uśmiechnięta kobieta siedzi za kierownicą samochodu

26 675 000 – tyle zarejestrowanych samochodów osobowych odnotowano w bazie CEPiK na koniec grudnia 2022. W tej liczbie znajdują się zarówno pojazdy, których posiadacze wykupili obowiązkowe ubezpieczenie OC, jak i takie, których posiadacze poruszają się po polskich drogach nielegalnie, bez ważnej polisy OC. Do kogo możesz zgłaszać roszczenia o wypłatę odszkodowania w sytuacji, gdy jesteś uczestnikiem wypadku spowodowanego przez takiego nieubezpieczonego kierowcę albo gdy sprawca zbiegnie z miejsca zdarzenia i nie masz możliwości zidentyfikowania go? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej – zapraszamy do lektury!

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – czym jest?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) istnieje w Polsce już od bardzo dawna – instytucja została powołana do życia w 1990 roku. Szczegółowy zakres zadań UFG określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2277 z późn. zm.), która stanowi podstawę prawną działania UFG.

Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy do głównych zadań UFG należy wypłacanie odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, które zostały spowodowane przez posiadaczy pojazdów nieposiadających ważnej polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC. UFG wypłaca także odszkodowania osobom, które zostały poszkodowane w wypadkach drogowych, których sprawcy nie zostali zidentyfikowani.


Ponadto UFG zajmuje się również kontrolą posiadaczy pojazdów w zakresie spełniania obowiązku posiadania ważnej polisy komunikacyjnej OC, a w przypadku wykrycia braku ważnej polisy OC, UFG nakłada karę finansową.

Jak działa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

rolnik siedzi za kierownicą ciągnika

Członkami UFG są wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe, które prowadzą działalność na terytorium Polski w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników – zarówno towarzystwa krajowe, jak i zagraniczne. Zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie UFG, na chwilę obecną (27.03.2023) członkami Funduszu jest 29 zakładów ubezpieczeń. Główne obszary działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego opisujemy poniżej.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – sprawdzenie OC uczestnika wypadku

Baza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego obejmuje dane dotyczące zawartych umów ubezpieczenia komunikacyjnego OC i AC, zdarzeń drogowych skutkujących odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń oraz odszkodowań, które zostały wypłacone z tytułu zawartych umów ubezpieczeniowych.

Według danych UFG baza Funduszu na koniec 2018 roku zawierała informacje na temat niemal 402 milionów polis komunikacyjnych. Jest ona aktualizowana każdego dnia.

Baza UFG pozwala Ci sprawdzić online ważność ubezpieczenia OC sprawcy bądź uczestnika zdarzenia drogowego. W tym celu musisz wejść na stronę internetową UFG (www.ufg.pl), po czym w sekcji "Baza OC i AC" odnaleźć nagłówek "Identyfikacja umowy OC na dzień" i kliknąć w niego. W otwartym formularzu należy wprowadzić dane identyfikacyjne, czyli nr rejestracji pojazdu lub jego nr VIN, potwierdzić datę weryfikacji i kraj, w którym doszło do zdarzenia (domyślnie: Polska).


Uzyskane dzięki temu dane obejmują:


 • numer polisy
 • rodzaj pojazdu (marka, model)
 • nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, w którym polisa została wykupiona


W przypadku braku ważnej polisy OC uzyskasz informację o braku danych na temat ubezpieczenia OC na dzień, w którym dokonywana była weryfikacja.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – sprawdzanie OC własnego pojazdu i historii szkód

W bazie UFG możesz również sprawdzić pełny przebieg swojej polisy OC, a także historię szkód, jednak dostęp do tych opcji jest możliwy tylko po zalogowaniu się do serwisu oraz uwierzytelnieniu danych. Po pomyślnym zalogowaniu możesz wygenerować dokument samodzielnie – znajdziesz w nim informacje o:

 • wykupionych polisach OC lub AC
 • ewentualnych szkodach
 • wypłaconych odszkodowaniach


Dane o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych są dostępne w dwóch wariantach czasowych: za okres ostatnich 5 lat lub w wersji pełnej, obejmującej okres od 2004 roku dla ubezpieczenia OC oraz okres od 2006 roku dla ubezpieczenia AC.


W przypadku gdy chcesz uzyskać informacje o historii szkód konkretnego pojazdu z ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC online, również wymagana jest od Ciebie rejestracja i logowanie w serwisie internetowym UFG. Po zalogowaniu możesz sprawdzić podstawowe dane o szkodach. Są to:


 • data zdarzenia
 • identyfikator szkody w towarzystwie ubezpieczeń
 • nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego
 • rola osoby w zdarzeniu (sprawca, poszkodowany, kierujący)
 • typ ubezpieczenia (OC i/lub AC)


Dane o historii szkód komunikacyjnych również są dla Ciebie dostępne w dwóch wariantach czasowych: za ostatnie 5 lat lub w wersji pełnej (od 2004 roku dla ubezpieczenia OC i od 2006 roku dla ubezpieczenia AC).


Możesz uzyskać zarówno informacje o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i o historii szkód komunikacyjnych bez konieczności rejestracji i logowania w serwisie internetowym UFG, jednak w tym przypadku musisz wysłać pocztą na adres UFG lub złożyć osobiście w siedzibie Funduszu odpowiedni, poprawnie wypełniony wniosek o udostępnienie informacji. Aktualne formularze są dostępne do pobrania na stronie UFG.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – wypłata odszkodowań

uścisk dłoni po dopełnieniu formalności związanych z wypłatą odszkodowania

UFG wypłaca odszkodowanie w pełnej kwocie ofiarom wypadku, który został spowodowany przez nieubezpieczonego sprawcę. Dotyczy to zarówno szkód majątkowych, jak i osobowych. W tej sytuacji Fundusz zwróci się do posiadacza i kierowcy pojazdu o zwrot kwoty wypłaconej poszkodowanym (tzw. regres ubezpieczeniowy).

W sytuacji, gdy sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia i nie da się ustalić jego tożsamości, UFG wypłaca pełne odszkodowanie za szkody osobowe (np. złamanie ręki, koszty leczenia czy zadośćuczynienie dla bliskich za śmierć osoby poszkodowanej w wypadku). Odszkodowanie za szkody majątkowe wypłacane jest natomiast przez UFG wyłącznie wtedy, gdy szkoda majątkowa ma związek ze śmiercią osoby poszkodowanej lub trwającym co najmniej 14 dni rozstrojem zdrowia poszkodowanego. Co istotne, nie uzyskasz w ten sposób pełnej kwoty odszkodowania np. za uszkodzony pojazd mechaniczny – zgodnie z obowiązującymi przepisami UFG pomniejsza wypłaconą kwotę o równowartość 300 euro.


Co ważne, w przypadku upadłości danego ubezpieczyciela prowadzącego działalność w Polsce UFG przejmuje na siebie obowiązki w zakresie likwidacji szkód, wypłacając 100% należnych świadczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jak również działalności rolniczej i budynków rolniczych. W przypadku pozostałych umów ubezpieczeń na życie lub OC UFG przejmuje obowiązek wypłaty zobowiązań w kwocie 50% należnego świadczenia, ale nie więcej, niż 30 000 euro.


Ponadto UFG koordynuje również pracę biur narodowych w Systemie Zielonej Karty w celu zapewnienia odszkodowań osobom poszkodowanym w zdarzeniach poza granicami kraju.


Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – weryfikacja ważności OC

Kolejnym istotnym zadaniem UFG jest sprawdzanie ważności OC i wystawianie nakazów zapłaty kierowcom nieposiadającym aktualnej polisy oraz tym posiadaczom pojazdów mechanicznych, którzy mieli przerwy w ciągłości swojego ubezpieczenia OC. Brak obowiązkowej polisy OC oznacza poważne kary finansowe, których wysokość jest uzależniona od aktualnej wysokości płacy minimalnej określonej przez Radę Ministrów oraz od rodzaju pojazdu.

Na kwotę opłaty za brak OC ma także wpływ długość okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:


 • do 3 dni – 20% pełnej opłaty
 • od 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty
 • powyżej 14 dni – 100% pełnej opłaty


Zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili przygotowywania niniejszego artykułu (marzec 2023) opłaty za brak OC w 2023 roku przez ponad 14 dni są następujące:


W okresie od 1.01.2023 do 30.06.2023


 • samochód osobowy – 6980 zł
 • samochód ciężarowy, ciągnik samochodowy lub autobus – 10470 zł
 • pozostałe pojazdy – 1160 zł


W okresie od 1.07 do 31.12.2023


 • samochód osobowy – 7200 zł
 • samochód ciężarowy, ciągnik samochodowy lub autobus – 10800 zł
 • pozostałe pojazdy – 1200 zł


Zwróć uwagę, że zgodnie z zapisami Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych każda osoba, która w danym roku ubezpieczeniowym nie spełniła ustawowego obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, jest zobowiązana dobrowolnie wnieść należną opłatę na konto UFG. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować ściągnięciem należnej opłaty na drodze administracyjnej, czyli przez Urząd Skarbowy w drodze postępowania egzekucyjnego.


Pamiętaj też, że powyższe opłaty są obliczane w oparciu o regulacje ustawowe, dlatego nie podlegają negocjacjom, a ich tryb nakładania i dochodzenia jest określony przez przepisy prawa. Jedynie w wyjątkowych okolicznościach UFG może częściowo lub całkowicie umorzyć karę albo udzielić ulgi w jej spłacie.


Pieniądze na działalność UFG – sprawdź, skąd pochodzą!

Sposób finansowania działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest regulowany przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, zgodnie z którą dochody UFG są uzyskiwane przede wszystkim z następujących źródeł:

 • wpłaty zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych objętych gwarancją UFG (w praktyce oznacza to wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe prowadzące działalność w Polsce),
 • wpływy z tytułu opłat za niespełnienie obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń obowiązkowych (kary za brak OC i za brak ciągłości OC),
 • wpływy z tytułu roszczeń regresowych,
 • przychody z oprocentowania pożyczek udzielanych przez UFG,
 • przychody z lokat środków UFG dokonywanych zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi.


Zwróć uwagę, że w pośredni sposób działalność UFG finansuje każdy posiadacz pojazdu, który wykupuje polisę OC zgodnie z ustawowym obowiązkiem. A ponieważ ze zgromadzonych w UFG środków skorzystać mogą wszyscy poszkodowani w zdarzeniach drogowych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów czy przez nieznanych sprawców, w interesie wszystkich kierowców jest dbanie o to, by opłacać polisę OC.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – kontakt z UFG

kobieta kontaktuje się z UFG za pośrednictwem korespondencji elektronicznej

W razie potrzeby kontaktu z UFG masz do dyspozycji kontakt drogą telefoniczną z infolinią UFG bądź kontakt za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. Pamiętaj, że w przypadku ubiegania się o odszkodowanie za wypadek spowodowany przez nieznanego sprawcę bądź nieposiadającego OC kierowcę nie musisz się kontaktować bezpośrednio z UFG. W takiej sytuacji możesz zgłosić szkodę w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym oferującym w Polsce obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a taki ubezpieczyciel nie może Ci odmówić przyjęcia zgłoszenia.

Podsumowanie

Udostępniane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny sprawdzenie polisy OC bez dwóch zdań jest przydatne, kiedy uczestniczysz w zdarzeniu drogowym jako osoba poszkodowana. Szybka weryfikacja ważności polisy OC sprawcy pozwoli Ci mieć pewność, że wypłata świadczenia będzie sprawna i bezproblemowa, natomiast gdy sprawca jest nieznany lub zbiegł z miejsca zdarzenia, UFG daje Ci gwarancję, że np. koszty naprawy Twojego pojazdu nie będą musiały być pokryte z Twojej kieszeni.