Nazwa funduszuData obowiązywania cenyWartość jednostki (PLN)Dzienna zmiana (%)1 miesięczna zmiana (%)3 miesięczna zmiana (%)6 miesięczna zmiana (%)1 roczna zmiana (%)3 letnia zmiana (%)5 letnia zmiana (%)YTDRyzyko funduszu
MieszanyMieszany
UFK Generali - Generali Stabilny Wzrost E 2023-09-28196.79 0.03 -0.75 1.35 9.74 24.1 15.18 3

Dane podstawowe

Typ funduszuMieszany

Początek działalnościUFK Generali - Generali Stabilny Wzrost E - 17 grudzień 2021 r. (Generali Stabilny Wzrost E - grudzień 2021 r.)

ZarządzającyGenerali Investments TFI S.A.

Waluta funduszuPLN

Charakterystyka Funduszu

Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz inwestuje środki głównie w instrumenty dłużne min. 60% i instrumenty udziałowe nie więcej niż 40%.

Fundusz inwestuje głównie w Polsce. Fundusz może także inwestować na rynkach zagranicznych.

Przy ustalaniu proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach funduszu bierze się pod uwagę czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz kształtowanie i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych.

Strona www http://www.generali-investments.pl

Profil Inwestora

Fundusz skierowany jest dla inwestorów, którzy:

  • chcą lokować środki w fundusz stabilnego wzrostu inwestujący zarówno w instrumenty dłużne jak i udziałowe;
  • są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w dłużne papiery wartościowe i akcje;
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne;
  • mają co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny.

Porównaj z innymi funduszami:

Zmiana wartości w wybranym okresie: 100%

160