Mężczyzna konsultuje się telefonicznie ze swoim ubezpieczycielem w sprawie stłuczki

Wykupienie polisy ubezpieczeniowej to najlepszy sposób na to, by zapewnić sobie spokój ducha i poczucie bezpieczeństwa (nie tylko finansowego) w razie niespodziewanych zdarzeń losowych, jak np. wypadek samochodowy, włamanie i kradzież, złamanie nogi w trakcie wyjazdu zagranicznego czy pożar. Procedura likwidacji szkody nie należy do skomplikowanych, ale żeby otrzymać odszkodowanie, musisz zgodnie z wymogami umowy zgłosić doznaną szkodę Twojemu ubezpieczycielowi i spełnić kilka prostych warunków. W Generali cały ten proces jest naprawdę prosty, dzięki czemu nie musisz niepotrzebnie tracić czasu na zbędne formalności.

Likwidacja szkód – procedura krok po kroku

Kobieta zgłasza szkodę przez Internet

Proces zgłoszenia i likwidacji szkód w Generali obejmuje kilka prostych kroków:

 • zgłoszenie szkody jedną z dostępnych dróg (najprościej przez Internet, ale możesz również zrobić to telefonicznie lub e-mailowo),
 • dostarczenie potrzebnych dokumentów i zdjęć dotyczących zgłaszanego zdarzenia (Zgodnie z OWU dotyczącym zawartej polisy), co przyspieszy rozpatrzenie sprawy 
 • rozpatrzenie sprawy przez Generali (w razie potrzeby może kontaktować się z Tobą przedstawiciel Generali),
 • poinformowanie o statusie sprawy i stanowisku Generali (SMS oraz pismo).Pamiętaj również, że jako osoba poszkodowana masz określone obowiązki, których niedopełnienie może skutkować utratą prawa do wypłaty odszkodowania. Kwestie formalne, o których musisz pamiętać, to:


 • niezwłoczne poinformowanie ubezpieczyciela o szkodzie,
 • powiadomienie organów ścigania (Policji) o szkodzie, jeśli doszło do niej w wyniku przestępstwa lub czynu niedozwolonego (musisz również uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia sprawy na Policję),
 • minimalizacja szkody – zabezpieczenie miejsca wystąpienia szkody tak, aby ta się nie pogłębiała (przy wypadku samochodowym należy „ściągnąć” samochód z drogi, przy zerwaniu dachu zabezpieczyć budynek, itd.); warto pamiętać, że nie zawsze dochodzi do oględzin; w niektórych przypadkach przed przystąpieniem do „prac porządkowych” należy wykonać dokumentację zdjęciową;
 • dostarczenie do Generali wymaganych dokumentów i zdjęć (są one wskazane przez przedstawiciela Generali lub w OWU dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia).

Odszkodowanie a zadośćuczynienie – na czym polega różnica?

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to terminy, które bardzo często pojawiają się w kontekście rekompensaty szkód poniesionych przez osobę poszkodowaną w wyniku komunikacyjnego zdarzenia ubezpieczeniowego. W języku potocznym niejednokrotnie są nawet używane zamiennie, jako synonimy, co jednak nie jest zgodne ze stanem faktycznym i prowadzi do bardzo wielu nieporozumień. Pomimo tego, że oba świadczenia przysługują poszkodowanej osobie, to między nimi istnieje szereg różnic. Musisz zdawać sobie z nich sprawę, aby wiedzieć, o jakie konkretnie świadczenie i z jakiego tytułu możesz się ubiegać w przypadku, gdy to Ty doznasz szkody. Na czym zatem polegają różnice?

Odszkodowanie jest świadczeniem, o które możesz się ubiegać za wyrządzoną Ci szkodę – bezpośrednio od sprawcy albo od podmiotu, który jest za naprawienie tej szkody odpowiedzialny (czyli od ubezpieczyciela sprawcy). Co ważne, odszkodowanie należy Ci się zarówno za szkody osobowe, jak i majątkowe, i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powinno pokrywać nie tylko poniesione straty, ale także utracone korzyści. Pamiętaj jednak, że dyspozycja wypłaty odszkodowania nigdy nie może opiewać na kwotę wyższą od wartości faktycznie poniesionej szkody.


W ramach odszkodowania szkoda może zostać naprawiona albo poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, albo w formie zapłaty odpowiedniej kwoty pieniędzy. W sytuacji, w której przywrócenie poprzedniego stanu jest niemożliwe bądź wymaga od zobowiązanego podmiotu poniesienia nadmiernych kosztów lub trudności, odszkodowanie jest realizowane wyłącznie w formie pieniężnej.


Zadośćuczynienie jest natomiast świadczeniem, które należy Ci się wyłącznie jako rekompensata poniesionej szkody niemajątkowej, czyli krzywdy będącej wynikiem przeżyć, jakich doświadczasz w wyniku szkody. Najczęściej chodzi o cierpienia fizyczne lub psychiczne związane z poniesionym uszczerbkiem na zdrowiu. Pamiętaj, że zadośćuczynienie ma złagodzić te negatywne doznania, a nie wyrównać poniesioną przez Ciebie szkodę – to kluczowa różnica w porównaniu do odszkodowania. Co więcej, zadośćuczynienie może mieć tylko formę pieniężną, a samo świadczenie jest fakultatywne, co oznacza, że nawet jeśli wymagane przepisami prawa przesłanki do wypłaty zadośćuczynienia są spełnione, sąd wcale nie musi zasądzić wypłaty tego świadczenia na Twoją rzecz.

Jak wygląda w Generali zgłoszenie szkody?

Procedura zgłaszania szkód w Generali jest jedną z najprostszych na polskim rynku, podobnie jak weryfikacja statusu Twojego zgłoszenia. Szkodę możesz wygodnie zgłosić m. in. następującymi drogami:

 • przez Internet – to najszybszy i najlepszy sposób, aby sprawnie uzyskać odszkodowanie za poniesione szkody. Wystarczy wejść na stronę https://www.generali.pl/strefa-klienta, a następnie wybrać odpowiednią kategorię i wypełnić formularz online. Wypełnienie takiego formularza zajmuje około 15 minut, a zgłosić w ten sposób można szkody z polis dotyczących pojazdów, nieruchomości i podróży.


 • telefonicznie – wystarczy, że zadzwonisz pod numer 913 913 913. Pamiętaj, że infolinia jest czynna w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 18:00. Zanim zadzwonisz, przygotuj wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty, dzięki czemu zgłoszenie przebiegnie sprawnie. Weź pod uwagę, że konieczne będzie określenie rodzaju szkody i podanie Twoich danych osobowych (adres, numer PESEL, telefon), a także przekazanie numeru polisy sprawcy zdarzenia.

Zgłoszenie i likwidacja szkód – ubezpieczenie komunikacyjne

Kobieta załatwia przez telefon formalności po stłuczce

Szkody z ubezpieczenia komunikacyjnego z ubezpieczenia Autocasco musisz zgłosić nie później, niż w ciągu 7 dni. Co ważne, nie możesz niczego zmieniać w uszkodzonym pojeździe, o ile nie jest to wyraźnie podyktowane względami bezpieczeństwa i dążeniem do minimalizacji rozmiarów szkody. Jeżeli Generali nie zorganizuje oględzin Twojego pojazdu w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody, możesz rozpocząć naprawę. Zrób zdjęcia dokumentujące uszkodzenia przed jej rozpoczęciem, a także skorzystaj z dostępnej w Generali opcji oględzin online oraz aplikacji do samodzielnej wyceny szkody w aucie. Nasze rozwiązania sprawiają, że proces likwidacji szkody jest prosty i intuicyjny. Pamiętaj również, że jeśli masz podejrzenia, że Twój pojazd został uszkodzony w wyniku przestępstwa albo jeśli w wypadku z udziałem Twojego pojazdu zostali poszkodowani ludzie, masz obowiązek niezwłocznie powiadomić Policję.

Zgłoszenie i likwidacja szkód – ubezpieczenie nieruchomości

Sprzątanie po zalaniu mieszkania w wyniku uszkodzenia instalacji wodnej

Szkody w Twojej nieruchomości powinieneś zgłosić w ciągu 3 dni roboczych od zdarzenia bądź od daty uzyskania informacji o nim. Do chwili przybycia przedstawiciela Generali nie możesz wprowadzać żadnych zmian w nieruchomości, chyba że wymagają tego względy bezpieczeństwa lub naprawy są konieczne, by zapobiec dalszym zniszczeniom. Pamiętaj, że przed przystąpieniem do naprawy są sytuacje, w których nie przeprowadzamy oględzin. Wystarczy, że przed przystąpieniem naprawy wykonasz zdjęcia w celu udokumentowania uszkodzeń. Jeśli więc przedstawiciel Generali nie dokona oględzin Twojej nieruchomości w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody, możesz podjąć naprawę ubezpieczonej przez Ciebie nieruchomości. Pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji samodzielne udokumentowanie uszkodzeń (np. zdjęcia) jest warunkiem koniecznym do zgłodzenia szkody i rozpatrzenia twojego roszczenia.

Warto wiedzieć, że wiele szkód jest kwalifikowanych na tzw. ścieżkę uproszczoną. Są one likwidowane zaocznie mi.in. po przez wysłanie linku do programu AWALS.


Autowypłata – samoobsługa w likwidacji prostych szkód majątkowych


Autowypłata, czyli nowa funkcjonalność, umożliwia samoobsługę w likwidacji prostych szkód majątkowych z ubezpieczeń mieszkań i domów. Samoobsługa w likwidacji szkód dotyczy prostych szkód majątkowych, takich jak zalanie, przepięcia, kradzież, czy uszkodzenia przez wiatr. Do klienta wysyłany jest link do programu AWALS, w którym może wpisać szczegóły dotyczące zgłaszanego zdarzenia, załączyć zdjęcia uszkodzeń i wymaganych dokumentów. Na podstawie tych informacji program AWALS automatycznie wylicza kwotę odszkodowania i przekazuje do zweryfikowania przez system szkodowy. Na tym etapie następuje weryfikacja zakresu ochrony ubezpieczeniowej, informacji podanych przez klienta, sprawdzenie reguł biznesowych dla wybranego typu szkód i produktów. Jeśli ta weryfikacja przebiegnie prawidłowo a algorytm potwierdzi, że może nastąpić automatyczna wypłata, generuje wydruk decyzji i wysyła ją do klienta oraz kieruje środki do wypłaty. Dzięki temu narzędziu cały proces zajmuje kilkanaście – kilkadziesiąt minut. Klient potrzebuje kilkunastu minut na wypełnienie formularza zgłoszenia szkody, a następnie wpisanie danych do programu AWALS. Kolejnych kilku minut potrzebuje system na weryfikację, zlecenie przelewu, wysłanie decyzji i zamknięcie szkody.

Zgłoszenie i likwidacja szkód – ubezpieczenie turystyczne

Kobieta na lotnisku sprawdza warunki swojego ubezpieczenia turystycznego

Szkodę z ubezpieczenia turystycznego najlepiej jest zgłosić jak najszybciej po zdarzeniu, które do niej doprowadziło – idealnie jest, gdy zrobisz to jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek innych działań. W przypadku nagłego zachorowania, kontakt telefoniczny jest wymagany jeśli nie chcesz samodzielnie opłacać kosztów leczenia i zależy Ci na bezgotówkowym pokryciu szkody. Pamiętaj, aby w takim przypadku dokładnie zastosować się do zaleceń otrzymanych od przedstawiciela Generali, aby uniknąć zbędnych kosztów oraz zarzutów o ponoszenie nadmiernych wydatków.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, Strefa Klienta Generali zawiera wszystkie dokumenty, które będą Ci potrzebne do zgłoszenia szkody.

Odmowa wypłaty odszkodowania – kiedy ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia?

Istnieje szereg sytuacji, w których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie i wówczas ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania pomimo, że masz aktywną i opłaconą polisę ubezpieczeniową. Ogólne Warunki Umowy (OWU) zawsze jasno określają wszystkie okoliczności, w jakich Generali nie ponosi odpowiedzialności, czyli są wyszczególnione wyłączenia odpowiedzialności w odniesieniu do podpisanej przez Ciebie umowy i wybranego zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Pamiętaj także, że niezależnie od tego, jaką masz polisę, Generali nie wypłaci Ci odszkodowania, m. in. jeżeli:

 • szkoda została spowodowana przez Ciebie umyślnie,
 • zakres ochrony nie obejmuje danego rodzaju szkody,
 • minimalna wartość szkody określona w umowie jest wyższa od wartości poniesionej przez Ciebie szkody,
 • próbujesz wyłudzić odszkodowanie (w tym przypadku grozi Ci również odpowiedzialność karna!),
 • zataisz informacje i okoliczności o istotnym znaczeniu dla oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego,
 • nie zgłosiłeś sprawy (przestępstwa) na policję w sytuacji, gdy jest to wymagane przez ubezpieczyciela.


Zapoznaj się także z notą prawną i procedurą zgłaszania reklamacji w Generali.