Para sprawdza, jak postępuje budowa domu

Znakomita większość właścicieli nieruchomości decyduje się na ubezpieczenie domu, by zapewnić sobie wsparcie na wypadek zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić. O ochronę ubezpieczeniową Twojego wymarzonego domu możesz jednak zadbać jeszcze zanim się do niego wprowadzisz, decydując się na polisę dla domu w budowie – to rozwiązanie, które wciąż cieszy się niezasłużenie małą popularnością.

Ubezpieczenie domu w budowie to rozwiązanie szczególnie korzystne zwłaszcza w obecnych czasach, gdy czas trwania budowy jest coraz dłuższy, głównie ze względu na rosnące ceny materiałów budowlanych. W praktyce przekłada się to na zwiększenie ryzyka wystąpienia zdarzeń losowych zagrażających powstającej budowli przed zakończeniem budowy i oddaniem jej do użytku.

Ubezpieczenie domu w budowie – definicja

Ubezpieczenie budowy domu to Twoje zabezpieczenie finansowe na wypadek różnych zdarzeń losowych i innych czynników zewnętrznych, które mogą doprowadzić do uszkodzenia lub nawet zniszczenia Twojego domu w trakcie budowy. W przypadku polisy "Generali, z myślą o domu i rodzinie" możesz ubezpieczyć budowę na bardzo wczesnym etapie – już od chwili jej rozpoczęcia.

W ww. Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia - budowa domu jest definiowana jako prowadzenie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego robót polegających na wznoszeniu nowego domu, mieszkania, budynku gospodarczego lub garażu wolnostojącego; w zakres tego terminu wchodzi również odbudowa, rozbudowa, nadbudowa lub przebudowa tych budynków, jeśli prace zmieniają ich konstrukcję.Za rozpoczęcie prac budowlanych przyjmuje się chwilę podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy, co oznacza, że możesz wykupić ubezpieczenie budowy domu od momentu:


 • wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie,
 • wykonania niwelacji terenu,
 • zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,
 • wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.


Zakończenie budowy następuje natomiast z dniem, w którym zostaje spełniony jeden z poniższych warunków:


 • zgodnie z Prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na użytkowanie,
 • zgodnie z Prawem budowlanym zgłoszono zakończenie budowy,
 • fizycznie zakończono budowę i prace z nią związane, o ile nie było wymagane pozwolenie na budowę,
 • zamieszkano w domu lub mieszkaniu lub rozpoczęto użytkowanie garażu wolnostojącego, budynku gospodarczego lub domu letniskowego.

Ubezpieczenie budowy – zakres

Warto pamiętać, że jeśli chodzi o tego typu ubezpieczenie, dom w budowie może być objęty ochroną ubezpieczeniową o różnym zakresie, zależnie od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku Generali podstawowa oferta (ubezpieczenie budowy domu od ryzyk nazwanych) uwzględnia szeroki zakres zdarzeń losowych, które mogą być przyczyną szkód objętych ochroną ubezpieczeniową. Są to:

 • pożar,
 • implozja,
 • dym i sadza,
 • akcja ratownicza,
 • katastrofa budowlana,
 • uderzenie fali ponaddźwiękowej,
 • wybuch,
 • uderzenie pioruna,
 • upadek statku powietrznego.
Płonący domek z drewna

Po opłaceniu dodatkowej składki możesz również zabezpieczyć Twój powstający dom przed kolejnymi zagrożeniami – oto ich lista:

 • silny wiatr,
 • trzęsienie ziemi,
 • tąpnięcie,
 • zapadanie i osuwanie się ziemi,
 • lawina,
 • upadek budowli i drzew,
 • śnieg i lód,
 • grad,
 • deszcz.


Warto wziąć pod uwagę, że niektóre rozszerzenia polisy będą dla Ciebie dostępne dopiero na określonym etapie prac budowlanych – np. nie możesz skorzystać z możliwości ubezpieczenia budowy od ryzyka zalania, jeśli nieruchomość nie znajduje się w stanie surowym zamkniętym. Podobnie sprawa ma się w odniesieniu do stałych elementów przed ich zamontowaniem, wbudowaniem, zainstalowaniem lub po demontażu. W tym przypadku jednak, jeśli wznoszony przez Ciebie budynek znajduje się w stanie surowym zamkniętym, posiada zabezpieczenia antykradzieżowe oraz uruchomiony sprawny alarm lokalny lub alarm z powiadomieniem, to stałe elementy są objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie przewidzianym przez OWU.


Wśród innych istotnych wyłączeń odpowiedzialności (poza tymi, które są standardowo ujęte w OWU w odniesieniu do każdego ubezpieczenia majątkowego) należy wymienić przede wszystkim:


 • ryzyko pękania na skutek mrozu,
 • szkody, które powstały w wyniku uderzenia pojazdu wykorzystywanego do prac budowlanych,
 • kradzież zwykłą w odniesieniu do budowli, zewnętrznych elementów budynku oraz ogrodzenia, mebli i akcesoriów ogrodowych,
 • szkody powstałe w wyniku braku bieżącej konserwacji budowanej nieruchomości,
 • zniszczenia lub uszkodzenia spowodowane przez ptaki, krety, owady lub zwierzęta należące do ubezpieczonego lub osób bliskich.

Ubezpieczenie budowy domu – dlaczego warto?

Głównym argumentem przemawiającym za tym, by wykupić ubezpieczenie domu w budowie, jest oczywiście sam koszt wybudowania swoich wymarzonych "czterech kątów". Są to setki tysięcy złotych, które mogą zostać utracone bezpowrotnie np. w wyniku huraganu, pożaru czy innego niezależnego czynnika. W tym kontekście cena ubezpieczenia budowy domu jest w skali roku naprawdę niska w porównaniu do korzyści, jakie zyskujesz posiadając taką polisę.

 

Dodatkowo, za ofertą Generali przemawia jeszcze:

 • możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia zależnie od własnych potrzeb,
 • konkurencyjne, korzystne dla Ciebie zdefiniowanie zdarzeń ubezpieczeniowych,
 • wysokie sumy gwarancyjne,
 • ochrona elementów stałych,
 • bardzo szeroki zakres ryzyk, o które możesz rozszerzyć swoje ubezpieczenie budowy domu,
 • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia (nie ulega ona pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania).

Jak i gdzie najlepiej ubezpieczyć dom?

Para rozmawia z agentem ubezpieczeniowym przy biurku i laptopie.

Wykupienie polisy dla domu w budowie możesz sfinalizować na różne sposoby, zależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego i dostępnych możliwości. W Generali masz do dyspozycji zarówno kanały tradycyjne, czyli wizytę u agenta bądź kontakt telefoniczny, jak również opcję zakupu ubezpieczenia na budowę domu drogą elektroniczną. W przypadku formularza online samodzielnie wprowadzasz wszystkie potrzebne dane i błyskawicznie otrzymujesz kalkulację ubezpieczenia na wskazany adres e-mail.

Możliwość zakupu polisy online to jedna z zalet – wśród pozostałych warto wymienić przede wszystkim:


 • szeroki zakres ryzyk, od których możesz ubezpieczyć budowaną nieruchomość,
 • możliwość wykupienia polisy w wariancie All Risk, chroniącą Cię przed wszystkimi zdarzeniami powodującymi szkodę za wyjątkiem tych, które zostały wyraźnie wyłączone z zakresu ubezpieczenia w OWU,
 • płynne przejście ochrony ubezpieczeniowej po zakończeniu budowy w status użytkowania – dzieje się to automatycznie i nie musisz dokonywać w polisie żadnych zmian,
 • opcję rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o szereg dodatkowych ryzyk, w tym np. kradzież z włamaniem, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym czy ubezpieczenie mienia ruchomego.

Ile kosztuje ubezpieczenie budowy?

Koszty ubezpieczenia budowy domu są zawsze zależne od szeregu czynników, w tym od wartości danej nieruchomości, zakresu polisy, lokalizacji inwestycji budowlanej czy wybranych polis opcjonalnych. Niemniej jednak, nawet jeśli zdecydujesz się na wariant All Risk, koszty roczne wyniosą zaledwie ułamek rzeczywistej wartości domu, który budujesz. W kontekście tego, że obecnie budowa domu może trwać nawet wiele lat, jest to niewielki wydatek zapewniający Ci ogromne poczucie bezpieczeństwa i realną pomoc finansową na wypadek wielu ryzyk.

Poznaj ofertę Generali i ubezpiecz swój dom!

Kiedy ubezpieczenie domu w trakcie budowy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie budowy domu jest co do zasady dobrowolne i nieobowiązkowe, istnieją jednak dwie sytuacje, w których wykupienie tej polisy jest obowiązkowe. Pierwszym przypadkiem jest finansowanie budowy domu przy pomocy kredytu hipotecznego – w tej sytuacji bank udzielający kredytu zawsze będzie wymagał od kredytobiorcy, by ten wykupił polisę dla domu w budowie. Jeśli zatem planujesz wybudować dom za pieniądze uzyskane z kredytu hipotecznego, masz obowiązek ubezpieczyć tę inwestycję przy pomocy dedykowanej polisy.

 

Druga sytuacja, w której obowiązkowo musisz wykupić ubezpieczenie domu w trakcie budowy, jest rozpoczęcie budowy domu w obrębie gospodarstwa rolnego z zabudowaniami o powierzchni przekraczającej 1 ha.

Ubezpieczenie domu w budowie – kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Para siedzi na podłodze w świeżo ukończonym domu

W niektórych sytuacjach ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania pomimo tego, że składki są opłacone, a okres ochrony ubezpieczeniowej się nie zakończył. Pamiętaj, że Ogólne Warunki Ubezpieczenia zawsze zawierają informacje na temat wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, dlatego przed zawarciem umowy dokładnie się z nimi zapoznaj, aby uniknąć ewentualnego zaskoczenia. Do najważniejszych powodów braku wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe należą:

 • umyślne spowodowanie szkody przez Ciebie,
 • wady konstrukcyjne budynku,
 • szkody spowodowane przez pojazdy używane do prac budowlanych w obrębie wznoszonej nieruchomości,
 • prowadzenie prac budowlanych (także rozbudowy, przebudowy czy remontu) bez odpowiednich pozwoleń, jeśli są wymagane.

Jakie odszkodowanie można uzyskać za ubezpieczenie budowy domu?

Maksymalne kwoty odszkodowania, jakie zostaną Ci wypłacone przez ubezpieczyciela, gdy dojdzie do szkody, są precyzyjnie określone w OWU. W przypadku polisy "Generali, z myślą o domu i rodzinie", limity odpowiedzialności różnią się w zależności od wybranego zakresu ochrony. Dla przykładu, w wariancie All Risk szkody wyrządzone przez zwierzęta (z wyłączeniem kretów, ptaków, owadów i zwierząt będących własnością osób objętych ubezpieczeniem, osób bliskich, najemców) są ubezpieczone w granicach sumy ubezpieczenia dla ryzyka wandalizmu, do kwoty nie wyższej niż 20 000 złotych. W wariancie ubezpieczenia dla ryzyk nazwanych szkody te nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.

 

Aby uzyskać wypłatę odszkodowania, konieczne jest:

 • niezwłoczne (w ciągu 3 dni roboczych od zdarzenia bądź od daty dowiedzenia się o nim) powiadomienie o szkodzie Generali,
 • jeżeli szkoda jest wynikiem czynu niedozwolonego lub przestępstwa, konieczne jest też niezwłoczne powiadomienie policji o szkodzie oraz uzyskanie pisemnego potwierdzenia takiego zgłoszenia,
 • utrzymanie miejsca powstania szkody bez zmian do momentu przybycia przedstawiciela Generali – o ile naprawa nie jest niezbędna z uwagi na konieczność zabezpieczenia mienia przed powiększeniem się zniszczeń,
 • dostarczenie do Generali wszystkich wymaganych dokumentów (wskazanych w OWU).

Ubezpieczenie domu w budowie – o czym jeszcze pamiętać?

Jeśli Twoje ubezpieczenie budowy domu wykupione w Generali jest nadal ważne po zakończeniu prac budowlanych, ochrona ubezpieczeniowa automatycznie zostaje zmodyfikowana do stanu obowiązującego dla zamieszkanego domu. Dzieje się to automatycznie, bez konieczności dokonywania zmian w polisie! Warto jednak skontaktować się z ubezpieczycielem i porozmawiać o dodatkowym zakresie dostępnym już w przypadku zbudowanego domu.

Kolejną kwestią, którą warto mieć na uwadze, jest możliwość ubezpieczenia ruchomości w budynku w ramach ubezpieczenia budowy domu. Jeśli interesuje Cię taka opcja, pamiętaj, że w Generali jest ona dostępna jako rozszerzenie polisy zasadniczej.

 

W kontekście polisy dla domu w budowie ważne jest również, że za błędy konstrukcyjne, błędy w budowie oraz inne błędy popełnione podczas realizacji inwestycji budowlanej (również te, które zostaną wykryte po upływie jakiegoś czasu) odpowiedzialność ponosi wykonawca robót budowlanych, ewentualnie ubezpieczyciel takiego wykonawcy. Z tego względu musisz dopilnować, aby umowy zawierane z wykonawcami robót budowlanych jasno precyzowały zakres ich odpowiedzialności w razie konieczności wyciągnięcia wobec nich prawnych konsekwencji.

 

Na koniec jeszcze jedna, bardzo ważna rada: zawsze pamiętaj, że najlepsze ubezpieczenie domu w budowie to takie, które optymalnie spełnia Twoje potrzeby i wymagania w zakresie ochrony budowanego przez Ciebie domu!