Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

zamknij
open mapa
Strona główna / O Generali / Aktualności

O Generali

Aktualności

21.12.2016 Porozumienie Generali Życie TU z Prezesem Urzędu Ochrony i Konkurencji z dnia 19-12-2016 r.

Niniejszy komunikat dotyczy pozostających w mocy umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, do których zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Ubezpieczenia:

  1. „Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio (kod: RPF)”;
  2. „Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną (kod: RPF1).

Jesteśmy zaszczyceni, że Klienci obdarzają nas zaufaniem i możemy świadczyć ochronę ubezpieczeniową, a także inwestować powierzone nam środki. Z przyjemnością informujemy, że aby jeszcze lepiej sprostać oczekiwaniom naszych Klientów podjęliśmy działania mające na celu obniżenie opłat pobieranych w przypadku całkowitego lub częściowego wykupu wartości polisy ze środków zgromadzonych na rachunkach naszych Klientów. Działania te związane są z zawarciem w dniu 19 grudnia 2016 roku Porozumienia Szczegółowego pomiędzy Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. a Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pełna treść Porozumienia Szczegółowego dostępna jest tutaj.

Generali Życie T.U. S.A. informuje o możliwości zawarcia aneksów do pozostających aktualnie w mocy umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, do których zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Ubezpieczenia:
1. „Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio (kod: RPF)”;
2. „Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną (kod: RPF1).
Na skutek zawarcia aneksów, opłaty ograniczone będą tak, że nie będą mogły być wyższe niż 5 % procent wartości umowy. Pojęcie „Wartość umowy” rozumiane jest jako suma składek regularnych płatnych przez konsumenta w okresie, przez jaki konsument zgodnie z umową zobowiązany jest do ponoszenia opłat w przypadku całkowitego lub częściowego wykupu wartości polisy, przy założeniu ciągłego trwania umowy i regularnego opłacania składek w całym okresie ubezpieczenia. W przypadku, w którym konsument zobowiązany jest do ponoszenia opłat w przypadku całkowitego lub częściowego wykupu wartości polisy przez okres dłuższy niż 10 lat, wartość umowy będzie ograniczona do sumy składek płatnych przez konsumenta przez okres pierwszych 10 lat trwania umowy. Przy ustalaniu wartości umowy pod uwagę brana będzie wysokość składki wskazana w polisie w momencie zawarcia umowy tj. bez uwzględniania ewentualnych zmian wysokości składek w przyszłości np. z tytułu indeksacji.

W przypadku Klientów wypowiadających Umowy Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką regularną w pierwszym roku polisowym, opłata nie będzie wyższa niż 4,5 % wartości umowy.

W żadnym wypadku wprowadzane zmiany nie będą prowadzić do naliczenia opłat wyższych niż dotychczas zastrzeżone w Umowach Ubezpieczenia.

Wyrazem tych działań jest możliwość zawarcia aneksów do Umów Ubezpieczenia. Wyrażenie zgody na zaproponowane zmiany w zakresie ograniczenia wysokości opłat pobieranych w przypadku całkowitego lub częściowego wykupu wartości polisy powoduje zmianę Umów Ubezpieczenia jedynie w tym zakresie. Pozostałe prawa i obowiązki wynikające z tych Umów nie ulegają zmianie.

Zawarcie aneksów możliwe będzie w dowolnym momencie, tak długo jak Klienci objęci są ochroną w ramach Umowy Ubezpieczenia.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku złożenia wniosku przez Klientów, którzy zawarli umowę ubezpieczenia (bądź przystąpili do umowy grupowego ubezpieczenia) ze składką regularną po dniu 1 stycznia 2008 r., mając ukończony 61 rok życia, których umowy zostały zawarte na podstawie wzorców wskazanych w Decyzji zobowiązującej oraz w Porozumieniu Szczegółowym, a także uległy rozwiązaniu po ukończeniu przez Klienta 65-tego roku życia, Generali Życie T.U. S.A. zobowiązuje się do zastosowania zasad określonych w Porozumieniu Szczegółowym. Zasada to ma zastosowanie w przypadku złożenia wniosku spełniającego powyższe przesłanki w ciągu 3 lat od dnia wejścia w życie Porozumienia Szczegółowego a Generali Życie T.U. S.A. zobowiązuje się do pozytywnego jego rozpatrzenia i dokonania zwrotu różnicy pomiędzy potrąconą opłatą, a wysokością opłaty jaka byłaby ustalona zgodnie z niniejszym Porozumieniem Szczegółowym.

Niezależnie od powyższego informujemy, że zawarcie aneksu do umowy nie może być interpretowane jako wyłączające ani ograniczające uprawnień Klienta do dochodzenia dalej idących roszczeń dotyczących wysokości pobieranych opłat w przypadku całkowitego lub częściowego wykupu wartości polisy, na drodze cywilnoprawnej.

W celu zawarcia aneksu lub w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z naszą Infolinią.

Zarząd Generali Życie T.U. S.A.

Informacje prawne

Użyte w treści listu sformułowania:
„Towarzystwo” oznacza Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
„Rachunek” oznacza rachunek na którym ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa nabyte za składki uiszczone przez Panią / Pana, na podstawie zawartej przez Panią / Pana Umowy Ubezpieczenia.
„Umowa Ubezpieczenia” oznacza umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, do której zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Ubezpieczenia:

  1. „Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio (kod: RPF)”;
  2. „Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną (kod: RPF1).