O firmie

Informacje dla akcjonariusza
Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Firma, siedziba i adres:

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa

Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru:

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025952


Numer identyfikacji podatkowej (NIP):

521-28-87-341


Wysokość kapitału zakładowego, w tym kapitału wpłaconego:

Kapitał zakładowy: 63.500.000 zł

Kapitał wpłacony: 63.500.000 zł

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798; dalej jako "Ustawa"), Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego systemu prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.


W świetle nowych przepisów, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.


Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.


W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Generali Życie T.U. S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w kancelarii w siedzibie Spółki pod adresem ul. Postępu 15b, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. informuje, że w dniu 27.11.2020 r. w dzienniku Rzeczpospolita ukazało się ogłoszenie o następującej treści:

"Generali Życie" Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa ("Spółka"), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025952, ogłasza, że w dniu 31.10.2020 r. nastąpiło przejęcie portfela ubezpieczeń na życie od spółki Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited z siedzibą na Gibraltarze pod adresem Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village, Gibraltar, nr rejestru 101001.


Spółka niniejszym informuje ubezpieczających o możliwości wypowiedzenia przez nich umowy ubezpieczenia w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Firma, siedziba i adres:

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa

Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru:

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010623


Numer identyfikacji podatkowej (NIP):

526-23-49-108


Wysokość kapitału zakładowego, w tym kapitału wpłaconego:

Kapitał zakładowy: 236 509 000, 00

Kapitał wpłacony: 236 509 000, 00 zł

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798; dalej jako "Ustawa"), Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego systemu prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.


W świetle nowych przepisów, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.


Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.


W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Generali T.U. S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w kancelarii w siedzibie Spółki pod adresem ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Firma, siedziba i adres:

Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa

Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru:

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008579


Numer identyfikacji podatkowej (NIP):

521-29-71-343


Wysokość kapitału zakładowego, w tym kapitału wpłaconego:

Kapitał zakładowy: 78.000.000 zł

Kapitał wpłacony: 78.000.000 zł

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798; dalej jako "Ustawa"), Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego systemu prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.


W świetle nowych przepisów, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.


Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.


W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w kancelarii w siedzibie Spółki pod adresem ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.


Zrównoważony rozwój

Spółki należące do Generali Polska są częścią Grupy Generali. Są to firmy odpowiedzialne, świadome swojej roli w społeczeństwie. Podejmują one odpowiednie działania w wymiarze ekonomicznym, zaangażowania społecznego oraz ekologicznym. Generali Polska dąży do osiągania dobrych długoterminowych wyników finansowych oraz do zmiany środowiska i społeczeństwa, w którym działa, na lepsze. Wspiera darowiznami wiele projektów i partnerstw oraz prowadzi ciągły dialog z interesariuszami, tj. klientami, pracownikami, akcjonariuszami i inwestorami, dostawcami, instytucjami i organizacjami lokalnymi. Zaangażowanie w zrównoważony rozwój jest istotną podstawą strategii korporacyjnej Grupy "Generali 2021".

Grupa Generali przestrzega, promuje i respektuje podstawowe prawa człowieka i prawa pracownicze, na które ma wpływ, szczególnie wśród swoich pracowników i partnerów. Podstawowe prawa pracowników zostały potwierdzone w Europejskiej Karcie Społecznej, opracowanej we współpracy z Europejską Radą Zakładową.

Wszystkie polityki i praktyki Grupy są zgodne z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych, Deklaracją Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy oraz z Wytycznymi ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka.


Ponadto Grupa Generali wspiera zasady dotyczące praw człowieka i praw pracowniczych określone w inicjatywie ONZ Global Compact. W Karcie Zrównoważonego Rozwoju Grupa Generali dokumentuje swoje zaangażowanie na rzecz zdrowego i zrównoważonego społeczeństwa.


Code of Conduct – wdrożony Kodeks postępowania gwarantuje, że Grupa Generali przestrzega swoich podstawowych wartości i w pełni stosuje je w codziennej działalności oraz w relacjach ze współpracownikami, klientami, akcjonariuszami, dostawcami i innymi interesariuszami.


Od dostawców i sprzedawców wymaga się spełnienia wysokich standardów środowiskowych i społecznych Generali oraz przestrzegania Kodeksu Etycznego Dostawców Generali, jak również istotnych norm krajowych i międzynarodowych.

Godzenie życia zawodowego i prywatnego jest dla Generali Polska ważną kwestią. Dbamy o tworzenie przyjaznych warunków pracy i rozwoju.

Generali Polska zostało wyróżnione godłem "Friendly Workplace" 2020. Firma otrzymała również nagrodę specjalną "za budowanie kultury organizacyjnej w oparciu o wartości etyczne, poszanowanie dla idei work-life balance, a także za zaangażowanie na rzecz tworzenia zdrowego, przyjaznego miejsca pracy."

W celu wzmocnienia swojej odpowiedzialności w sferze społecznej Grupa Generali uruchomiła w 2017 r. inicjatywę "The Human Safety Net" (THSN).

Celem tego globalnego programu jest promowanie i wspieranie osób pokrzywdzonych przez los.

Dzięki współpracy Generali Polska, fundacji The Human Safety Net oraz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, został uruchomiony pierwszy w Polsce projekt zastosowania hipotermii leczniczej w transporcie neonatologicznym. Noworodki z niedotlenieniem okołoporodowym mogą zostać poddane leczeniu już w czasie transportu karetką do wybranego ośrodka medycznego. Specjalistyczny sprzęt do ratowania zdrowia i życia najmłodszych trafił do ambulansów w Poznaniu, Zielonej Górze oraz Bydgoszczy.


Podczas pandemii Generali Polska wsparło polskie szpitale. Z puli ponad 100 respiratorów zamówionych przez Caritas Polska w ramach akcji #WdzięczniMedykom aż 48 zostało zakupionych ze środków przekazanych przez Generali Polska. Firma przekazała łącznie na wsparcie akcji #WdzięczniMedykom ponad 1,5 mln zł.


Generali Polska, we współpracy z innymi ubezpieczycielami wsparło również Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie. W ramach koalicji ubezpieczycieli szpital został wyposażony w pełny sprzęt spirometryczny, w tym bodypletyzmograf.


Wraz z 17 firmami ubezpieczeniowymi Generali sfinansowało dodatkowe call center dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS). To inicjatywa, która wspiera osoby walczące z koronawirusem na pierwszej linii oraz Polaków, zmagających się ze skutkami pandemii. Ubezpieczyciele finansują pracę 100 dodatkowych konsultantów przez pół roku. Praca konsultantów została zorganizowana w taki sposób, by byli oni dostępni dla potrzebujących przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.


Pracownicy i agenci Generali Polska są zaangażowania w działania wolontariackie. Co roku pracownicy Generali Polska wspierają dzieci z domów dziecka w ramach akcji Listy do świętego Mikołaja. W grudniu 2020 roku agenci wyłączni Generali wsparli osoby potrzebujące poprzez zakup 300 kg produktów pierwszej potrzeby w ramach akcji Tytka Charytatywna.


Współpracujemy również z młodzieżą, która jest pod opieką Programu Caritas "Skrzydła".


Generali Polska wspiera również OSP - Jednostkę Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu, wykorzystującą psy ratownicze do poszukiwań osób zaginionych w terenie oraz w gruzowiskach.

Grupa Generali przywiązuje dużą wagę do dbałości o środowisko naturalne i ochrony zasobów naturalnych. Grupa Generali dołączyła do "Paryskiego zobowiązania do działania" po COP21, czyli Światowej Konferencji Klimatycznej ONZ w Paryżu w 2015 roku.

Liczne inicjatywy, realizowane na całym świecie, mają na celu podniesienie świadomości pracowników, a także innych interesariuszy, w zakresie ostrożnego korzystania z zasobów. Również Generali Polska angażuje się w działania zmierzające do zmniejszenia zużycia energii, papieru i wody, emisji gazów cieplarnianych i redukcji odpadów.


Obecność Grupy w wiodących indeksach - np. w Dow Jones Sustainability World Index czy FTSE4Good Indices - podkreśla zaangażowanie Grupy Generali w zrównoważony rozwój.

W corocznie publikowanym Zintegrowanym Raporcie Rocznym Grupy Generali znajdują się szczegółowe informacje o działaniach Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Raport jest zgodny z międzynarodowymi standardami Global Reporting Initiative (GRI-G4).

Więcej informacji na temat odpowiedzialności Grupy Generali można znaleźć na tutaj

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami:


O Generali

Generali Polska jest częścią Grupy Generali, jednej z największych grup finansowo-ubezpieczeniowych, która od ponad 190 lat jest synonimem bezpieczeństwa i innowacyjności, zaspokajając zróżnicowane i wciąż zmieniające się potrzeby milionów Klientów na całym świecie.

W Polsce Grupa Generali obecna jest od 1998 r. Stale buduje swoją siłę stawiając na zdywersyfikowany model biznesowy oparty na trzech kluczowych obszarach: ochronie majątku i życia Klientów indywidualnych, zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi oraz ubezpieczeniach korporacyjnych.


Generali prowadzi działalność w Polsce poprzez cztery wyspecjalizowane spółki:


Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa, działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministra Finansów dnia 5.07.1999 r.Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa, działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministra Finansów dnia 6.01.1998 r. na rzecz towarzystwa Zurich Handlowy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, które to towarzystwo przejęło Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na skutek połączenia zarejestrowanego dnia 26.01.2004 r. i od daty połączenia prowadzi działalność pod firmą Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa, zostało utworzone na podstawie decyzji wydanej przez Urząd Nadzoru Nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 8.01.1999 r.


Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna zarządza i reprezentuje następujące fundusze:


  • Generali Otwarty Fundusz Emerytalny utworzony na podstawie decyzji wydanej przez Urząd Nadzoru Nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 29.01.1999 r.
  • Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny utworzony na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6.11.2012 r.Generali Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

(00-082) przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000166290, kapitał zakładowy 15.230.000 PLN, NIP 521-32-45-366, należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS.Generali stawia na długoterminową współpracę z Klientami kompleksowo chroniąc to, co najcenniejsze, na każdym etapie ich życia i rozwoju. Generali obserwując światowe trendy buduje ubezpieczenia przyszłości poprzez odpowiednie dostosowywanie się do zmian, które dotykają naszych Klientów i partnerów biznesowych każdego dnia.


Kodeks postępowania Grupy Generali

Ład korporacyjny

Współpraca z dostawcami

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Raporty roczne

Oświadczenie rzeczywistego odbiorcy należności