Ubezpieczenie Generali z myślą o Rolniku to kompleksowe ubezpieczenie dla właścicieli gospodarstw rolnych. 


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązek zakupu ubezpieczenia reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.


W ramach jednej polisy możesz połączyć ubezpieczenia obowiązkowe wraz z dobrowolnymi uzyskując szeroki zakres ochrony. Zabezpiecz siebie i swój majątek. 

Ubezpieczenie Generali, z myślą o Rolniku oferuje:


  • zakres All Risks dla budynku mieszkalnego i ruchomości domowych
  • swobodę w kształtowaniu zakresu ubezpieczenia, decyzja w jakim zakresie ubezpieczasz każdy ze swoich budynków należy do Ciebie
  • możliwość rozszerzenia ochrony odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z prowadzoną działalnością agroturystyczną 
  • możliwość ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej na gruncie

Ubezpieczenie Generali, z myślą o Rolniku to nie tylko spełnienie obowiązku ustawowego. 

To szereg ubezpieczeń dodatkowych zabezpieczających Twoje mienie, Ciebie i Twoich najbliższych.

Możesz dowolnie rozszerzać zakres ochrony. Oferujemy:


  • dobrowolne ubezpieczenie budynków i mienia od ognia i innych zdarzeń losowych takiego jak ruchomości domowe, materiały i zapasy, ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, budowle – pozwala na dostosowanie ubezpieczenia do Twoich oczekiwań, to Ty decydujesz jakie mienie chcesz zabezpieczyć.
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym wraz z dodatkowymi rozszerzeniami – zapewni ochronę przed finansowymi konsekwencjami szkód, które zostały wyrządzone osobom trzecim przez Ciebie lub Twoich bliskich, z którymi prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku
  • Assistance – pomoc w związku z użytkowaniem ubezpieczonego budynku mieszkalnego, a także pomoc medyczna w wyniku nagłego zachorowania lub wypadku

Skontaktuj się z nami

01_Basics/07_icons/01_24x24/phone Copy 1
618584800 *

Kiedy w życiu przytrafia się coś

nieprzewidywanego, każdy potrzebuje wsparcia.

Dlatego zgłaszanie szkody w Generali

jest proste i szybkie.

Szkodę możesz zgłosić:

01_Basics/07_icons/01_24x24/check Online

Wypełnij formularz kontaktowy. Zajmie Ci to jedynie 2 minuty.

Zgłoś szkodę
01_Basics/07_icons/01_24x24/04_chevron/01_Right
01_Basics/07_icons/01_24x24/check Przez telefon

Nasi eksperci służą pomocą. Zadzwoń do nas.

01_Basics/07_icons/01_24x24/phone Copy 1
913 913 913 *
Ważne dokumenty:
Ubezpieczenie Generali, z myślą o Rolniku
Ważne dokumenty:
Ubezpieczenie Generali, z myślą o Rolniku
Ubezpieczenie Generali, z myślą o Rolniku

Gospodarstwo

Zwiększenie powierzchni gospodarstwa rolnego wiąże się ze zwiększeniem obszaru objętego ochroną

ubezpieczeniową, w związku z tym należy zgłosić się do agenta, aby przekalkulować składkę od dnia zwiększenia powierzchni.

Zmiany do umowy zostaną wprowadzone aneksem.

Przypominamy, że zwiększenie powierzchni należy uwzględnić bez względu na podstawę prawną, tzn. również w przypadku otrzymania spadku lub dzierżawy gruntów.

W przypadku umowy dzierżawy do decyzji wydzierżawiającego i dzierżawcy należy który z nich będzie ubezpieczającym i ubezpieczonym, obowiązek ubezpieczenia zostaje wypełniony, gdy umowę ubezpieczenia zawrze jedna z tych osób (wydzierżawiający albo dzierżawca). Rekomendujemy jednak, aby ubezpieczonym był właściciel (wydzierżawiający) mając na uwadze wyłącznie kwestie obsługowe polisy.

Nie. W ramach ubezpieczenia Generali, z myślą o Rolniku możliwe jest wskazanie wyłącznie jednego miejsca ubezpieczenia, zatem należy wystawić odrębne polisy dla każdego z adresów.

Tak, ale wyłącznie w przypadku, gdy polisa zawiera już ubezpieczenie obowiązkowe budynków. Zgodnie z Ustawą ubezpieczenie obowiązkowe należy zawrzeć na okres 12 miesięcy i nie można dodać ubezpieczenia obowiązkowego aneksem na okres krótszy. Można natomiast to ubezpieczenie modyfikować np. dodając kolejny budynek czy uaktualniać takie informacje jak sumy ubezpieczenia czy powierzchnia w przypadku rozbudowy. Jeżeli natomiast posiadana polisa nie zawiera obowiązkowego ubezpieczenia budynków, należy zawrzeć nową polisę na nowy budynek i za 5 miesięcy w chwili wznawiania polisy pierwotnej można budynek dodać, tak aby posiadać wszystkie ubezpieczenia na jednej umowie. Natomiast polisę wystawioną na okres 5 miesięcy na pisemny wniosek klienta rozwiążemy za porozumieniem stron.

Nie. Zakres ubezpieczenia OC Rolnika obejmuje wyłącznie szkody powstałe w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Chcąc chronić dodatkową działalność, należy rozszerzyć OC Rolnika o szkody związane z działalnością agroturystyczną. Warto też kompleksowo się ubezpieczyć i wykupić OC w życiu prywatnym, by chronić sferę życia prywatnego. Ubezpieczenie to pokryje na przykład koszty szkody wyrządzone przez dziecko, kiedy wybije piłką szybę w oknie sąsiada albo kiedy ubezpieczony, jadąc hulajnogą elektryczną, potrąci inną osobę.

OC usług międzysąsiedzkich to ubezpieczenie dobrowolne rozszerzające OC rolnika i dotyczy odpowiedzialności za czynności wykonywane poza swoim gospodarstwem i poza działalnością w swoim gospodarstwie np. w przypadku wykonywania na rzecz osób trzecich usług związanych z opryskami. Natomiast odpowiedzialność za opryski wykonywane w swoim gospodarstwie obejmuje ochroną OC rolnika.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Przedstawione informacje nie stanowią pełnego obrazu funkcjonowania przedstawionego produktu i mają charakter wyłącznie przykładowy. Szczegółowe warunki umowy oraz koszty i ryzyka z nimi związane określone są w ogólnych warunkach umowy ubezpieczenia, przekazywanych Klientowi przed zawarciem umowy, dostępnych na www.generali.pl, w siedzibie Generali Życie S.A. przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa oraz u poszczególnych jej dystrybutorów.


* koszt połączenia zgodny z taryfą operatora