Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) 27 stycznia 2023 r. udzieliła zezwoleń na przejęcie przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzania funduszami emerytalnymi NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym i NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym od Grupy NN. Po udzieleniu zezwoleń przez KNF, z dniem 1 lutego 2023 r Generali PTE S.A. stało się organem zarządzającym NNLife OFE i NNLife DFE. 

Daty rozpoczęcia i zakończenia likwidacji funduszy wskazane przez KNF w zezwoleniach to:

 • NNLife DFE:
 • 10.02.2023 r. - dzień rozpoczęcia likwidacji funduszu
 • 14.07.2023 r. - dzień zakończenia likwidacji funduszu

Informujemy, że w dniu 14 lipca 2023 r. nastąpiło zakończenie likwidacji NNLife DFE.


 • NNLife OFE:
 • 10.02.2023 r. - dzień rozpoczęcia likwidacji funduszu
 • 21.07.2023 r. - dzień zakończenia likwidacji funduszu


Informujemy, że w dniu 21 lipca 2023 r. nastąpiło zakończenie likwidacji NNLife OFE.Członkowie dotychczasowego NNLife DFE w związku z likwidacją Funduszu mogli przenieść swoje oszczędności emerytalne do innych instytycji finansowych, w tym do Generali Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, dokonali zwrotu całości środków lub realizacji wypłaty. Dziękujemy Państwu za aktywne podjęcie działań.


Z dniem 21 lipca 2023 r. łączymy rejestr członków NNLife OFE z rejestrem Generali OFE. Cieszymy się, że mogliśmy przyjąć dotychczasowych członków NNLife OFE pod skrzydła Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Generali PTE S.A.). Podstawy prawne


 • ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Ustawa)
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Ustawa o IKE/IKZE).


Przejęcie zarządzania dobrowolnym funduszem emerytalnym przez inne powszechne towarzystwo emerytalne oraz proces likwidacji dobrowolnego funduszu emerytalnego podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego.


Twoje dane osobowePonieważ w związku z likwidacją NNLife OFE stali się Państwo członkami Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego, informujemy, że z dniem 21 lipca 2023 roku zmienił się administrator Państwa danych osobowych, którym jest Generali Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany i zarządzany przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa.


Zapoznaj się z pełną treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych, która dostępna jest pod poniższym linkiem.W przypadku dotychczasowych członków NNLife DFE, którzy w ramach wypłaty transferowej przenieśli swoje oszczędności emerytalne do Generali DFE, dane osobowe są przetwarzane przez Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny reprezentowany i zarządzany przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa.


Zapoznaj się z pełną treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych, która dostępna jest pod poniższym linkiem.
Dane kontaktowe do obsługi spraw dotyczących Generali OFE i Generali DFE


W sprawach związanych z członkostwem w Generali OFE i Generali DFE prosimy o kontakt:Dotyczy OFE

Generali OFE

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa


Dotyczy DFE

Generali DFE

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa


Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Generali OFE oraz Generali DFE udostępniliśmy tutaj:Serdecznie Państwa zapraszamy do zapoznania się z tymi informacjami.Reklamacje


Informacje dotyczące składania reklamacji są dostępne tutaj.

Pytania i odpowiedzi

W okresie 6 miesięcy od dnia wydania przez organ nadzoru zezwolenia na przejęcie zarządzania przez Generali PTE co nastąpiło 27 stycznia 2023 r., fundusz podlegający likwidacji (NNLife OFE) oraz fundusz przejmujący (Generali OFE) były obowiązane dopełnić czynności niezbędnych do połączenia obu rejestrów.

W związku z powyższym, z dniem 21 lipca 2023 r.:

 • zostało dokonane przeniesienie aktywów likwidowanego funduszu do Generali OFE;
 • Generali OFE jako fundusz przejmujący wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki funduszu przejętego;
 • jednostki rozrachunkowe istniejące w NNLife OFE zostały przeliczone na jednostki rozrachunkowe w Generali OFE;
 • członkowie NNLife OFE stali się członkami Generali OFE na warunkach określonych w statucie funduszu przejmującego.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dokonał zmian w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Zapraszamy do korzystania z przygotowanego dla naszych klientów serwisu internetowego Konto Klienta, który umożliwia dostęp do rachunku w Generali OFE: konto.generali.pl/sign-in

WAŻNE INFORMACJE          

W związku z migracją i połączeniem obu funduszy, członkom NNLife OFE zostały nadane w Generali OFE nowe numery rachunków OFE. Aby zalogować się do Konta Klienta mogą Państwo skorzystać ze swojego poprzedniego numeru umowy NNLife OFE. Mamy nadzieję, że to rozwiązanie ułatwi Państwu uzyskanie dostępu do swojego rachunku OFE.


W Koncie Klienta można m.in.:

 • sprawdzić nowy numer rachunku w Generali OFE;
 • sprawdzić szczegóły rachunku OFE (środki, transakcje, historię);
 • sprawdzić aktualne dane i dane osób uprawnionych;
 • dokonać zmiany danych kontaktowych (nr telefonu, adresu e-mail, adresu do korespondencji);
 • dokonać zmiany uzgodnienia wysyłki rocznej informacji o środkach.


Aby aktywować Twoje Konto Klienta:

Zmiany w umowie Generali OFE

Aktualizacji danych możesz dokonać na kilka sposobów. Wybierz najdogodniejszy dla Ciebie:

 • formularz zmiany danych osobowych - wypełnij online
 • formularz zmiany osób uprawnionych - wypełnij online
 • formularz zmiany małżeńskich stosunków majątkowych - wypełnij online
 • zamów formularz aktualizacji - wybrany formularz zostanie wysłany do Ciebie na wskazany adres korespondencyjny,
 • prześlij pismo z informacją, które dane ulegają zmianie (podaj w piśmie nr swojego rachunku, potwierdź nowe dane własnoręcznym podpisem)
 • skorzystaj z serwisu internetowego Konto Klienta - umożliwia zmianę danych teleadresowych (adresu do korespondencji, adresu email, numeru telefonu kontaktowego)Formularz aktualizacji danych zawartych w umowie członkostwa

Formularz ten należy zamówić w przypadku zmiany np. dokumentu tożsamości, nazwiska, adresu zamieszkania/korespondencyjnego.


Formularz aktualizacji osób uprawnionych

Formularz ten należy zamówić w przypadku zmiany dotychczas wyznaczonych osób uprawnionych, bądź też w przypadku chęci wyznaczenia osób uprawnionych, jeśli nie zostały one wyznaczone podczas zawarcia umowy z Funduszem.


Formularz oświadczenia Członka Generali OFE w zakresie małżeńskich stosunków majątkowych

Formularz ten należy zamówić w przypadku zmiany w zakresie małżeńskich stosunków majątkowych (zawarcie związku małżeńskiego, rozwód, unieważnienie małżeństwa, ustanie wspólności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa).


Wypełniony i podpisany formularz aktualizacji wyślij na adres:


Generali OFE

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa


Jak zmienić formę przesyłania informacji o środkach zgromadzonych na rachunku?


 • zaloguj się i zmień formę przesyłania bezpośrednio przez Konto Klienta: https://konto.generali.pl/sign-in
 • skorzystaj z formularza zmiany danych osobowych - wypełnij online
 • zamów formularz aktualizacji - wybrany formularz zostanie wysłany do Ciebie na wskazany adres korespondencyjny;
 • prześlij pismo z informacją, które dane ulegają zmianie (podaj w piśmie nr swojego rachunku, potwierdź nowe dane własnoręcznym podpisem).


Pismo wyślij na adres:


Generali OFE

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa

Ważne dokumenty
Generali OFE - Otwarty Fundusz Emerytalny
Archiwum dokumentów NNLife OFE i NNLife DFE
Ważne dokumenty
Generali OFE - Otwarty Fundusz Emerytalny
Archiwum dokumentów NNLife OFE i NNLife DFE
Generali OFE - Otwarty Fundusz Emerytalny
Archiwum dokumentów NNLife OFE i NNLife DFE

W sprawach związanych z członkostwem w Generali OFE i Generali DFE prosimy o kontakt:


Dotyczy OFE

Generali OFE

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa


Dotyczy DFE

Generali DFE

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa

Najczęściej zadawane pytania dotyczące OFE

Najważniejsze zmiany:

 • nastąpiło przeniesienie 51,5% środków z rachunków członków OFE do ZUS (w lutym 2014 r.) i zapisanie ich wartości na subkontach w ZUS,
 • od lutego do czerwca 2014 r. podział składki emerytalnej dla członków OFE był następujący: 2,92% do OFE i 16,6% do ZUS, po tym okresie zależał od decyzji członka Funduszu,
 • dobrowolność składkowania do OFE – ubezpieczeni w wyznaczonych okresach decydują, czy składka emerytalna będzie trafiać do OFE (2,92% podstawy wymiaru) i do ZUS (16,6%), czy też cała składka (19,52%) będzie trafiać tylko do ZUS (pierwsze i drugie „okno wyboru/transferowe” miało miejsce odpowiednio od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 oraz 2016 roku, kolejne miało nastąpić w analogicznym okresie 2020 roku (zostało odwołane w związku z ogłoszonym stanem epidemii), a następne co 4 lata),
 • zmniejszyła się o połowę opłata od składki do OFE – maks. 1,75% zamiast 3,5%,
 • OFE inwestują nadal na rynkach kapitałowych, ale nie mogą nabywać obligacji Skarbu Państwa,
 • pojawił się tzw. „suwak bezpieczeństwa” polegający na tym, że kapitały osób, którym pozostało 10 lub mniej lat do emerytury, będą w ratach miesięcznych przenoszone na ich subkonta w ZUS. Całość emerytury dożywotniej wypłacać będzie ZUS.

Oświadczenie dotyczyło przekazywania składki emerytalnej. Brak oświadczenia nie wpływa na środki zgromadzone dotychczas na rachunku OFE, czyli na środki, które pozostały po obowiązkowym przeniesieniu części środków do ZUS w lutym 2014 roku. Osoba, która nie złożyła oświadczenia, nadal jest członkiem OFE i środki pozostające na jej rachunku są nadal inwestowane na rynku kapitałowym. Składka emerytalna takiej osoby trafia natomiast w całości do ZUS, począwszy od składki za lipiec 2014 r.

Kolejny okres wyboru dotyczący składki emerytalnej miał nastąpić od 1 kwietnia do 31 lipca 2020 r. (odwołano ze względu na stan epidemii), a następne co 4 lata. W tych okresach członkowie OFE (którzy nie będą jeszcze w tzw. suwaku bezpieczeństwa) znów mogli zdecydować o tym, gdzie będzie trafiać ich składka emerytalna. W innych terminach nie można składać takiego oświadczenia.

Całość emerytury dożywotniej wypłacać będzie ZUS ze środków zgromadzonych w ramach powszechnego systemu emerytalnego. Będzie to wynikało z faktu, że całość środków - również tych gromadzonych na rachunku w OFE - w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego przez ubezpieczonego będzie w ZUS. Stanie się tak w związku z tzw. „suwakiem bezpieczeństwa”. To okres, podczas którego będzie realizowane stopniowe, comiesięczne przekazywanie środków z OFE do ZUS i zapisywanie ich wartości na indywidualnym subkoncie ubezpieczonego.

 

Proces „suwaka”, tj. umarzania środków i przekazywania ich do ZUS, rozpoczyna się na 10 lat przed uzyskaniem wieku emerytalnego (lub mniej, jeśli członek funduszu ma obecnie mniej niż 10 lat do emerytury). W tym okresie składka emerytalna ubezpieczonego trafiać będzie tylko do ZUS.

Nie. Zarówno w ZUS, jak i OFE środki są gromadzone celem wypłaty comiesięcznych, dożywotnich świadczeń emerytalnych i nie podlegają wcześniejszej wypłacie. Środki przekazane z OFE do ZUS w ramach tzw. „suwaka bezpieczeństwa” (do osiągnięcia wieku emerytalnego wszystkie środki ubezpieczonego zostaną przeniesione z OFE do ZUS) zwiększą wartość wypłacanej z ZUS emerytury.

Nie. „Suwak” uruchamia się z mocy prawa (ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych). Członkowie OFE nie mają możliwości decydowania o wstrzymaniu „suwaka” czy przesunięciu jego startu na inny moment. Jednocześnie w tym okresie cała składka będzie trafiać do ZUS i przepisy nie przewidują, by ubezpieczony mógł zdecydować inaczej.

Zarówno środki gromadzone w OFE, jak i na subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu.