Oszczędzając na IKZE:

 • dobrowolnie gromadzisz pieniądze na przyszłą emeryturę,
 • wpłaty możesz odliczyć od dochodu w rocznym rozliczeniu PIT!


Mamy dla Ciebie promocję!

Jeśli do 30.09.2024 r. podpiszesz umowę o prowadzenie IKZE w Generali DFE, to od wpłat dokonanych przez Ciebie w 1. roku członkostwa, nie pobierzemy opłat.

 

Z myślą o Tobie przygotowaliśmy przewodnik o IKZE w Generali DFE, czyli co warto wiedzieć przed zakupem.

 

Warto mieć swoje IKZE!

Jak przystąpić do IKZE w Generali DFE?

FORMA ZAWARCIA UMOWY:

 • Forma dokumentowa – zawarcie umowy online (bez konieczności złożenia podpisu)
 • Forma pisemna – zawarcie umowy na piśmie (wymaga złożenia podpisu)


Wejdź do formularza i w 1 Kroku wybierz dogodną formę zawarcia Umowy o prowadzenie IKZE

FORMA DOKUMENTOWA:

 • Wypełniasz formularz, a my prześlemy na Twój adres e-mail potwierdzenie jego rejestracji.
 • Umowa zostanie zawarta w chwili, gdy utrwalimy jej treść na trwałym nośniku (plik PDF), przy czym dniem zawarcia umowy będzie dzień utrwalenia jej treści w tym pliku.
 • Umowę (zaszyfrowany plik PDF) prześlemy na Twój adres poczty elektronicznej (wraz z informacją o haśle).
 • Forma dokumentowa nie wymaga drukowania ani złożenia podpisów żadnej ze stron.
FORMA PISEMNA:

 • Na podany przez Ciebie adres mailowy prześlemy zaszyfrowany formularz umowy (wraz z informacją o haśle), gotowy do wydrukowania i podpisania.
 • Odbierz e-mail i wydrukuj umowę w 2 egzemplarzach (PDF, który otrzymasz zawiera dwa egzemplarze umowy)*. Na każdym z egzemplarzy złóż własnoręczny podpis.
 • Na umowie możesz jedynie złożyć swój podpis we wskazanym miejscu. Wszelkie poprawki lub uzupełnienia, które naniesiesz na umowę po jej wydrukowaniu nie będą uznawane.


Wyślij podpisane dokumenty do Generali na adres:


Generali DFE

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa

Umowę w formie dokumentowej możesz zawrzeć tylko na swoją rzecz. Oznacza to, że w formularzu podajesz swoje dane jako Osoby przystępującej.

Nie jest możliwe zawarcie umowy w formie dokumentowej przez pełnomocnika ani przez osobę małoletnią.

W przypadku formy pisemnej, umowa członkostwa w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Przedstawiciela Funduszu. Po podpisaniu umowy odeślemy do Ciebie jeden egzemplarz.

Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią i chcesz przystąpić do Funduszu, wymagana jest pisemna zgoda Twego Przedstawiciela Ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego).


* umowa jest zapisana w formacie PDF. Do przeglądania plików wymagany jest program Adobe Reader 5.0 lub wyższy: pobierz Adobe Reader

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym znajdziesz na dole strony w zakładce "Ważne dokumenty".

Informacja dla przystępujących do Generali DFE

Generali DFE działa pod nazwą Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny. Przedmiotem jego działalności jest prowadzenie:

 • indywidualnego konta emerytalnego (IKE) oraz
 • indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).


Środki wpłacone na IKE lub na IKZE są inwestowane, a decyzje inwestycyjne są podejmowane przez osoby zarządzające Generali DFE. Produkt jest obarczony ryzykiem inwestycyjnym. Fundusz inwestuje aktywa na rynkach finansowych, co powoduje, że uczestnik może osiągnąć zysk, ale również ponieść stratę przynajmniej części zainwestowanych środków. Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości.


Zasady prowadzenia działalności lokacyjnej przez Fundusz są zawarte w Statucie Generali DFE dostępnym na dole strony w sekcji: Ważne dokumenty.


ULGA PODATKOWA

Wpłacając na IKZE masz prawo do odliczenia od dochodu tych wpłat na zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nasze OWU IKZE (czyli Ogólne Warunki Umowy IKZE) i Statut Generali DFE dostępne są na dole strony w sekcji: Ważne dokumenty.


JAK ZACZĄĆ?

 • Podpisz z nami umowę o prowadzenie IKZE i zacznij gromadzić dodatkowe środki na swoją emeryturę.
 • Otworzymy dla Ciebie rachunek w Generali DFE i otrzymasz od nas indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat.


KONTO KLIENTA

Dla Twojej wygody uruchomiliśmy Konto Klienta. Teraz w każdej chwili możesz m.in.:

 • sprawdzić szczegóły rachunku prowadzonego przez Generali DFE
 • zmienić: dane kontaktowe, sposób wysyłki rocznej historii rachunku oraz zgłosić prowadzenie działalności pozarolniczej.


Aby aktywować Twoje Konto Klienta:


WAŻNE INFORMACJE

1. Na umowie możesz wskazać osoby uprawnione, którym w przypadku Twojej śmierci zostaną wypłacone środki z Twojego rachunku. W każdej chwili możesz zmienić tę dyspozycję


2. Elastyczne wpłaty - sam(a) ustalasz terminy wpłat


3. Roczny limit wpłat na IKZE jest ogłaszany przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Wysokość maksymalnej kwoty wpłat na IKZE w 2024 r. wynosi:

 • 9 388,80 zł lub
 • 14 083,20 zł - jeżeli prowadzisz pozarolniczą działalność - dotyczy m.in. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, twórców i artystów, osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu (pełna lista osób prowadzących pozarolniczą działalność znajduje się w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych)
 • Jeżeli prowadzisz pozarolniczą działalność i chcesz skorzystać z wyższego limitu zgłoś do nas ten fakt na formularzu aktualizacji
 • Jeżeli przekroczysz roczny limit wpłat na IKZE – zwrócimy Ci nadpłatę
 • Jeżeli nie wykorzystasz rocznego limitu – tracisz go (w nowym roku będzie opublikowany nowy limit)


4. Wypłata jest opodatkowana w wysokości 10% od wypłacanej kwoty. Wypłatę możesz zrealizować: po osiągnięciu wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych


5. Jeśli nie będziesz spełniał/a warunków do Wypłaty, to w razie wypowiedzenia umowy zrealizujemy Zwrot środków.

W przypadku Zwrotu:

 • otrzymana przez Ciebie kwota podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - informację o wypłacie przekażemy do Ciebie oraz do właściwego Urzędu Skarbowego
 • będzie się to wiązało z koniecznością ujęcia kwoty Zwrotu w Twoim rocznym zeznaniu podatkowym i zapłacenia przez Ciebie podatku obliczonego wg skali podatkowej


6. Śledź swoje inwestycje: wpłaty przeliczymy na jednostki rozrachunkowe. Wartość jednostki rozrachunkowej w Funduszu zmienia się codziennie. Sprawdź: wartość jednostki rozrachunkowej


OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE

Wysokość aktualnej stawki za zarządzanie Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. wynosi 2,0% wartości aktywów netto Funduszu w skali roku.


REKLAMACJE

Informacje dotyczące składania reklamacji są dostępne tutaj: https://www.generali.pl/nota-prawna

Możesz wybrać dogodny dla siebie sposób:


1. Wypełnij formularz umowy online:


W pierwszym kroku wybierz dogodną formę zawarcia umowy: przejdź do formularza


 • Forma dokumentowa – zawarcie umowy online (bez konieczności złożenia podpisu)
 • Forma pisemna – zawarcie umowy na piśmie (wymaga złożenia podpisu)


Szczegółowe informacje o formie dokumentowej i formie pisemnej zamieściliśmy w komunikacie dostępnym w 1-szym kroku formularza umowy. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym znajdziesz na dole strony w sekcji Ważne dokumenty


albo


2. Prześlij do nas pismo lub e-mail (na adres: centrumklienta@generali.pl) z wnioskiem o przystąpienie do IKZE w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym.


Jeśli decydujesz się na ten sposób:

 • podaj nam swoje podstawowe dane, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować,
 • dwa egzemplarze formularza umowy wyślemy na wskazany przez Ciebie adres
 • po wypełnieniu umowy, odeślij do nas oba podpisane egzemplarze na wskazany poniżej adres.


Ważne informacje

Forma dokumentowa: nie wymaga drukowania i podpisywania.

Umowę w formie dokumentowej możesz zawrzeć tylko na swoją rzecz. Oznacza to, że w formularzu podajesz swoje dane jako Osoby przystępującej. Nie jest możliwe zawarcie umowy IKZE w formie dokumentowej przez pełnomocnika ani przez osobę małoletnią. 


Forma pisemna: w przypadku wyboru tej formy wydrukuj i podpisz 2 egzemplarze umowy.

Oba egzemplarze odeślij na adres:

Generali DFE

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa

 

Umowa zostanie zawarta z chwilą jej podpisania przez Przedstawiciela Funduszu. Po podpisaniu umowy, odeślemy do Ciebie jeden egzemplarz. 


Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią i chcesz przystąpić do umowy IKZE prowadzonej w Generali DFE, wymagana jest pisemna zgoda Twego Przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego).

Aktualizacji danych możesz dokonać na kilka sposobów. Wybierz najdogodniejszy dla Ciebie:

 • formularz zmiany danych Oszczędzającego - wypełnij online
 • formularz zmiany osób uprawnionych - wypełnij online
 • prześlij pismo lub email (centrumklienta@generali.pl) z informacją, które dane ulegają zmianie – wybrany formularz zostanie wysłany do Ciebie na wskazany adres korespondencyjny
 • skorzystaj z serwisu internetowego Konto Klienta - umożliwia zmianę danych teleadresowych (adresu do korespondencji, adresu email, numeru telefonu kontaktowego)

 

Formularz aktualizacji danych Oszczędzającego

Formularz ten dotyczy zmiany np. dokumentu tożsamości, nazwiska, adresu zamieszkania/korespondencyjnego.


Formularz wskazania osób uprawnionych

Formularz ten dotyczy zmiany osób uprawnionych, bądź też chęci wyznaczenia osób uprawnionych, jeśli nie zostały one wskazane podczas zawarcia umowy z Funduszem.


Wypełniony i podpisany formularz aktualizacji wyślij na adres:


Generali DFE

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Generali DFE znajdziesz na dole strony w sekcji: Ważne dokumenty.

SPRAWDŹ:

Ważne dokumenty
IKZE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym (DFE)
Ważne dokumenty
IKZE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym (DFE)
IKZE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym (DFE)