KUP UBEZPIECZENIE

OC, podróż, dom, życie, NNW

ZNAJDŹ AGENTA

lub Współpracownika Sieci Własnej Generali

POTRAL PARTNERA

Agenci i Współpracownicy Generali

Życie i zdrowie


Generali, z myślą o całym twoim życiu / Plan Zabezpieczenia Bieżących Potrzeb Rodziny / Evento / Lew Junior / Generali, z myślą o dziecku / Przyszłość Dziecka / Perspektywa Dziecka / Lew Senior / Lew Partner / Generali, z myślą o życiu / Generali, z myślą o życiu PLUS / Generali, z myślą o życiu. Grupa otwarta / Życie Kapitał / Linia Życia.Uzupełnione i podpisane formularze prześlij w formie skanu na adres: centrumklienta@generali.pl.

Zgłoszenie roszczenia i wypełnienie formularza zajmuje ok. 10 minut.

Przed przystąpieniem do zgłoszenia roszczenia prosimy o przygotowanie:


 • Numeru polisy lub certyfikatu, z którego będzie zgłaszane roszczenie
 • Dokumentów wymaganych dla danego typu zdarzenia. Wykaz tych dokumentów znajduje się w zakładce Zgłoszenie szkody wymagane dokumenty na dole strony
 • Oświadczenia potwierdzającego dane z dokumentu tożsamości osoby zgłaszającej roszczenie


Zgłoś roszczenie/szkodę

Najczęściej zadawane pytania

W celu aktualizacji danych niezbędne jest przesłanie do Towarzystwa skanu formularza zmian na polisie aktualizacja danych na adres: centrumklienta@generali.pl.


Aktualizacji adresu zamieszkania oraz korespondencji można również dokonać za pośrednictwem internetowej platformy Konto Klienta. Poniżej link do logowania: https://konto.generali.pl/sign-in

W celu rezygnacji z polisy niezbędne jest przesłanie do Towarzystwa skanu formularza dotyczącego wypłaty, na adres: centrumklienta@generali.pl, na którym niezbędne jest:

 • potwierdzenie tożsamości przez agenta/notariusza. Potwierdzenie tożsamości dokonywane jest na podstawie dowodu osobistego ( konieczność wpisania nr i serii dokumentu tożsamości) lub należy dołączyć skan dowodu osobistego.

Rezygnacja z umowy możliwa jest w dowolnym momencie jej trwania. Dyspozycję należy złożyć na formularzu dotyczącym wypłaty. Formularz powinien być wypełniony w obecności agenta, który obsługuje umowę oraz przesłany skanem na adres: centrumklienta@generali.pl.

Wypłata środków z polisy następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu kompletnego formularza do Centrali Towarzystwa.

Odstąpienie od umowy jest to rezygnacja z polisy. Termin i szczegółowe warunki, na jakich może być dokonane odstąpienie określają ogólne warunki ubezpieczenia dla zakupionego produktu. Odstąpienie należy złożyć na formularzu odstąpienia od umowy ubezpieczenia na życie. Formularz należy przesłać do Towarzystwa skanem na adres: centrumklienta@generali.pl.

Złożenie dyspozycji odbywa się na podstawie przesłanego do Towarzystwa skanu formularza zmian na umowie ubezpieczenia, w którym odznaczona została dyspozycja "przekształcenie umowy w ubezpieczenie bezskładkowe". Formularz należy przesłać do Towarzystwa skanem na adres: centrumklienta@generali.pl.

Złożenie dyspozycji odbywa się na podstawie przesłanego do Towarzystwa skanu formularza zmian na umowie ubezpieczenia, w którym odznaczona została dyspozycja "zawieszenie płatności składki". Formularz należy przesłać do Towarzystwa skanem na adres: centrumklienta@generali.pl.

Nie później niż na 7 dni przed rocznicą niezbędne jest poinformowanie Towarzystwa o rezygnacji z indeksacji składki telefonicznie, mailowo, bądź listownie.

Otrzymane egzemplarze aneksów należy podpisać i odesłać do Towarzystwa w załączonej kopercie zwrotnej.

W przypadku rezygnacji z polisy, która zawiera wartość Towarzystwo zobowiązane jest do realizacji wypłaty wartości wykupu. Porozumienie ma na celu obniżenie pobieranych opłat przez Towarzystwo w przypadku rezygnacji z umowy.

Po otrzymaniu podpisanego aneksu Towarzystwo realizuję dopłatę środków, z tytułu pobranych opłat w przypadku rezygnacji z polisy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Towarzystwo podpisanego aneksu.

W celu odblokowania Konta Klienta niezbędny jest kontakt telefoniczny z Infolinia Generali pod nr 913 913 913 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00.

Indeksacja jest to mechanizm pozwalający przeciwdziałać negatywnym skutkom inflacji, która z czasem niekorzystnie wpłynęłaby na wartość polisy.

Inwestycje

W tej części znajdziesz formularze dotyczące obsługi umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

Uzupełnione i podpisane formularze prześlij w formie skanu na adres: centrumklienta@generali.pl.

Zgłaszanie Szkody

Zgłoszenie roszczenia i wypełnienie formularza zajmuje ok. 10 minut.

Przed przystąpieniem do zgłoszenia roszczenia prosimy o przygotowanie:


 • Numeru polisy lub certyfikatu, z którego będzie zgłaszane roszczenie
 • Dokumentów wymaganych dla danego typu zdarzenia. Wykaz tych dokumentów znajduje się w zakładce Zgłoszenie szkody wymagane dokumenty na dole strony
 • Oświadczenia potwierdzającego dane z dokumentu tożsamości osoby zgłaszającej roszczenie


Zgłoś roszczenie/szkodę

Inwestycje: informacje o promocjach

Promocja "Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową"

Z przyjemnością informujemy, że dla Klientów, którzy zawarli umowy ubezpieczenia Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową na podstawie wniosków podpisanych od 2 października 2017 roku do 1 kwietnia 2018 roku, okres Promocji „Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową” zostanie przedłużony o kolejne 6 Miesięcy polisy. Oznacza to, że dla umów ubezpieczenia, o których mowa powyżej, od 7 Miesiąca polisy do 12 Miesiąca polisy (włącznie) opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami nadal będzie pobierana w obniżonej wysokości, tj. 1,5% wartości jednostek uczestnictwa rocznie.


Informacje prawne:

Towarzystwo podjęło decyzję o przedłużeniu okresu Promocji na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu promocji „Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową”.

Z przyjemnością informujemy, że dla Klientów, którzy zawarli umowy ubezpieczenia Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową na podstawie wniosków podpisanych od 2 października 2017 roku do 1 stycznia 2018 roku, okres Promocji „Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową” zostanie przedłużony o kolejne 6 Miesięcy polisy. Oznacza to, że dla umów ubezpieczenia, o których mowa powyżej, od 13 Miesiąca polisy do 18 Miesiąca polisy (włącznie) opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami nadal będzie pobierana w obniżonej wysokości, tj. 1,5% wartości jednostek uczestnictwa rocznie.


Informacje prawne:

Towarzystwo podjęło decyzję o przedłużeniu okresu Promocji na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu promocji „Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową”.

Z przyjemnością informujemy, że dla Klientów, którzy zawarli umowy ubezpieczenia Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową na podstawie wniosków podpisanych od 2 stycznia 2018 roku do 1 stycznia 2019 roku, okres Promocji „Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową” zostanie przedłużony o kolejne 6 Miesięcy polisy. Oznacza to, że:


1) dla umów ubezpieczenia, zawartych od 2 stycznia 2018 roku do 1 kwietnia 2018 roku, od 13 Miesiąca polisy do 18 Miesiąca polisy (włącznie) opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami będzie pobierana w obniżonej wysokości, tj. 1,5% wartości jednostek uczestnictwa rocznie;


2) dla umów ubezpieczenia, zawartych od 2 kwietnia 2018 roku do 1 stycznia 2019 roku, od 7 Miesiąca polisy do 12 Miesiąca polisy (włącznie) opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami będzie pobierana w obniżonej wysokości, tj. 1,5% wartości jednostek uczestnictwa rocznie.


Informacje prawne:

Towarzystwo podjęło decyzję o przedłużeniu okresu Promocji na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu promocji „Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową”.

Z przyjemnością informujemy, że dla Klientów, którzy zawarli umowy ubezpieczenia Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową na podstawie wniosków podpisanych od 2 października 2017 roku do 1 lipca 2018 roku, okres Promocji „Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową” zostanie przedłużony o kolejne 6 Miesięcy polisy. Oznacza to, że:


1) dla umów ubezpieczenia, zawartych od 2 października 2017 roku do 1 kwietnia 2018 roku, od 19 Miesiąca polisy do 24 Miesiąca polisy (włącznie) opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami będzie pobierana w obniżonej wysokości, tj. 1,5% wartości jednostek uczestnictwa rocznie;


2) dla umów ubezpieczenia, zawartych od 2 kwietnia 2018 roku do 1 lipca 2018 roku, od 13 Miesiąca polisy do 18 Miesiąca polisy (włącznie) opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami będzie pobierana w obniżonej wysokości, tj. 1,5% wartości jednostek uczestnictwa rocznie.


Informacje prawne:

Towarzystwo podjęło decyzję o przedłużeniu okresu Promocji na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu promocji „Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową”.

Z przyjemnością informujemy, że dla Klientów, którzy zawarli umowy ubezpieczenia Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową na podstawie wniosków podpisanych od 2 lipca 2018 roku do 1 października 2018 roku, okres Promocji „Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową” zostanie przedłużony o kolejne 6 miesięcy polisy. Oznacza to, że dla tych umów ubezpieczenia od 13 Miesiąca polisy do 18 Miesiąca polisy (włącznie) opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami będzie pobierana w obniżonej wysokości, tj. 1,5% wartości jednostek uczestnictwa rocznie.


Informacje prawne:

Decyzję o przedłużeniu okresu Promocji podjęliśmy na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu promocji "Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową".

Z przyjemnością informujemy, że dla Klientów, którzy zawarli umowy ubezpieczenia Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową na podstawie wniosków podpisanych od 2 stycznia 2019 roku do 9 maja 2019 roku, okres Promocji „Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową” zostanie przedłużony o kolejne 6 Miesięcy polisy. Oznacza to, że dla tych umów ubezpieczenia od 7 Miesiąca polisy do 12 Miesiąca polisy (włącznie) opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami będzie pobierana w obniżonej wysokości, tj. 1,5% wartości jednostek uczestnictwa rocznie.


Informacje prawne:

Decyzję o przedłużeniu okresu Promocji podjęliśmy na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu promocji "Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową".

Z przyjemnością informujemy, że dla Klientów, którzy zawarli umowy ubezpieczenia Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową na podstawie wniosków podpisanych od 2 października 2017 roku do 1 stycznia 2018 roku, okres Promocji „Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową” zostanie przedłużony o kolejne 6 Miesięcy polisy. Oznacza to, że dla tych umów ubezpieczenia od 25 Miesiąca polisy do 30 Miesiąca polisy (włącznie) opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami będzie pobierana w obniżonej wysokości, tj. 1,5% wartości jednostek uczestnictwa rocznie.


Informacje prawne:

Decyzję o przedłużeniu okresu Promocji podjęliśmy na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu promocji "Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową".

Z przyjemnością informujemy, że dla Klientów, którzy zawarli umowy ubezpieczenia Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową na podstawie wniosków podpisanych od 2 kwietnia 2018 roku do 1 lipca 2018 roku, okres Promocji „Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową” zostanie przedłużony o kolejne 6 Miesięcy polisy. Oznacza to, że dla tych umów ubezpieczenia od 19 Miesiąca polisy do 24 Miesiąca polisy (włącznie) opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami będzie pobierana w obniżonej wysokości, tj. 1,5% wartości jednostek uczestnictwa rocznie.


Informacje prawne:

Decyzję o przedłużeniu okresu Promocji podjęliśmy na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu promocji "Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową”.

Z przyjemnością informujemy, że dla Klientów, którzy zawarli umowy ubezpieczenia Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową na podstawie wniosków podpisanych od 2 października 2018 roku do 1 stycznia 2019 roku, okres Promocji „Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową” zostanie przedłużony o kolejne 6 Miesięcy polisy. Oznacza to, że dla tych umów ubezpieczenia od 13 Miesiąca polisy do 18 Miesiąca polisy (włącznie) opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami będzie pobierana w obniżonej wysokości, tj. 1,5% wartości jednostek uczestnictwa rocznie.


Informacje prawne:

Decyzję o przedłużeniu okresu Promocji podjęliśmy na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu promocji "Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową".

Dla Klientów, którzy zawarli umowy ubezpieczenia Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową na podstawie wniosków podpisanych od 2 października 2017 roku do 9 maja 2019 roku, okres Promocji "Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową" zostanie przedłużony do czerwca 2020 roku (włącznie).


Informacje prawne:

Decyzję o przedłużeniu okresu Promocji podjęliśmy na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu promocji "Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową".

Dla Klientów, którzy zawarli umowy ubezpieczenia Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową na podstawie wniosków podpisanych od 2 października 2017 roku do 9 maja 2019 roku, okres Promocji "Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową" zostanie przedłużony do grudnia 2020 roku (włącznie).


Informacje prawne:

Decyzję o przedłużeniu okresu Promocji podjęliśmy na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu promocji "Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową".

Dla Klientów, którzy zawarli umowy ubezpieczenia Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową na podstawie wniosków podpisanych od 2 października 2017 roku do 9 maja 2019 roku, okres Promocji "Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową" zostanie przedłużony do 30 czerwca 2021 roku (włącznie).


Informacje prawne:

Decyzję o przedłużeniu okresu Promocji podjęliśmy na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu promocji "Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową".

Dla Klientów, którzy zawarli umowy ubezpieczenia Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową na podstawie wniosków podpisanych od 2 października 2017 roku do 9 maja 2019 roku, okres Promocji „Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową” zostanie przedłużony do 31 grudnia 2021 roku (włącznie). 


INFORMACJE PRAWNE:

Decyzję o przedłużeniu okresu Promocji podjęliśmy na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu promocji „Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową”.

Dla Klientów, którzy zawarli umowy ubezpieczenia Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową na podstawie wniosków podpisanych od 2 października 2017 roku do 9 maja 2019 roku, okres Promocji „Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową” zostanie przedłużony do 30 czerwca 2022 roku (włącznie).

 

 

Informacje prawne:

Decyzję o przedłużeniu okresu Promocji podjęliśmy na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu promocji „Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową”.

Dla Klientów, którzy zawarli umowy ubezpieczenia Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową na podstawie wniosków podpisanych od 2 października 2017 roku do 9 maja 2019 roku, okres Promocji „Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową” zostanie przedłużony do 31 grudnia 2022 r. (włącznie).

 

 

Informacje prawne:

Decyzję o przedłużeniu okresu Promocji podjęliśmy na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu promocji „Obniżona opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową”.

Emerytura

Formularze zmian danych/wypłat w Otwartym Funduszu Emerytalnym

Wypełnij formularz aktualizacji:Na podany przez Ciebie adres mailowy zostanie przesłany zaszyfrowany formularz aktualizacji (wraz z informacją o haśle), gotowy do wydrukowania i podpisania. Wyślij podpisany formularz do Generali na adres:

 

Generali OFE

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa


Formularz aktualizacji możesz również zamówić:
Na podany w zgłoszeniu adres wyślemy do Ciebie odpowiednie formularze zmiany danych.

W przypadku śmierci członka Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego, skontaktuj się z nami:

 

 • telefonicznie pod numerem: 913 913 913
 • elektronicznie pod adresem e-mail: centrumklienta@generali.pl
 • skorzystaj z formularza zgłoszenia zgonu, pobierz go, wypełnij i prześlij na adres:

 

Generali OFE

ul.Senatorska 18

00-082 Warszawa

 

Formularz zgłoszenia zgonu członka Generali OFE

 

Po otrzymaniu zgłoszenia śmierci członka OFE przygotujemy i prześlemy pisemną informację na temat procedury wypłaty środków zgromadzonych na rachunku zmarłego klienta na rzecz osób uprawnionych.

 

Wypłata środków z Funduszu realizowana jest w oparciu o Ustawę z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z dnia 20 listopada 1997 r.).

 

 • W przypadku śmierci członka OFE połowa środków zgromadzonych na rachunku w funduszu przekazywana jest – w ramach wypłaty transferowej – na rachunek współmałżonka w otwartym funduszu emerytalnym w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.
 • Jeśli współmałżonek nie jest członkiem żadnego OFE i w ciągu 2 miesięcy nie wskaże rachunku w wybranym przez siebie funduszu, na jego rzecz zostanie otwarty rachunek w funduszu zmarłego członka, w celu realizacji wypłaty transferowej.
 • Pozostałe środki zostaną przekazane osobom wskazanym przez członka OFE w umowie członkostwa. W przypadku braku wskazania osób uprawnionych do odbioru środków, wejdą one w skład spadku.

 

Otwarty fundusz dokonuje wypłaty środków należnych osobie uprawnionej w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca, od dnia przedstawienia funduszowi kompletu dokumentów umożliwiających zrealizowanie wypłaty.

Formularze zmian danych/wypłat IKE i IKZE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym

Wypełnij formularz aktualizacji:

 


Na podany przez Ciebie adres mailowy zostanie przesłany zaszyfrowany formularz aktualizacji (wraz z informacją o haśle), gotowy do wydrukowania i podpisania. Wyślij podpisany formularz do Generali na adres:


Generali DFE

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa

Uzupełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać na adres:

 

Generali DFE

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa

 

 

 

Formularze zmian danych/wypłat w IKE i IKZE z ubezpieczeniem na życie

Jak wygląda proces obsługi szkody:
1

FORMULARZ ONLINE

Szkodę zgłosisz szybko i wygodnie przez formularz online. Na podany numer telefonu i email otrzymasz informacje o szkodzie.

2

DOKUMENTY

Pamiętaj, aby w trakcie zgłoszenia przekazać nam wszystkie potrzebne dokumenty i zdjęcia. Przyspieszy to rozpatrzenie sprawy.

3

ROZPATRZENIE

Nasz specjalista zajmie się Twoją szkodą i przekaże stanowisko. W razie potrzeby, skontaktuje się z Tobą.

4

STANOWISKO

Po zakończeniu procesu obsługi szkody otrzymasz sms i pismo ze stanowiskiem.