dłoń ustawia drewniane klocki symbolizujące ochronę ubezpieczeniową w codziennym życiu

Zdrowie i życie to najcenniejsze dobra każdego człowieka – to bezdyskusyjny fakt. Łatwo jednak je utracić, ponieważ nieszczęśliwy wypadek może przytrafić się każdemu, bez względu na wiek, styl życia czy wykonywany zawód. Zawsze istnieje bowiem ryzyko, że doznasz uszczerbku na zdrowiu w wyniku losowego zdarzenia, którego nie dało się w żaden sposób przewidzieć ani mu zapobiec. Konsekwencje takich sytuacji mogą być bardzo różne: od wysokich wydatków na leczenie i rehabilitację, przez czasową niezdolność do wykonywania pracy aż po trwałe inwalidztwo, a nawet śmierć. W każdej z tych sytuacji dobrze dobrane ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) może okazać się nieocenioną pomocą. Jak działa takie ubezpieczenie, jakie są rodzaje ubezpieczeń NNW i na co zwrócić uwagę, wybierając polisę dla siebie? Zapraszamy do lektury!

Ubezpieczenie NNW – co to jest?

Skrót NNW oznacza "następstwa nieszczęśliwych wypadków" (czasami zdarza się, że potocznie bywa on błędnie używany w postaci NWW) i jest stosowany jako zbiorcze określenie uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem. Ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, pozwala zabezpieczyć się przed finansowymi konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków, zapewniając niezbędną pomoc i wsparcie materialne w trudnych chwilach.

Co istotne, ubezpieczenia NNW nie są obowiązkowe, a ponieważ nieszczęśliwe wypadki mogą przydarzyć się w różnych okolicznościach, towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne rodzaje ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków.


Jeśli więc chodzi o NNW, ubezpieczenia tego typu najczęściej są dostępne w następujących wariantach:


 • NNW w życiu prywatnym,
 • NNW komunikacyjne,
 • NNW szkolne,
 • NNW w miejscu pracy,
 • NNW turystyczne.
kobieta ze złamaną nogą siedzi na kanapie przytulająca psa

Co ważne, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków mogą być zawierane indywidualnie lub grupowo, przy czym wariant grupowy najczęściej dotyczy ubezpieczeń NNW dla pracowników. Niektóre ubezpieczenia NNW stanowią składową innych ubezpieczeń, na przykład NNW turystyczne bywa często integralną częścią ubezpieczenia podróżnego.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – dla kogo jest przeznaczone?

Ubezpieczenie NNW rozumiane ogólnie nie jest ograniczone pod względem dostępności do żadnej grupy zawodowej czy społecznej – może je wykupić każda osoba. Jednak w praktyce, jak już wspomnieliśmy, towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków o konkretnie sprecyzowanym zakresie. Pozwala to ubezpieczonemu optymalnie dobrać zakres ochrony w ramach wybranej polisy do swoich potrzeb.

Warto w tym kontekście podkreślić, że ubezpieczenie NNW może okazać się szczególnie przydatne dla osób wykonujących zawody o zwiększonym ryzyku wystąpienia nieszczęśliwych wypadków (np. kierowcy czy pracownicy zakładów przemysłowych), osób uprawiających sport (amatorsko bądź wyczynowo, zwłaszcza w przypadku sportów wysokiego ryzyka), osób dużo podróżujących (także za granicę) oraz dla dzieci szkolnych, uczniów i studentów.


Wybierz ubezpieczenie NNW optymalnie dopasowane do Twoich potrzeb!

Co obejmuje NNW?

mężczyzna leży na ziemi po wypadku na rowerze

Co obejmuje NNW

W ujęciu ogólnym ubezpieczenie NNW ma zapewniać Ci dodatkowe zabezpieczenie finansowe w sytuacji, gdy w konsekwencji nieszczęśliwego wypadku dojdzie do uszczerbku na Twoim zdrowiu lub doznasz poważnego urazu. W przypadku, gdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku dojdzie do Twojej śmierci, materialne wsparcie otrzymają Twoi bliscy.

Świadczenia z tytułu zdarzeń ubezpieczeniowych w ramach ubezpieczenia NNW mogą obejmować między innymi następujące sytuacje:

 • śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • poważny uraz ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • złamanie kości, oparzenie lub odmrożenie ciała ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • trwała lub czasowa niezdolność ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • koszty leczenia lub rehabilitacji poniesione przez ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku.Pamiętaj jednak, że ochrona ubezpieczeniowa dostępna w ramach ubezpieczenia NNW najczęściej jest nieco inna w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych, nawet w przypadku ubezpieczeń o podobnym zakresie (np. NNW komunikacyjne). Z tego względu zawsze należy zapoznać się z OWU wybranego przez Ciebie wariantu ubezpieczenia NNW, dzięki czemu unikniesz nieporozumień w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba skorzystania z ubezpieczenia.


Zwróć też uwagę na zasięg terytorialny wybranego przez Ciebie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – może to mieć szczególne znaczenie m.in. w przypadku NNW komunikacyjnego czy NNW turystycznego.

Ubezpieczenie dzieci w szkole (NNW szkolne) – zakres

dziewczyna w wieku szkolnym biegnie z plecakiem na plecach

Ubezpieczenie szkolne to nic innego, jak ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dziecka uczącego się w szkole. Najczęściej kojarzone jest z ubezpieczeniami grupowymi, oferowanymi przez szkołę na początku każdego roku szkolnego, pamiętaj jednak, że tego typu ubezpieczenia dla dzieci z racji swej specyfiki dość często zapewniają jedynie ograniczoną ochronę i relatywnie niskie sumy ubezpieczenia.

Ponieważ jednak decyzja o zakupie danego ubezpieczenia NNW należy wyłącznie do rodzica, możesz zdecydować się na dobre ubezpieczenie szkolne, które może zapewnić realną pomoc Twojemu dziecku. Oto najważniejsze cechy, jakie powinno mieć ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków:


 • ochrona Twojego dziecka przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu,
 • ochrona niezależnie od miejsca pobytu – zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią, także w weekend,
 • możliwość ubezpieczenia w ramach jednej polisy kilkorga dzieci na różnym etapie nauczania,
 • ochrona w zakresie NNW wskutek uprawiania sportu przez dziecko (do 18 r. ż.),
 • suma gwarancyjna mogąca zapewnić pomoc materialną, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku z udziałem dziecka (pow 13 r. ż.).


Potrzebujesz dobrego ubezpieczenia NNW dla dzieci? Zajrzyj tutaj!

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – dlaczego zawsze należy dokładnie przeczytać OWU?

Pamiętaj, że każdy ubezpieczyciel może w różny sposób definiować te same pojęcia, dlatego przed podpisaniem umowy zawsze należy sprawdzić OWU i dokładnie zapoznać się ze wszystkimi definicjami, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień.

Dobrym przykładem wspomnianych różnic jest samo pojęcie nieszczęśliwego wypadku – nie jest ono w żaden sposób zdefiniowane w przepisach prawa obowiązujących aktualnie w Polsce, dlatego każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada własną definicję tego, co uznaje za nieszczęśliwy wypadek. I choć definicje te zazwyczaj są do siebie zbliżone, to różnią się w niektórych detalach, co może mieć wpływ na możliwość uzyskania świadczenia w konkretnej sytuacji.


W ogólnych warunkach ubezpieczenia "Generali, z myślą o NNW" nieszczęśliwy wypadek jest definiowany jako "przypadkowe zdarzenie, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się udaru mózgu lub zawału serca, nawet występujących nagle. Jeżeli zakres ubezpieczenia zostanie rozszerzony przez Ubezpieczającego o zawał serca lub udar mózgu rozszerzenie zostanie potwierdzone na dokumencie ubezpieczenia, przyjmuje się, że zdarzenia te stanowią nieszczęśliwy wypadek."


Zwróć też uwagę na to, że OWU jasno określają również obowiązki obu stron – zarówno ubezpieczonego, jak i ubezpieczyciela, dzięki czemu po zapoznaniu się z tym dokumentem zyskasz pewność co do sposobu i terminu zgłaszania zdarzeń ubezpieczeniowych czy dokumentów, jakie będą niezbędne do uzyskania odszkodowania.

Ubezpieczenie NNW – kiedy odszkodowanie nie zostanie wypłacone?

zmartwiona para przegląda dokumenty zastanawiając się, czy zostanie im wypłacone świadczenie z tytułu ubezpieczenia NNW

Uważne czytanie OWU ma kluczowe znaczenie nie tylko ze względu na to, że znacząco ułatwia znalezienie ubezpieczenia NNW optymalnie dopasowanego do Twoich potrzeb. OWU zawsze zawierają także szczegółową listę wyłączeń, czyli przypadków, w jakich ubezpieczyciel może Ci odmówić wypłaty odszkodowania. Najczęściej odszkodowania z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie są wypłacane, gdy do wypadku dojdzie w wyniku:

 • choroby psychicznej ubezpieczonego,
 • pozostawania ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających czy substancji psychotropowych,
 • prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych uprawnień, o ile miało to wpływ na rozmiar lub zaistnienie szkody,
 • bójki z udziałem ubezpieczonego (poza obroną konieczną),
 • popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,
 • świadomego samookaleczenia się ubezpieczonego bądź podjęcia próby samobójczej,
 • działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, masowego skażenia jądrowego, chemicznego lub biologicznego, zamieszek, rozruchów, nielegalnych demonstracji,
 • świadomego i dobrowolnego uczestnictwa ubezpieczonego w aktach terroru.


Pamiętaj, że powyższa lista zawiera jedynie przykładowe wyłączenia odpowiedzialności – pełną ich listę zawsze znajdziesz w OWU, które otrzymasz przed zawarciem umowy ubezpieczenia NNW z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – od czego zależy cena?

Na ostateczny koszt ubezpieczenia NNW ma wpływ szereg czynników, wśród których najważniejsze to zakres ochrony (im szerszy, tym wyższa składka) i suma ubezpieczenia (analogicznie – im wyższa, tym bardziej wpływa na składkę). Zależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego, cena ubezpieczenia NNW może także zależeć od takich czynników, jak:

 • wiek,
 • wykonywany zawód,
 • zakres oraz okres, na jaki zawierana jest umowa ubezpieczenia,
 • uprawiany sport.

Podsumowanie

Dobrze dobrane do Twoich potrzeb ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia Ci ochronę i finansowe wsparcie w sytuacji, gdy w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń konieczne będzie poniesienie wydatków na leczenie, rehabilitację lub gdy wskutek wypadku stracisz możliwość wykonywania pracy.

Dlatego wybierając ubezpieczenie NNW nigdy nie kieruj się wyłącznie kryterium cenowym. Znacznie większe znaczenie dla Ciebie ma zakres ochrony, wyłączenia odpowiedzialności czy sumy gwarancyjne, ponieważ to od nich bezpośrednio zależy zakres materialnego wsparcia, jakie uzyskasz od ubezpieczyciela w chwili, gdy ratowanie zdrowia i życia Twojego lub Twoich bliskich będzie mieć najwyższy priorytet.