Generali Kapitał pod Ochroną to innowacyjny program inwestycyjny łączący w sobie cechy inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu Generali Konserwatywny oraz ochrony ubezpieczeniowej, z tytułu której uczestnik nie ponosi dodatkowych kosztów.

Jak działa Generali Kapitał pod Ochroną

Program daje możliwość zainwestowania nadwyżek finansowych z gwarancją wyrównania ewentualnej straty w inwestycji w postaci zwrotu całości kapitału wpłaconego w momencie przystąpienia do Programu, w okresach obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej. Po każdym zakończonym roku inwestycji zgromadzony kapitał początkowy jest przez miesiąc objęty ochroną ubezpieczeniową. Oznacza to, że w tym okresie uczestnik ma gwarancję wypłacenia co najmniej początkowej kwoty inwestycji. Warunkiem skorzystania z ochrony w wyznaczonych miesiącach jest utrzymanie minimalnej wpłaconej kwoty inwestycji w wysokości 5 000 zł.

Kluczowe cechy programu • Kwota inwestycji w Generali Kapitał pod Ochroną to min. 5 000 zł.
 • Czas trwania Programu wynosi maksymalnie 37 miesięcy (po tym okresie można kontynuować inwestycję na zasadach ogólnych).
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 13, 25 oraz 37 miesiąc uczestnictwa w Programie.
 • Zakres ochrony dotyczy 100% zainwestowanych środków (w okresach obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej).
Na czym polega inwestycja w programie?Kapitał lokowany jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu Generali Konserwatywny, wydzielonego w ramach Generali Fundusze FIO. Generali Konserwatywny należy do subfunduszy o najniższym poziomie ryzyka w ofercie Generali Investments TFI, stąd polecamy go szczególnie tym klientom, którzy jeszcze nie mieli doświadczenia w inwestowaniu w fundusze inwestycyjne.Generali Konserwatywny to subfundusz krótkoterminowy dłużny, w którym dominują papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez państwo członkowskie lub następujące państwo należące do OECD: Australia, Kanada, Japonia, Nowa Zelandia, Norwegia, Korea Południowa, Szwajcaria, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone.
Subfundusz charakteryzuje zmniejszona wrażliwość na zmiany stóp procentowych ze względu na dominujący w portfelu udział obligacji, których czas do wykupu nie przekracza 397 dni lub oprocentowanie jest ustalane dla okresów nie dłuższych niż 397 dni, a także dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż wyżej wymienione kategorie lokat.


Pełny opis polityki inwestycyjnej jest zawarty w statucie Funduszu, dostępnym na stronie https://www.generali-investments.pl, w zakładce Dokumenty.
Jak działa ochrona ubezpieczeniowa?W chwili przystąpienia do Programu uczestnik udziela Generali Investments TFI (TFI) pełnomocnictwa do reprezentowania przed Generali Towarzystwem Ubezpieczeń (TU) w przypadku wystąpienia straty finansowej i zgłoszenia roszczenia o wypłatę odszkodowania. Jeżeli na skutek odkupienia jednostek w okresie ochrony ubezpieczeniowej uczestnik poniesie stratę finansową, TFI wystąpi do TU o wypłatę odszkodowania. Wypłata odszkodowania dla uczestnika ma charakter bezobsługowy i bezkosztowy.
Zalety programu • Ochrona zainwestowanego kapitału, tj. 100% zainwestowanych początkowo środków (w okresach obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej).
 • Koszt ubezpieczenia w całości ponosi Generali Investments TFI.
 • Możliwość zysku dzięki inwestycji w fundusz inwestycyjny.
 • Brak opłaty manipulacyjnej (za zbywanie oraz odkupywanie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu).
 • Pełna dostępność do zainwestowanych pieniędzy – w trakcie trwania Programu uczestnik w dowolnej chwili ma możliwość odkupienia, zamiany lub konwersji do innych subfunduszy z oferty TFI (w przypadku zleceń zamiany i konwersji może zostać pobrana opłata manipulacyjna w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat).

Jak zacząć inwestować w Generali Kapitał pod Ochroną? Klienci indywidualni

Klienci instytucjonalniInwestowanie w Generali Kapitał pod Ochroną można rozpocząć podczas spotkania z dyrektorami regionalnymi Generali Investments TFI.

Dla tych z Państwa, którzy mają dostęp do Serwisu Transakcyjnego, nowy Program jest dostępny również online.

 

Więcej na temat Programu na stronie Generali Investments TFI.

Dlaczego Generali Investments?


 • Działamy z sukcesami na polskim rynku od ponad 28 lat zarządzając aktywami o wartości ponad 16 mld złotych. Zaufało nam ponad 150 tys. klientów.
 • Proponujemy ponad 20 subfunduszy o zróżnicowanej strategii inwestowania.Wielokrotnie otrzymywaliśmy wyróżnienia i nagrody dla najlepszych funduszy. Oferujemy jedne z najlepszych rozwiązań emerytalnych na rynku ("IKE i IKZE na 5" w 2021 roku według portalu Analizy Online).

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95 i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Towarzystwo ma siedzibę w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18 (00-082 Warszawa) oraz jest wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 50329, posiada NIP: 527-10-24-937 i kapitał zakładowy 21 687 900,00 PLN, opłacony w całości.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z nimi związane, jak również informacje na temat zasad działania produktu i kosztów z nim związanych określone są w obowiązujących Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia "Generali, grupowe ubezpieczenie straty finansowej uczestnika funduszu inwestycyjnego". Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym „Generali Kapitał pod Ochroną”, Szczególne Warunki Ubezpieczenia „Generali, Grupowe Ubezpieczenie Straty Finansowej Uczestnika Funduszu Inwestycyjnego” oraz dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym "Ubezpieczenie straty finansowej uczestnika funduszu inwestycyjnego" są dostępne na stronie https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/generali-kapital-pod-ochrona oraz www.generali.pl w zakładce Strefa Klienta. Odkupienie jednostek uczestnictwa i wyjście z Programu przed rozpoczęciem okresu ochronnego skutkować będzie brakiem ochrony ubezpieczeniowej od ewentualnej straty kapitałowej. Ochrona ubezpieczeniowa związana z uczestnictwem w Programie Inwestycyjnym „Generali Kapitał pod Ochroną” nie jest tożsama z gwarancją zrealizowania celów inwestycyjnych subfunduszu.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych oraz nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Materiał ten nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej oraz oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID), a także z Prospektem Informacyjnym, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, praw uczestników oraz z tabelą opłat manipulacyjnych i informacjami podatkowymi, dostępnymi w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej: www.generali-investments.pl w lokalizacji https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty w zakładce „Dokumenty” (odpowiednio w zakładce „Prospekty funduszy”, „KID”, „Dokumenty i Regulaminy”). Dokumenty są sporządzone w języku polskim. Ryzyko inwestycyjne subfunduszy opisane jest w punktach „Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu” oraz „Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z uczestnictwem w Subfunduszu”. Prawa uczestników funduszu są opisane w Prospekcie Informacyjnym w punkcie „Zwięzłe określenie praw Uczestników Funduszu”.

Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu. Korzyściom wynikającym z inwestowania towarzyszą także ryzyka. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i podatku obciążającego dochód z inwestycji. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują zwrotów z przyszłych inwestycji. Wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z inwestycją w dany subfundusz oraz podatków.

Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku, a także nie są formą doradztwa finansowego, podatkowego lub prawnego.

Subfundusz Generali Konserwatywny może lokować aktywa w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne kategorie lokat zgodnie z polityką inwestycyjną, a ponadto ze względu na skład oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej zmienności.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Niniejszy materiał został przygotowany przez Towarzystwo z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy oraz opiera się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu prawnego, podatkowego i faktycznego, a także może ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych (www.generali-investments.pl) oraz z publicznie dostępnych źródeł uznanych przez Towarzystwo za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i kompletne, jak również, że w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające z użytku treści zawartych w niniejszym materiale. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Towarzystwa jest zabronione.