jest na stronie internetowej.

W przypadku umów indywidualnych ze składką jednorazową na skutek zawarcia aneksów, opłata ograniczona będzie w ten sposób, że nie będzie ona mogła być wyższa niż 6% wpłaconej składki jednorazowej.

W przypadku umów indywidualnych oraz grupowych ze składką regularną na skutek zawarcia aneksów i porozumień, opłaty ograniczone będą tak, że nie będą mogły być wyższe niż 5 % procent wartości umowy. Pojęcie „Wartość umowy” rozumiane jest jako suma składek regularnych płatnych przez konsumenta w okresie, przez jaki konsument zgodnie z umową zobowiązany jest do ponoszenia opłat w przypadku całkowitego lub częściowego wykupu wartości polisy, przy założeniu ciągłego trwania umowy i regularnego opłacania składek w całym okresie ubezpieczenia. W przypadku, w którym konsument zobowiązany jest do ponoszenia opłat w przypadku całkowitego lub częściowego wykupu wartości polisy przez okres dłuższy niż 10 lat, wartość umowy będzie ograniczona do sumy składek płatnych przez konsumenta przez okres pierwszych 10 lat trwania umowy. Przy ustalaniu wartości umowy pod uwagę brana będzie wysokość składki wskazana w polisie w momencie zawarcia umowy tj. bez uwzględniania ewentualnych zmian wysokości składek w przyszłości np. z tytułu indeksacji.

W przypadku Klientów wypowiadających Umowy Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką regularną w pierwszym roku polisowym, opłata nie będzie wyższa niż 4,5 % wartości umowy.

W żadnym wypadku wprowadzane zmiany nie będą prowadzić do naliczenia opłat wyższych niż dotychczas zastrzeżone w Umowach Ubezpieczenia.

Wyrazem tych działań są składane Naszym Klientom listownie propozycje zawarcia aneksów lub porozumień do Umów Ubezpieczenia. Wyrażenie zgody na zaproponowane zmiany w zakresie ograniczenia wysokości opłat pobieranych w przypadku całkowitego lub częściowego wykupu wartości polisy powoduje zmianę Umów Ubezpieczenia jedynie w tym zakresie. Pozostałe prawa i obowiązki wynikające z tych Umów nie ulegają zmianie.

Zawarcie aneksów i porozumień możliwe będzie w dowolnym momencie, tak długo jak Klienci objęci są ochroną w ramach Umowy Ubezpieczenia. Nowe zasady naliczania opłat będą obowiązywać od chwili doręczenia do Generali Życie TU S.A. podpisanych przez Klientów aneksów lub porozumień.

Niezależnie od powyższego informujemy, że zawarcie aneksu do umowy nie może być interpretowane jako wyłączające ani ograniczające uprawnień Klienta do dochodzenia dalej idących roszczeń dotyczących wysokości pobieranych opłat w przypadku całkowitego lub częściowego wykupu wartości polisy, na drodze cywilnoprawnej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z naszą Infolinią.

Zarząd Generali Życie TU S.A.Informacje prawne
Użyte w treści listu sformułowania:
„Towarzystwo” oznacza Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
„Rachunek” oznacza rachunek na którym ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa nabyte za składki uiszczone przez Panią / Pana, na podstawie zawartej przez Panią / Pana Umowę Ubezpieczenia.
„Umowa Ubezpieczenia” oznacza umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi lub umowę grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, do której zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Ubezpieczenia:

 1. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OmniProfit Premium. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną (kod RPFN);
 2. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi "Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS" ze składką regularną (kod RPFNB);
 3. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką regularną (kody RPFM, RPFM1);
 4. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi "Mój Plan Finansowy" (kod RPF21);
 5. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Prospero ze składką regularną (kod RPFB);
 6. Ubezpieczenie Systematyczny Plan Emerytalno-Inwestycyjny (RPB, RPB1);
 7. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OVB Future Invest (kod RPO);
 8. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Indywidualny Plan Finansowy Idea (kod RPC);
 9. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi db Emerytura – Start (kod RPFME);
 10. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką jednorazową (kod SPF);
 11. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką jednorazową (kod SPFM);
 12. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OmniProfit Premium ze składką jednorazową. Program inwestycyjny ze składką jednorazową (SPFM2);
 13. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Program Inwestycyjny Wygodny Portfel (SPFMI);
 14. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali "Ubezpieczenie z przyszłością - Firma" ze składką regularną dla Klientów Alior Bank będących posiadaczami rachunku inwestycyjnego (kod RPFAL);
 15. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali "Ubezpieczenie z przyszłością – Firma PLUS" ze składką regularną dla Klientów Alior Bank będących posiadaczami rachunku inwestycyjnego (kod RPFAL1);
 16. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi db "Inwestuj w Przyszłość" - aktywne oszczędzanie (kod RPFMD);
 17. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali "Perspektywa" ze Składką regularną (kod RPFBM);
 18. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali "Ubezpieczenie z przyszłością" ze składką regularną (kod RPFBP);