Nazwa funduszuData obowiązywania cenyWartość jednostki (PLN)Dzienna zmiana (%)1 miesięczna zmiana (%)3 miesięczna zmiana (%)6 miesięczna zmiana (%)1 roczna zmiana (%)3 letnia zmiana (%)5 letnia zmiana (%)YTDRyzyko funduszu
AkcyjnyAkcyjny
db Dynamiczny 2023-09-2814.7662 -0.17 -1.49 -0.2 7.6 16.91 10.07 4.28 9.77 3

Dane podstawowe

Typ funduszuAkcyjny

Początek działalnościFundusz db Dynamiczny - 1 grudzień 2008 r.

ZarządzającyGenerali Investments TFI S.A.

Waluta funduszuPLN

Charakterystyka Funduszu

Celem strategii inwestycyjnej Funduszu jest osiągnięcie wzrostu wartości środków Funduszu przy akceptacji bardzo wysokiego ryzyka. Realizacja celu inwestycyjnego następować będzie w długoterminowym horyzoncie czasowym.

Środki Funduszu mogą być inwestowane w następujące instrumenty finansowe:

  • krajowe i zagraniczne otwarte fundusze inwestycyjne akcyjne;
  • skarbowe i nieskarbowe paiery dłużne oraz depozyty bankowe.


W zakresie lokowania środków funduszu wprowadzone są następujące limity:

  • jednostki uczestnictwa krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych akcyjnych stanowią łącznie od 60% do 100% aktyów funduszu;
  • skarbowe i nieskarbowe papiery dłużne oraz depozyty bankowe stanowią łącznie od 0% do 40% aktywów funduszu.

Profil Inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych osiągnięciem w długoterminowym horyzoncie czasu wyższej stopy zwrotu niż długoterminowe lokaty bankowe oraz akceptujących bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne.

Struktura aktywów Funduszu

Struktura aktywów Funduszu na koniec II kwartału 2023 r.

Porównaj z innymi funduszami:

Zmiana wartości w wybranym okresie: 10.3701%

1) Poziom ryzyka Funduszy wyznaczony został na podstawie wskaźnika ryzyka określanego zgodnie z metodyką opisaną w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów.

Fundusze niskiego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 1 i 2; Fundusze średniego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 3; Fundusze wysokiego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 4, 5, 6 i 7.

16AkcjePapiery dłużne skarbowePapiery dłużne nieskarbowePozostałe aktywa