Jak przystąpić do OFE?

 

Krok 1.


Wypełnij formularz przystąpienia do OFE Generali lub zmiany funduszu na OFE Generali.


Krok 2.


Na podany przez Ciebie adres mailowy prześlemy zaszyfrowany formularz umowy (wraz z informacją o haśle), gotowy do wydrukowania i podpisania.


 • Odbierz e-mail i wydrukuj Umowę w dwóch egzemplarzach (pdf, który otrzymasz, zawiera dwa egzemplarze umowy)


 • Na każdym z egzemplarzy złóż własnoręczny podpis.


Ważna informacja:

Na umowie możesz jedynie złożyć swój podpis we wskazanym miejscu. Wszelkie poprawki lub uzupełnienia, które naniesiesz na umowę po jej wydrukowaniu, nie będą uznawane.


Krok 3.


Wyślij podpisane dokumenty do Generali na adres:


Generali OFE

ul. Postępu 15B

02-676 Warszawa


Załączniki:


 • jeżeli Cię dotyczy: kopia dokumentu o rozdzielności majątkowej (zgodnie ze wskazaniem na druku Umowy)Ważna informacja:

Umowa Członkostwa w Generali Otwartym Funduszu Emerytalnym zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Przedstawiciela Funduszu. Po podpisaniu Umowy, odeślemy Ci jeden egzemplarz.


Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią i chcesz przystąpić do Funduszu, wymagana jest pisemna zgoda Twego Przedstawiciela ustawowego (rodzica, lub opiekuna prawnego).


* umowa jest zapisana w formacie PDF. Do przeglądania plików wymagany jest program Adobe Reader 5.0 lub wyższy: pobierz Adobe ReaderInformacja dla przystępujących do Generali OFE


Co oznacza przystąpienie do OFE?


Część Twojej składki emerytalnej (7,3% wynagrodzenia brutto) będzie podzielona. 4,38% trafi na indywidualne subkonto w ZUS a 2,92% na rachunek w OFE. Dzięki temu oszczędzasz na swoją emeryturę na 2 sposoby – z ZUS i OFE.


Jak zawrzeć Umowę Członkostwa w Generali OFE?


Możesz wybrać dogodny dla siebie sposób:
lub

 • prześlij do nas pismo lub mail na adres: centrumklienta@generali.pl z wnioskiem o przystąpienie do Generali OFE


Jeśli decydujesz się na drugi sposób:


 • podaj nam swoje podstawowe dane, abyśmy się mogli z Tobą skontaktować


 • zaznacz, czy przystępujesz do funduszu po raz pierwszy, czy zmieniasz fundusz na Generali OFE


Dwa egzemplarze formularza Umowy wyślemy na wskazany przez Ciebie adres.


Aby stać się członkiem Generali OFE, wypełnij przesłane przez nas dwa formularze umowy, podpisz je i odeślij do nas wraz z wymaganymi załącznikami.


 • jeżeli Cię dotyczy: oryginałem lub poświadczoną notarialnie kopią dokumentu o rozdzielności majątkowej (zgodnie ze wskazaniem na druku Umowy)


 • pisemną zgodą na przystąpienie do Generali OFE podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku, jeśli jesteś osobą niepełnoletnią


Po podpisaniu Umowy Członkostwa w Generali Otwartym Funduszu Emerytalnym przez przedstawiciela Funduszu jeden egzemplarz umowy odeślemy do Ciebie.


Decyzję o zmianie OFE możesz podjąć w dowolnym momencie. ZUS dokonuje transferu środków między funduszami cztery razy w roku: w lutym, maju, sierpniu i listopadzie. Aby doszło do skutecznego transferu w danej sesji, umowa z OFE musi być podpisana przez przedstawiciela Funduszu do 25 dnia miesiąca poprzedzającego transfer, czyli odpowiednio:


 • do 25 stycznia
 • do 25 kwietnia
 • do 25 lipca
 • do 25 października


Ważna informacja:

Fundusz jest obowiązany zawiadomić na piśmie dotychczasowy otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy. Dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu tożsamości) zarówno w dotychczasowym, jak i nowym OFE, muszą być takie same.


Jak zaktualizować dane zawarte w umowie OFE?


Aktualizacji danych możesz dokonać na kilka sposobów. Wybierz najdogodniejszy dla Ciebie:


 • prześlij pismo z informacją, które dane ulegają zmianie. Podaj w piśmie nr swojego rachunku, potwierdź nowe dane własnoręcznym podpisem,


 • skorzystaj z serwisu internetowego Konto Klienta - umożliwia zmianę danych teleadresowych (adresu do korespondencji, adresu email, numeru telefonu kontaktowego).


Formularz aktualizacji danych zawartych w umowie członkostwa


Formularz ten należy zamówić w przypadku zmiany np. dokumentu tożsamości, nazwiska, adresu zamieszkania/korespondencyjnego.


Formularz aktualizacji danych identyfikacyjnych uposażonych lub zmiany osób uposażonych


Formularz ten należy zamówić w przypadku zmiany dotychczas wyznaczonych osób uposażonych, w przypadku chęci aktualizacji danych identyfikacyjnych osób uposażonych, bądź też w przypadku chęci wyznaczenia osób uposażonych, jeśli nie zostały one wyznaczone podczas zawarcia umowy z Funduszem.


Formularz oświadczenia Członka Generali OFE w zakresie małżeńskich stosunków majątkowych


Formularz ten należy zamówić w przypadku zmiany w zakresie małżeńskich stosunków majątkowych (zawarcie związku małżeńskiego, rozwód, unieważnienie małżeństwa, ustanie wspólności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa).


Wypełniony i podpisany formularz aktualizacji wyślij na adres:


Generali OFE

ul. Postępu 15B

02-676 Warszawa

(z dopiskiem "OFE")


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Generali OFE znajdziesz na dole strony w zakładce "Ważne dokumenty".Prawa i obowiązki Członka OFE


Twoje prawa jako Członka otwartego funduszu emerytalnego:


 • prawo do zmiany funduszu
 • prawo do informacji
 • prawo do otrzymywania raz w roku pisemnej informacji o środkach znajdujących się na rachunku członka, terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, o wynikach działalności lokacyjnej funduszu, a także o zasadach polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnym funduszu, wraz ze wskaźnikami, do których są porównywane osiągane przez fundusz stopy zwrotu
 • prawo do otrzymania na żądanie wykazu operacji zrealizowanych na rachunku funduszu
 • prawo do wskazania uposażonych - członek OFE może wskazać imiennie jedną lub więcej osób fizycznych, na których rzecz ma nastąpić wypłata środków w razie jego śmierci


Twoje obowiązki jako Członka otwartego funduszu emerytalnego:


 • aktualizacja danych osobowych będących w posiadaniu OFE
 • informowanie funduszu o:
 • zmianie danych osobowych (nazwiska, imienia/imion, dowodu osobistego, paszportu)
 • zmianie adresu zamieszkania
 • zmianie adresu korespondencyjnego
 • zmianie małżeńskich stosunków majątkowych (zawarcie związku małżeńskiego, rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, ustanie wspólności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa, unieważnienie małżeństwa)
 • zmianie osób uprawionych do odbioru środków w przypadku śmierci członka OFE


Reklamacje:

Informacje dotyczące składania reklamacji są dostępne tutaj.


Wypłata z tytułu śmierci Członka OFE


Jeśli jesteś osobą uposażoną


Jeśli zmarły członek OFE wskazał Ciebie jako osobę, na rzecz której ma nastąpić wypłata środków po jego śmierci, prześlij do Funduszu:


Oryginał odpisu aktu zgonu


 • Oryginał odpisu aktu zgonu lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Urząd Gminy


Poświadczona kopia dokumentu tożsamości


 • Ksero dowodu osobistego pełnoletniego Uposażonego/Spadkobiercy poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Urząd Gminy lub przedstawiciela ustawowego małoletniego Uposażonego/Spadkobiercy


Wniosek o wypłatę świadczenia


 • Wypełniony i podpisany „Wniosek Uposażonego/Spadkobiercy o wypłatę świadczenia w przypadku śmierci członka Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego” 1
 • Wzór wniosku Załącznik nr 1 - znajdziesz na dole strony w sekcji Załącznik 1 i 2 do OFE.


Dodatkowo:


 • Oryginał odpisu aktu urodzenia
 • W przypadku osoby małoletniej – oryginał odpisu aktu urodzenia lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Urząd Gminy


1 W przypadku, gdy Uposażony/Spadkobierca jest osobą małoletnią lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, niniejszy Wniosek powinien być wypełniony i podpisany przez opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.Jeśli jesteś spadkobiercą:


Jeśli zmarły członek OFE nie wskazał żadnej osoby, na rzecz której ma nastąpić wypłata środków po jego śmierci,

to jako spadkobierca prześlij do Funduszu dodatkowo:


Prawomocne stwierdzenie nabycia spadku


 • Prawomocne stwierdzenie nabycia spadku (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub przez Urząd Gminy) lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia (oryginał lub poświadczona kopia)


Umowa o dział spadku


 • „Umowa o dział spadku” zawarta między Spadkobiercami lub prawomocne postanowienie działowego lub ugoda zawarta przed sądem.


Jeśli jesteś współmałżonkiem:


Jeżeli Twój zmarły małżonek był członkiem OFE to otrzymasz z Funduszu połowę środków zgromadzonych na jego rachunku za okres wspólności majątkowej małżeńskiej.

Przekażemy te środki na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym, którego jesteś członkiem. Jeżeli nie należysz do żadnego funduszu, to otworzymy dla Ciebie specjalny rachunek w Generali OFE.


Prześlij do Funduszu:


Oryginał odpisu aktu zgonu


 • Oryginał odpisu aktu zgonu lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Urząd Gminy


Oryginał odpisu aktu małżeństwa


 • Oryginał odpisu aktu małżeństwa lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Urząd Gminy


Wniosek Współmałżonka o wypłatę transferową


 • Wypełniony i podpisany „Wniosek Współmałżonka o wypłatę transferową należnych środków w związku ze śmiercią członka Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego”
 • Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2 dostępny na dole strony w sekcji: Załącznik 1 i 2 do OFE.


Dokumenty należy przesłać na adres:


Generali OFE

Wydział Obsługi Klientów Funduszy Emerytalnych

ul. Postępu 15B

02-676 WarszawaKurier Emerytalny Generali


Informacje dotyczące otwartych funduszy emerytalnych są dostępne na stronie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych: Kurier Emerytalny

Ważne dokumenty
OFE - Otwarty fundusz emerytalny
Ważne dokumenty
OFE - Otwarty fundusz emerytalny
document.svg
OFE - Otwarty fundusz emerytalny

Załącznik 1 i 2 do OFE

Załącznik 1 Wniosek Uposażonego/Spadkobiercy o wypłatę świadczenia w przypadku śmierci członka Generali OFE PDF
Załącznik 2 Wniosek Współmałżonka o wypłatę transferową należnych środków w związku ze śmiercią członka Generali OFE PDF

Porozmawiajmy

Leon - Wirtualny Asystent