OFE to kapitałowa część systemu emerytalnego.

Oszczędzając w OFE możesz zwiększyć swoją emeryturę.


W Koncie Klienta w każdej chwili i z każdego miejsca możesz sprawdzić szczegóły swojego rachunku OFE.

Jak przystąpić do Generali OFE?
 • Na podany przez Ciebie adres mailowy prześlemy zaszyfrowany formularz umowy (wraz z informacją o haśle), gotowy do wydrukowania i podpisania.
 • Odbierz e-mail i wydrukuj Umowę w dwóch egzemplarzach (pdf, który otrzymasz zawiera dwa egzemplarze umowy)*. Na każdym z egzemplarzy złóż własnoręczny podpis.
 • Na umowie możesz jedynie złożyć swój podpis we wskazanym miejscu. Wszelkie poprawki lub uzupełnienia, które naniesiesz na umowę po jej wydrukowaniu nie będą uznawane.

Wyślij podpisane dokumenty do Generali na adres:


Generali OFE

ul. Senatorska 16

00-082 Warszawa

Załączniki:

 • Jeżeli Cię dotyczy: kopia dokumentu o rozdzielności majątkowej (zgodnie ze wskazaniem na druku Umowy).

Umowa członkostwa w Generali Otwartym Funduszu Emerytalnym zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Przedstawiciela Funduszu. Po podpisaniu umowy, odeślemy Ci jeden egzemplarz.

Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią i chcesz przystąpić do Funduszu, wymagana jest pisemna zgoda Twego Przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego).


* umowa jest zapisana w formacie PDF. Do przeglądania plików wymagany jest program Adobe Reader 5.0 lub wyższy: pobierz Adobe Reader


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Generali Otwartym Funduszu Emerytalnym znajdziesz na dole strony w zakładce "Ważne dokumenty".

Informacja dla przystępujących do Generali OFE

Poznaj szczegóły związane z członkostwem w otwartym funduszu emerytalnym.

y07-old-couple.svg

Część Twojej składki emerytalnej (7,3% wynagrodzenia brutto) będzie podzielona.

 • 4,38% trafi na indywidualne subkonto w ZUS
 • 2,92% na rachunek w OFE


Dzięki temu oszczędzasz na swoją emeryturę na 2 sposoby – w ZUS i w OFE. Środki, które gromadzisz na rachunku OFE i na subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu.


Umowę z wybranym otwartym funduszem emerytalnym możesz zawrzeć nie później niż w terminie 4 miesięcy, licząc od daty powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych związanych z rozpoczęciem pierwszej pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odprowadzi w takim przypadku na Twój rachunek OFE składkę z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego, poczynając od składki opłaconej za miesiąc, w którym otrzymał od otwartego funduszu emerytalnego zawiadomienie o zawarciu umowy.

Możesz wybrać dogodny dla siebie sposób:

1. wypełnij formularz umowy online:

Regulamin usługi jest dostępny na dole strony w zakładce "Ważne dokumenty"


albo


2. prześlij do nas pismo lub e-mail (na adres: centrumklienta@generali.pl) z wnioskiem o przystąpienie do Generali OFE. Jeśli decydujesz się na ten sposób:

 • podaj nam swoje podstawowe dane, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować
 • zaznacz, czy przystępujesz do funduszu po raz pierwszy, czy zmieniasz fundusz na Generali OFE

Dwa egzemplarze formularza umowy wyślemy na wskazany przez Ciebie adres.


Podpisz 2 egzemplarze umowy i odeślij do nas wraz z wymaganymi załącznikami:

 • jeżeli Cię dotyczy: oryginałem lub poświadczoną notarialnie kopią dokumentu o rozdzielności majątkowej (zgodnie ze wskazaniem na druku umowy)
 • pisemną zgodą na przystąpienie do Generali OFE podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku, jeśli jesteś osobą niepełnoletnią


Po podpisaniu umowy członkostwa w Generali Otwartym Funduszu Emerytalnym przez przedstawiciela Funduszu jeden egzemplarz umowy odeślemy do Ciebie.


Decyzję o zmianie OFE możesz podjąć w dowolnym momencie. ZUS dokonuje transferu środków między funduszami: w lutym, maju, sierpniu i listopadzie. Aby doszło do skutecznego transferu w danej sesji, umowa OFE musi być podpisana przez przedstawiciela Funduszu do 25 dnia miesiąca poprzedzającego transfer, czyli odpowiednio:


 • do 25 stycznia
 • do 25 kwietnia
 • do 25 lipca
 • do 25 października


Ważna informacja:

Fundusz jest obowiązany zawiadomić na piśmie dotychczasowy otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy. Dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu tożsamości) zarówno w dotychczasowym, jak i nowym OFE, muszą być takie same.

Aktualizacji danych możesz dokonać na kilka sposobów. Wybierz najdogodniejszy dla Ciebie:

 • formularz zmiany danych osobowych - wypełnij online
 • formularz zmiany osób uprawnionych - wypełnij online
 • formularz zmiany małżeńskich stosunków majątkowych - wypełnij online
 • zamów formularz aktualizacji - wybrany formularz zostanie wysłany do Ciebie na wskazany adres korespondencyjny,
 • prześlij pismo z informacją, które dane ulegają zmianie (podaj w piśmie nr swojego rachunku, potwierdź nowe dane własnoręcznym podpisem)
 • skorzystaj z serwisu internetowego Konto Klienta - umożliwia zmianę danych teleadresowych (adresu do korespondencji, adresu email, numeru telefonu kontaktowego)


Formularz aktualizacji danych zawartych w umowie członkostwa

Formularz ten należy zamówić w przypadku zmiany np. dokumentu tożsamości, nazwiska, adresu zamieszkania/korespondencyjnego.


Formularz aktualizacji osób uprawnionych

Formularz ten należy zamówić w przypadku zmiany dotychczas wyznaczonych osób uprawnionych, bądź też w przypadku chęci wyznaczenia osób uprawnionych, jeśli nie zostały one wyznaczone podczas zawarcia umowy z Funduszem.


Formularz oświadczenia Członka Generali OFE w zakresie małżeńskich stosunków majątkowych

Formularz ten należy zamówić w przypadku zmiany w zakresie małżeńskich stosunków majątkowych (zawarcie związku małżeńskiego, rozwód, unieważnienie małżeństwa, ustanie wspólności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa).


Wypełniony i podpisany formularz aktualizacji wyślij na adres:


Generali OFE

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Generali OFE znajdziesz na dole strony w zakładce "Ważne dokumenty". 

Twoje prawa jako członka otwartego funduszu emerytalnego:

 • prawo do zmiany funduszu
 • prawo do informacji
 • prawo do otrzymywania raz w roku pisemnej informacji o środkach znajdujących się na rachunku członka, terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, o wynikach działalności lokacyjnej funduszu, a także o zasadach polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnym funduszu, wraz ze wskaźnikami, do których są porównywane osiągane przez fundusz stopy zwrotu
 • prawo do otrzymania na żądanie wykazu operacji zrealizowanych na rachunku funduszu
 • prawo do wskazania uprawnionych - członek OFE może wskazać imiennie jedną lub więcej osób fizycznych, na których rzecz ma nastąpić wypłata środków w razie jego śmierci


Twoje obowiązki jako członka otwartego funduszu emerytalnego:

 • aktualizacja danych osobowych będących w posiadaniu OFE
 • informowanie funduszu o:
 • zmianie danych osobowych (nazwiska, imienia/imion, dowodu osobistego, paszportu)
 • zmianie adresu zamieszkania
 • zmianie adresu korespondencyjnego
 • zmianie małżeńskich stosunków majątkowych (zawarcie związku małżeńskiego, rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, ustanie wspólności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa, unieważnienie małżeństwa)
 • zmianie osób uprawionych do odbioru środków w przypadku śmierci członka OFE


Reklamacje:

Informacje dotyczące składania reklamacji są dostępne tutaj.

Jeśli jesteś osobą uprawnioną


Jeśli zmarły członek OFE wskazał Ciebie jako osobę, na rzecz której ma nastąpić wypłata środków po jego śmierci, prześlij do Funduszu:


Oryginał odpisu aktu zgonu

 • Oryginał odpisu aktu zgonu lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub urząd gminy

Poświadczoną kopię dokumentu tożsamości

 • Ksero dowodu osobistego pełnoletniego Uprawnionego/Spadkobiercy poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub urząd gminy lub przedstawiciela ustawowego małoletniego Uprawnionego/Spadkobiercy

Wniosek o wypłatę świadczenia

 • Wypełniony i podpisany „Wniosek Uprawnionego/Spadkobiercy o wypłatę świadczenia w przypadku śmierci członka Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego” 1


Załącznik 1: Wniosek Uprawnionego/Spadkobiercy o wypłatę świadczenia w przypadku śmierci członka Generali OFE PDF


Dodatkowo


Oryginał odpisu aktu urodzenia

 • W przypadku osoby małoletniej – oryginał odpisu aktu urodzenia lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Urząd GminyW przypadku, gdy Uprawniony/Spadkobierca jest osobą małoletnią lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, niniejszy Wniosek powinien być wypełniony i podpisany przez opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.


Jeśli jesteś spadkobiercą


Jeśli zmarły członek OFE nie wskazał żadnej osoby, na rzecz której ma nastąpić wypłata środków po jego śmierci, to jako spadkobierca prześlij do Funduszu dodatkowo:


Prawomocne stwierdzenie nabycia spadku

 • Prawomocne stwierdzenie nabycia spadku (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub przez urząd gminy) lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia (oryginał lub poświadczona kopia)

Umowę o dział spadku

 • „Umowa o dział spadku” zawarta między Spadkobiercami lub prawomocne postanowienie działowe lub ugoda zawarta przed sądem.


Jeśli jesteś współmałżonkiem:


Jeżeli Twój zmarły małżonek był członkiem Generali OFE to otrzymasz z Funduszu połowę środków zgromadzonych na jego rachunku za okres wspólności majątkowej małżeńskiej. Przekażemy te środki na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym, którego jesteś członkiem. Jeżeli nie należysz do żadnego funduszu, to otworzymy dla Ciebie specjalny rachunek w Generali OFE.

Prześlij do Funduszu:


Oryginał odpisu aktu zgonu

 • Oryginał odpisu aktu zgonu lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub urząd gminy

Oryginał odpisu aktu małżeństwa

 • Oryginał odpisu aktu małżeństwa lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub urząd gminy

Wniosek Współmałżonka o wypłatę transferową

 • Wypełniony i podpisany „Wniosek Współmałżonka o wypłatę transferową należnych środków w związku ze śmiercią członka Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego”


Załącznik 2: Wniosek Współmałżonka o wypłatę transferową należnych środków w związku ze śmiercią członka Generali OFE PDF


Dokumenty należy przesłać na adres:


Generali OFE

ul. Senatorska 18

00-082 WarszawaWażne dokumenty:


locate.svg

Kurier Emerytalny Generali


Informacje dotyczące otwartych funduszy emerytalnych są dostępne na stronie

Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych: Kurier Emerytalny.

SPRAWDŹ:

Ważne dokumenty
OFE - Otwarty fundusz emerytalny
Ważne dokumenty
OFE - Otwarty fundusz emerytalny
document.svg
OFE - Otwarty fundusz emerytalny