mężczyzna siedzi za kierownicą swojego samochodu i ustawia coś na komputerze pokładowym

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kojarzą się przede wszystkim z obligatoryjnym ubezpieczeniem OC posiadacza samochodu, ale to nie jedyna tego rodzaju polisa dostępna na polskim rynku ubezpieczeniowym. W rzeczywistości OC to dość szeroka grupa polis, obejmująca zarówno ubezpieczenia obligatoryjne, jak i dobrowolne. Poniżej opisujemy, jaką ochronę zapewnia dane ubezpieczenie OC, co to za typ polisy, w jakich przypadkach sprawdzi się najlepiej i kiedy jej posiadanie jest obowiązkowe. Znajdziesz tu również informacje o tym, czym różni się OC od AC w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, wyjaśniamy także, kiedy wymagane jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, a w jakich nie jest ono obligatoryjne.

Co to jest OC?

rolnik stoi na tle swojego ciągnika

Ogólnie mówiąc ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to jeden z rodzajów ubezpieczenia majątkowego, które zapewnia ochronę przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom trzecim. Najczęściej ubezpieczenie OC jest kojarzone z obowiązkowym ubezpieczeniem posiadacza pojazdu mechanicznego. Należy jednak pamiętać, że odpowiedzialność cywilna dotyczy nie tylko szkód wyrządzonych w związku z ruchem pojazdu.

W dużym uproszczeniu można zatem powiedzieć, że zgodnie z polskim prawem odpowiedzialność cywilna polega na konieczności poniesienia konsekwencji za wyrządzone szkody, natomiast ubezpieczenie OC ma ułatwiać sprawcy poniesienie finansowych konsekwencji wyrządzonych przez niego szkód.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – rodzaje

Ubezpieczenia OC można ogólnie podzielić na obowiązkowe i dobrowolne, przy czym grupa ubezpieczeń obligatoryjnych jest w Polsce bardzo szeroka: zgodnie z wykazem sporządzonym przez Polską Izbę Ubezpieczeń na dzień 19 grudnia 2019 r.1 liczba obowiązkowych ubezpieczeń OC przekracza 200. Jest to wynik zarówno obowiązującego prawa krajowego, jak i ratyfikowanych przez Polskę regulacji międzynarodowych oraz unijnych.

Wśród najważniejszych obowiązkowych polis OC należy wymienić przede wszystkim ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego, ubezpieczenie OC rolników i ubezpieczenie OC zawodowe. W przypadku ubezpieczeń OC w życiu prywatnym czy OC właściciela psa mamy do czynienia z ubezpieczeniami fakultatywnymi, opcjonalnymi.

Obowiązkowe OC – co to znaczy w odniesieniu do pojazdów?

Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu to w Polsce obowiązek każdego właściciela pojazdu mechanicznego, a zatem dotyczy zarówno właścicieli samochodów, jak i motocykli, ciągników rolniczych, quadów czy dowolnych innych pojazdów spełniających ustawową definicję pojazdu mechanicznego. W przypadku zaistnienia szkody wyrządzonej w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu polisa OC zapewnia skuteczną ochronę zarówno Tobie, jak i stronie poszkodowanej. Pamiętaj, że rekompensatę finansową (odszkodowanie) otrzyma wyłącznie poszkodowany, Ty natomiast dzięki aktywnemu OC posiadacza pojazdu nie zapłacisz za wyrządzone szkody z własnej kieszeni.

Dowiedz się, jakie dokumenty są potrzebne do ubezpieczenia OC posiadacza samochodu

Obligatoryjna polisa odpowiedzialności cywilnej w życiu zawodowym

kobieta w biurowym outficie stoi przy otwartym samochodzie i sprawdza coś na swoim telefonie

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa istnieje szereg zawodów, których wykonywanie wiąże się z koniecznością wykupienia obligatoryjnego ubezpieczenia OC w życiu zawodowym. Należą do nich:

●     komornik sądowy,

●     adwokat,

●     radca prawny,

●     notariusz,

●     rzecznik patentowy,

●     doradca podatkowy,

●     podmiot usługowo prowadzący księgi rachunkowe,

●     architekt,

●     inżynier budownictwa,

●     agent ubezpieczeniowy,

●     rzeczoznawca majątkowy,

●     pośrednik w obrocie nieruchomościami,

●     zarządca nieruchomości,

●     użytkownik, przewoźnik lub przedsiębiorca prowadzący działalność lotniczą,

●     podmiot wykonujący działalność w zakresie ochrony osób i mienia,

●     podmiot przyjmujący zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych,

●     organizator imprez masowych.

W przypadku tych grup zawodowych błędna decyzja, zaniedbanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązków zawodowych może narazić klienta na poważne szkody. Z tego względu ustawodawca nakłada na każdy podmiot bądź osobę wykonującą wymienione zawody obowiązek posiadania polisy OC, aby zapewnić właściwą ochronę majątku ubezpieczonego przed finansowymi konsekwencjami popełnionych błędów.

OC, AC – co to za ubezpieczenia i czym się różnią?

Jedną z częstych pomyłek wśród kierowców jest mylenie polisy OC z AC, co niejednokrotnie miewa poważne konsekwencje w chwili, gdy zachodzi konieczność skorzystania z posiadanego ubezpieczenia. Poniżej wskazujemy najważniejsze różnice między OC i AC.

Ubezpieczenie OC:

●     jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego, brak ubezpieczenia może skutkować nałożeniem kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i koniecznością zapłacenia przez sprawcę za wszystkie szkody z własnej kieszeni

●     zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach OC jest regulowany przez prawo i jest identyczny w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym

●     ochrona polega na pokryciu kosztów naprawienia szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom trzecim (odszkodowanie nie jest wypłacane ubezpieczonemu)


Ubezpieczenie AC:

●     jest dobrowolne, nie ma obowiązku posiadania tego rodzaju polisy

●     zakres ochrony ubezpieczeniowej jest regulowany przez Ogólne Warunki Ubezpieczenia i różni się w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych

●     ochrona polega najczęściej na zabezpieczeniu ubezpieczonego przed finansowymi konsekwencjami niepożądanych zdarzeń (zależnie od postanowień wykupionej polisy ubezpieczony uzyska odszkodowanie bądź ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy szkód)

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – różnice między poszczególnymi polisami

Główne różnice między OC i AC zostały opisane powyżej, ale jeśli zastanawiasz się, czym różnią się od siebie pozostałe rodzaje polis OC, poniższa lista wskazuje ich najważniejsze cechy. Pamiętaj jedynie, że z uwagi na ogromną liczbę ubezpieczeń OC dostępnych w Polsce (ponad 200), zestawienie to obejmuje tylko najpopularniejsze rodzaje polis OC dostępnych na rynku.

●     OC rolników – ubezpieczenie obowiązkowe, regulowane ustawowo, chroni przed odpowiedzialnością za szkody spowodowane w związku z działalnością rolniczą prowadzoną przez ubezpieczonego;

●     OC turystyczne – ubezpieczenie fakultatywne (opcjonalne), dobrowolne. Jego zasadniczym celem jest zapewnienie ubezpieczonemu ochrony przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych w trakcie wyjazdu turystycznego (zwykle zagranicznego);

●     OC właściciela psa – ubezpieczenie opcjonalne, dobrowolne. Ma na celu ochronę właściciela psa przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych przez psa osobom trzecim (szkody majątkowe i niemajątkowe) w zakresie regulowanym przez zawartą umowę ubezpieczeniową. Dzięki temu ubezpieczony nie ponosi kosztów likwidacji szkód do sumy ubezpieczenia określonej w umowie.


Dowiedz się więcej na temat na temat OC właściciela psa

Odpowiedzialność cywilna – w życiu prywatnym

kobieta trzymając dziecko na rękach pokazuje mu coś w swoim telefonie

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oferowane przez Generali TU S.A. (w ramach ubezpieczenia Generali, z myślą o domu i rodzinie) to polisa, która zapewnia Ci skuteczną ochronę za szkody wyrządzone przez Ciebie osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Zakres czynności uznawanych przez Generali TU S.A. za czynności życia prywatnego jest szeroki i obejmuje również:

●     opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi,

●     posiadanie lub użytkowanie nieruchomości w miejscu ubezpieczenia,

●     posiadanie lub użytkowanie domku letniskowego na terytorium Polski,

●     amatorskie uprawianie sportu,

●     posiadanie lub użytkowanie modeli latających lub latawców na terytorium RP,

●     posiadanie niezabudowanych gruntów na terenie kraju,

●     posiadanie zwierząt domowych,

●     posiadanie lub użytkowanie mechanicznych lub elektrycznych rowerów, hulajnóg, wózków inwalidzkich lub pojazdów typu segway, segway shoes i skymaster,

●     posiadanie lub użytkowanie małych jednostek pływających oraz pojazdów niepodlegających rejestracji na terytorium Polski,

●     posiadanie pasiek (do 5 uli) w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczeniowej,

●     użytkowanie pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych (do 30 dni),

●     czynności wykonywane przez Ciebie podczas drogi do lub z pracy,

●     użytkowanie pomieszczeń i mienia na terytorium Polski (z wyłączeniem mienia pracodawcy) podczas wyjazdów służbowych i integracyjnych lub podczas nauki do 26. roku życia.


 

Dodatkowo ubezpieczenie OC w życiu prywatnym dostępne w Generali Towarzystwie Ubezpieczeniowym SA obejmuje szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa oraz szkody powstałe w wyniku wypadku mającego miejsce w okresie ubezpieczenia. Ponadto Generali TU SA ponosi także odpowiedzialność za:


●     szkody wyrządzone osobom trzecim przez pomoc domową, o ile doszło do nich w związku z pracą świadczoną na rzecz ubezpieczonego. Co bardzo ważne, nie ma znaczenia forma zatrudnienia ani podstawa prawna;

●     szkody wyrządzone osobom trzecim przez najemców (na podstawie umowy najmu) lub osoby czasowo znajdujące się w miejscu ubezpieczenia na zaproszenie ubezpieczonego, o ile doszło do szkód w związku z użytkowaniem domu, mieszkania, garażu wolnostojącego lub budynku gospodarczego w miejscu ubezpieczenia.


 

W tym kontekście warto podkreślić pewną niezwykle ważną kwestię: musisz pamiętać, że OC posiadacza samochodu jest zupełnie innym produktem i nie ma zastosowania w sytuacjach, w jakich znajduje zastosowanie OC w życiu prywatnym. Przypomnijmy raz jeszcze, że obowiązkowe OC komunikacyjne to polisa, którą musi wykupić każdy posiadacz pojazdu mechanicznego, a zakres ochrony jest taki sam w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym działającym na terytorium Polski. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest natomiast ubezpieczeniem dobrowolnym, o innym zakresie i warunkach ochrony u poszczególnych ubezpieczycieli.Sprawdź ofertę Generali i wybierz polisę OC posiadacza pojazdu

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – wyłączenia odpowiedzialności

mężczyzna jedzie na rowerze przez miasto

Pamiętaj, że polisa OC w życiu prywatnym chroni Cię tylko w zakresie określonym w umowie ubezpieczeniowej. Każda umowa zawiera szczegółową listę wyłączeń odpowiedzialności, czyli sytuacji, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania ani nie pokryje kosztów likwidacji szkody. Wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz najczęściej w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) – zapoznaj się dokładnie z tym dokumentem zanim podpiszesz umowę, dzięki czemu będziesz dokładnie znać zakres ochrony, na jaki decydujesz się zawierając umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Dla przykładu umowa o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym (Generali, z myślą o domu i rodzinie) wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela m.in. gdy:

●     wyrządzisz szkodę osobom bliskim

●     szkoda ma związek z uprawianiem przez Ciebie sportów w celach zarobkowych (także wyczynowo)

●     uprawiasz sporty wysokiego ryzyka

●     do szkody doszło w wyniku posiadania lub użytkowania przez Ciebie broni palnej

●     szkoda powstała w wyniku prowadzenia, kierowania lub użytkowania przez Ciebie pojazdu, sprzętu, urządzeń lub maszyn bez wymaganych przepisami uprawnień, jeżeli doszło do niej w konsekwencji nieposiadania tych uprawnień

Powyższa lista jest oczywiście jedynie przykładem sytuacji, w jakich ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności pomimo posiadania przez Ciebie zawartej umowy o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Dlatego zawsze musisz uważnie zapoznać się zarówno z treścią umowy, jaką zamierzasz zawrzeć, jak i z wszystkimi wyłączeniami odpowiedzialności. Dzięki temu unikniesz ewentualnych zaskoczeń w przyszłości, gdy zajdzie potrzeba skorzystania z polisy.

Kiedy ubezpieczenie OC w życiu prywatnym przyda się najbardziej – przykłady

kobieta wspina się po skałkach z asekuracją

Zastanawiasz się, kiedy dobrowolne OC w życiu prywatnym może okazać się naprawdę przydatne? Poniżej przedstawiamy kilka przykładów autentycznych sytuacji i zdarzeń ubezpieczeniowych, w których dzięki posiadaniu aktywnej polisy OC w życiu prywatnym w Generali TU SA osoba ubezpieczona uniknęła poniesienia wysokich kosztów likwidacji szkody.

Przykład 1: spacer po skałach

Podczas spaceru po skałach, chcąc wskazać kierunek, Sprawca nieumyślnie uderzył swoją ręką w głowę poszkodowanego strącając okulary korekcyjne, które poszkodowany miał założone. Okulary podczas upadku wpadły do szczeliny pomiędzy skały. Szczelina jest na tyle głęboka i specyficznie ukształtowana, że nie ma możliwości zlokalizowania i wydobycia okularów. Generali Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. pokryło koszty zakupu nowych okularów o identycznych parametrach jak te, które zostały utracone.

Przykład 2: hotel w Albanii

Ubezpieczony podczas pobytu w Albanii oparł się ciężarem ciała o meblościankę w wynajmowanym pokoju. W wyniku tego doszło do jej uszkodzenia. Koszty naprawy meblościanki zostały pokryte przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. po potwierdzeniu, że do szkody doszło nieumyślnie.

 

Istnieje także wiele sytuacji w życiu codziennym, kiedy polisa OC, „Generali, z myślą o domu i rodzinie”, może się przydać. Oto kilka z nich: 

-       Twój pies pogryzł sąsiada,

-       piłka Twojego dziecka stłukła szybę w czyimś mieszkaniu,

-       Twoje dziecko wjechało hulajnogą w czyjś samochód i uszkodziło go,

-       jakiś element spadł z Twojego balkonu i wyrządził komuś szkodę


Chcesz wykupić polisę OC lub dowiedzieć się więcej? Sprawdź!

Ubezpieczenia OC firm – najważniejsze informacje

Podobnie jak w przypadku osób prywatnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy może w okolicznościach określonych w umowie zapewnić skuteczną ochronę przedsiębiorcy przed konsekwencjami roszczeń zgłaszanych wobec niego przez pokrzywdzone osoby trzecie (zwykle klientów). Należy jednak mieć na uwadze, że co do zasady ubezpieczenia OC dla podmiotów gospodarczych są nieobowiązkowe – wyjątkiem jest wykonywanie jednego z zawodów objętych ustawowym obowiązkiem posiadania polisy OC. W tym przypadku regulacje zawarte w odnośnych przepisach prawa są nadrzędne.

 

Pamiętaj, szczegółowe warunki ubezpieczenia, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z nimi związane, jak również informacje na temat zasad działania poszczególnych produktów i kosztów z nimi związanych określone są w obowiązujących dla danego produktu Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Generali, z myślą o domu i rodzinie, przekazywanych każdorazowo klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie www.generali.pl.

Treści marketingowe przedstawione na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

[1[1] Źródło danych: https://piu.org.pl/ubezpieczenia-obowiazkowe-w-polsce/]