pies leży na podłodze pośród zbitych talerzy i porwanego papieru - odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną przez psa

Jako właściciel psa odpowiadasz za jego zachowanie, a jeśli Twój ulubieniec kogoś pogryzie, przewróci bądź doprowadzi do zniszczenia czyjegoś mienia, poszkodowana osoba ma pełne prawo do tego, by uzyskać od Ciebie odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za wyrządzone szkody materialne i niematerialne. Koszty te poniesiesz oczywiście z własnej kieszeni, co może dotkliwie uszczuplić Twoje oszczędności oraz nadwątlić domowy budżet. Na szczęście dostępne w naszej ofercie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną przez psa pozwala Ci, w granicach wybranej sumy ubezpieczenia, zabezpieczyć się przed finansowymi konsekwencjami wybryków Twojego czworonożnego przyjaciela. W jaki sposób działa nasze ubezpieczenie OC właściciela psa w ramach „Generali – z myślą o Twoim psie, Bezpieczny.pl? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje.

Odpowiedzialność cywilna za pogryzienie przez psa – podstawa prawna

W Polsce kwestię odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa regulują przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym, a konkretnie w art. 431 tej ustawy. Przytoczmy go w całości: Art. 431. [Szkoda wyrządzona przez zwierzęta]

§ 1.

Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.


§ 2.

Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.No dobrze, ale co ten prawniczy żargon znaczy dla Ciebie w praktyce? Przede wszystkim zwróć uwagę na to, że odpowiedzialność za konsekwencje zachowań psa ponosi ten, kto zwierzę chowa lub się nim posługuje. To niezwykle ważne rozróżnienie, ponieważ nie w każdym przypadku właściciel psa (czyli osoba posiadająca prawny tytuł własności) jest osobą chowającą dane zwierzę lub się nim posługującą.

Z perspektywy przepisów prawa osoba chowająca psa to ktoś, kto się zajmuje danym zwierzęciem w sposób stały i sprawuje nad mim pieczę, zapewniając psu schronienie oraz jedzenie, a w razie potrzeby także opiekę medyczną. Co ważne, czynności te muszą być wykonywane przez tę osobę w jej własnym interesie, nawet jeśli tym interesem jest wyłącznie satysfakcja z posiadania psa. Zwróć jednak uwagę na to, że „chowanie psa” nie oznacza stałej kontroli – a zatem jeśli Twój pies ucieknie czy zabłąka się i wtedy wyrządzi jakąś szkodę, Ty ponosisz za to odpowiedzialność, choć nie było Cię nawet w pobliżu miejsca takiego zdarzenia.

Osoba posługująca się psem to z kolei ktoś, kto wykorzystuje dane zwierzę do osiągnięcia konkretnego celu (przy czym nie muszą to być cele materialne!), ale nie podejmuje wobec psa żadnych działań i zachowań, które spełniałyby definicję „chowania psa”. W praktyce oznacza to, że posługiwanie się psem może mieć nawet charakter jednorazowy.

Co zatem dzieje się w sytuacji, gdy osoba chowająca psa i osoba posługująca się nim to dwie różne osoby, a pies wyrządzi szkodę? Posłużymy się przykładem.

pies na smyczy stoi u nogi właściciela

Przykład

Pan Jan jest właścicielem psa, którym na co dzień się opiekuje. Członkowie jego rodziny pomagają w tym jedynie okazjonalnie. Któregoś dnia pan Jan poprosił swoją córkę o wyprowadzenie psa na spacer i w czasie tego spaceru zwierzę wyrwało się i pogryzło przypadkowego przechodnia.

Kto może uzyskać odszkodowanie za pogryzienie przez psa?

W przypadku pogryzienia przez psa uprawnienia ubiegania się o odszkodowanie przysługują jedynie osobie poszkodowanej. Pamiętaj, że gdy ofiarą pogryzienia jest dziecko, polskie przepisy nie traktują go odmiennie – wypłata odszkodowania i zadośćuczynienia jest realizowana na rzecz bezpośrednio pokrzywdzonego dziecka. Co ważne, istnieje ustawowo określony termin, w jakim możliwe jest ubieganie się o odszkodowanie za pogryzienie przez psa: 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, nie dalej niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jedyny wyjątek od tej zasady to osoby pogryzione przez psa, które w momencie zdarzenia nie miały ukończonego 18. roku życia. W ich przypadku możliwość ubiegania się o odszkodowanie jest dostępna dla nich do chwili ukończenia 20. roku życia.

Jeśli natomiast Twój pies pogryzie innego psa, musisz pamiętać o tym, że polskie prawo automatycznie obarcza winą za pogryzienie to zwierzę, które zaatakowało – a zatem w tym przypadku Twojego psa. To oznacza, że odpowiedzialność za szkody spada na Ciebie. Jest to tzw. domniemanie winy w nadzorze, czyli przyjęcie niejako z góry, że do szkody doszło w wyniku niedochowania przez Ciebie należytej staranności w nadzorze nad psem.

Kto wypłaca odszkodowanie za pogryzienie przez psa?

Ogólnie rzecz biorąc, właściciel psa jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy nie ma ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez czworonoga. Jeśli właściciel ma takie ubezpieczenie, wypłatą odszkodowania zajmuje się ubezpieczyciel.

Pamiętaj jednak, że jeśli nawet wykupiłeś odpowiedni pakiet OC, pies należący do Ciebie wciąż może spowodować szkody, za które ubezpieczyciel nie zapłaci. Szczegółowa lista wyłączeń odpowiedzialności jest jedną z głównych części umowy, jaką zawierasz z towarzystwem ubezpieczeniowym, więc koniecznie się z nią zapoznaj, zanim podpiszesz dokumenty!

Co obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla psa?

osoba wyprowadza trzy psy na smyczy na spacer

Dostępne w Generali ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla psa to jedyny tego rodzaju produkt ubezpieczeniowy na rynku. Niektórzy określają nawet nasze ubezpieczenie jako „OC psa”, co jest o tyle nieprecyzyjne, że ubezpieczamy Ciebie, czyli właściciela psa, a nie samo zwierzę – warto o tym pamiętać.

Co istotne, jest to ubezpieczenie opcjonalne, na które możesz zdecydować się, wykupując w Generali ubezpieczenie kosztów leczenia psa wskutek wypadku lub choroby – nie da się wykupić samego OC. Dla Ciebie to o tyle ważne, że za niewielką kwotę możesz zabezpieczyć się finansowo na okoliczność, w której Twój ukochany czworonóg ulegnie wypadkowi, zachoruje bądź kogoś pogryzie albo w wyniku jego działań będzie miało miejsce zniszczenie mienia osoby trzeciej.

W zakresie ubezpieczenia OC właściciela psa w Generali są właśnie szkody w mieniu lub na osobie, które Twój pies wyrządził osobom trzecim. Warto wiedzieć, że nasze ubezpieczenie OC dla właścicieli psów obejmuje również inne osoby, którym powierzasz pieczę nad swoim pupilem. Są to:


  • osoby bliskie – do tej grupy zaliczają się małżonek lub konkubent/konkubina, rodzeństwo, rodzice, ojczym, macocha, dziadkowie, wnuki, teściowie, zięciowie, synowe, dzieci, przysposobiony i przysposabiający;
  • osoby prowadzące wraz z Tobą (osobą ubezpieczoną) wspólne gospodarstwo domowe lub w nim pozostają, a także osoby mieszkające razem z ubezpieczonym w domu lub mieszkaniu;
  • osoby fizyczne, które na Twoją prośbę zajmują się Twoim psem.


Co ważne, ubezpieczenie OC dla właściciela psa w Generali obejmuje również szkody, które powstały na skutek rażącego niedbalstwa, a także takie, do których doszło, gdy Twój pies nie był przypięty do smyczy i nie miał założonego kagańca. Pamiętaj jednak, że dotyczy to wyłącznie szkód, które powstały w Europie i tylko tych, do których doszło w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Weź też pod uwagę, że jeśli szkoda została wyrządzona umyślnie przez Ciebie albo inną osobę objętą ubezpieczeniem, firma ubezpieczeniowa nie ponosi za nią odpowiedzialności. Podobnie będzie w przypadku, gdy nie zaszczepisz swojego psa obowiązkową szczepionką przeciwko wściekliźnie. Nie pokryjemy za Ciebie również kosztów grzywien i kar administracyjnych lub sądowych ani nie zapłacimy kar pieniężnych czy innych należności publicznoprawnych, które zostały na Ciebie nałożone.


Sumy gwarancyjne, czyli to, do jakiej kwoty odpowiadamy za szkody wyrządzone przez Twojego psa w przypadku zdarzeń objętych ubezpieczeniem OC, są różne – do wyboru masz następujące opcje:


  • 20 000 zł,
  • 50 000 zł,
  • 100 000 zł,
  • 200 000 zł.


Pamiętaj, że w Generali nie zmniejszamy sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania lub świadczenia, a w jej granicach pokrywamy również wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za naszą zgodą oraz niezbędne i celowe koszty obrony sądowej w sporze, gdy jest on prowadzony za naszą zgodą lub na nasze polecenie.


Dowiedz się więcej o naszej ofercie ubezpieczeń dla właścicieli psów.

Jak wysokie odszkodowanie za pogryzienie przez psa można uzyskać?

Nie da się jednoznacznie określić, jaką konkretnie kwotę odszkodowania za pogryzienie da się uzyskać. Dzieje się tak dlatego, że wysokość uzyskanego odszkodowania jest zależna od szeregu czynników, w tym m.in. łącznej kwoty nakładów na leczenie, środki opatrunkowe, rehabilitację, prywatne wizyty lekarskie, kosztów dojazdów do placówek medycznych, kosztów mienia zniszczonego w wyniku pogryzienia, strat związanych z pomniejszeniem wynagrodzenia w trakcie pozostawania na zwolnieniu itd. A to jedynie część tego, co jest brane pod uwagę przy wyliczaniu należnego odszkodowania.

Warto też mieć na uwadze, że w przypadku roszczenia o odszkodowanie osoba poszkodowana musi skrupulatnie gromadzić dowody poniesionych szkód oraz potwierdzenia wydatków. Tylko wtedy możliwe jest udowodnienie, że faktycznie dane kwoty zostały wydane w związku ze szkodami wyrządzonymi przez psa.

W tym miejscu trzeba też jasno podkreślić, że niezależnie od informacji, jakie można znaleźć w Internecie na temat kwot odszkodowań za pogryzienie przez psa, sumaryczna kwota odszkodowania wypłacanego przez ubezpieczyciela nigdy nie może przekroczyć sum gwarancyjnych zawartych w umowie pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczonym. Mówiąc prościej, jeśli chcesz się zabezpieczyć przed wysokimi roszczeniami poszkodowanego, Twoje OC na psa musi być zawarte na odpowiednio wysoką kwotę.