kobieta sprawdza w Internecie treść OWU przed zawarciem umowy ubezpieczenia

Zanim zdecydujesz się na zakup jakiegokolwiek ubezpieczenia, musisz upewnić się, jaki rzeczywiście zakres ochrony gwarantuje wybrana przez Ciebie polisa i w jakich dokładnie sytuacjach możesz liczyć na wypłatę odszkodowania lub pomoc ubezpieczyciela. Oferta zamieszczona na stronie internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego nie zawiera bowiem wszystkich informacji na ten temat, podobnie jak ulotki i inne materiały marketingowe. Aby poznać szczegóły danej polisy, musisz przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia (czyli OWU), które Cię interesuje. Jak czytać ten dokument, na jakie zapisy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego to takie ważne? Na te pytania odpowiadamy poniżej, wskazujemy także, jakie konsekwencje niesie za sobą brak znajomości Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

OWU – czym jest?

Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 895, z późn. zm.) ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) określają w szczególności przedmiot i zakres ubezpieczenia, sposób zawierania umowy, ryzyka i czas ochrony ubezpieczeniowej, wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeniowego, prawa i obowiązki stron umowy, sposób ustalania wysokości szkody oraz tryb i limit (sumę gwarancyjną) wypłaty odszkodowań lub świadczeń.

Prościej mówiąc, warunki ogólne ubezpieczenia to dokument zawierający wszystkie ważne informacje na temat polisy, którą zamierzasz wykupić. Co ważne, dane towarzystwo ubezpieczeniowe przygotowuje swoje OWU dla każdego oferowanego przez siebie ubezpieczenia, jednak zawsze musi się to odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a same zapisy muszą być precyzyjne i jednoznacznie sformułowane.

Dlaczego należy przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia?

Dokładne zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia ma kluczowe znaczenie dla Ciebie jako ubezpieczonego, ponieważ to w OWU znajdują się informacje, dzięki którym unikniesz nieprzyjemnych sytuacji w trakcie trwania umowy. Ogólne warunki ubezpieczenia to również podstawowe źródło informacji o sposobie zgłaszania szkody, warunkach uzyskania wypłaty świadczenia i wszelkich okolicznościach, w których towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odrzucić Twoje roszczenie.

Co zawierają ogólne warunki ubezpieczenia?

Każdy dokument OWU jest podzielony na kilka głównych sekcji, w których zamieszczone są odpowiednie zapisy. Jeśli chodzi o nazewnictwo, sekcje te mogą się różnić w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych, jednak w każdym przypadku OWU zawierają następujące informacje:

 • definicje – wyjaśnienie wszystkich pojęć i skrótów, jakie są używane w OWU;
 • zakres i przedmiot ubezpieczenia – informacje dotyczące zdarzeń ubezpieczeniowych, za które odpowiada towarzystwo ubezpieczeniowe i za które ubezpieczony może uzyskać wypłatę świadczenia;
 • suma ubezpieczenia – określana w OWU także jako suma gwarancyjna lub limit odpowiedzialności, jest to górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli najwyższa kwota, jaka może zostać wypłacona w ramach danej polisy;
 • okres ochrony ubezpieczeniowej – okres, w jakim ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej umowy;
 • ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń – zdarzenia, sytuacje i okoliczności, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności lub ma prawo odmówić wypłaty świadczenia ubezpieczonemu;
 • sposób i tryb zgłoszenia szkody – informacje na temat tego, w jaki sposób należy zgłosić ubezpieczycielowi szkodę, aby uzyskać odszkodowanie i wypłatę świadczenia;
 • prawa i obowiązki stron umowy – obowiązki towarzystwa ubezpieczeniowego wobec ubezpieczonego, a także zasady i wymagania, jakie ubezpieczony musi spełnić, aby otrzymać wypłatę świadczenia.

Jak czytać ogólne warunki ubezpieczenia?

Para analizuje ogólne warunki ubezpieczenia zawarte w umowie ubezpieczenia

Najkrótszą odpowiedzią na powyższe pytanie jest słowo "uważnie" i to pomimo faktu, że niejednokrotnie ogólne warunki ubezpieczenia to wielostronicowe dokumenty, napisane przy użyciu branżowego, skomplikowanego słownictwa. Musisz jednak mieć na uwadze, że zrozumienie wszystkich znajdujących się w OWU informacji pozwoli Ci nie tylko ocenić, czy dana polisa jest dla Ciebie atrakcyjna i rzeczywiście przydatna, ale także uniknąć wielu problemów w sytuacji, gdy zechcesz faktycznie z wykupionego ubezpieczenia skorzystać.

Powód jest bardzo prosty: to właśnie warunki ogólne precyzują główne prawa i obowiązki obu stron. Zapisy OWU są wiążące i stanowią uzasadnienie dla ewentualnej wypłaty świadczenia w każdym przypadku, gdy zgłosisz ubezpieczycielowi chęć skorzystania z zawartej umowy. Zwróć też uwagę, że jeśli chodzi o zakres ubezpieczenia definicja każdego potencjalnego zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną bądź z niej wyłączonego znajduje się właśnie w OWU.


Co ważne, ogólne warunki ubezpieczenia Generali są w każdym przypadku tworzone w taki sposób, by były jak najbardziej zrozumiałe i napisane przystępnym językiem, bez nadużywania fachowej terminologii. Jeśli jednak nie rozumiesz jakiegokolwiek zapisu czy definicji, które znajdują się w OWU, poproś agenta ubezpieczeniowego lub doradcę, z którym zawierasz umowę, o wyjaśnienie wszystkich niejasnych dla Ciebie kwestii. Dzięki temu będziesz mieć całkowitą pewność, że wszystkie zapisy rozumiesz tak samo, jak Twój ubezpieczyciel.


Najważniejsze elementy OWU, z którymi zawsze należy się dokładnie zapoznać przed zawarciem umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, to:


 • zakres ochrony
 • okres obowiązywania umowy
 • okres karencji
 • suma ubezpieczenia
 • wysokość składki
 • wyłączenia odpowiedzialności
 • zasady i warunki uzyskania świadczenia
 • warunki odstąpienia od umowy

OWU Generali – struktura

Niezależnie od tego, o jakie konkretnie chodzi ubezpieczenie, OWU nie mają ściśle określonej przez ustawodawcę struktury, w związku z czym w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym może ona być nieco inna. Zawsze jednak dokument ten musi zawierać informacje wskazane w przytoczonej wcześniej definicji. Poniżej znajdziesz przykładową strukturę ogólnych warunków umowy ubezpieczenia w Generali wraz z krótką charakterystyką poszczególnych elementów. Zwróć jednak uwagę, że każde ubezpieczenie ma odrębne OWU i będzie się różnić w niektórych detalach. Pamiętaj również, że jeśli chcesz zapoznać się z OWU dowolnego ubezpieczenia Generali, wystarczy odwiedzić Strefę Klienta pod adresem https://www.generali.pl/strefa-klienta i tam odnaleźć potrzebne dokumenty.

1. Postanowienia ogólne

W tej sekcji znajdziesz generalne informacje dotyczące wybranego przez Ciebie ubezpieczenia, a także ogólne określenie jego zakresu i przedmiotu. Także w tej części zamieszczone są opisy procesu zawarcia umowy pomiędzy Tobą a towarzystwem ubezpieczeń.


2. Definicje pojęć

W tej części OWU wyjaśnione są wszystkie pojęcia i określenia, które zostały wykorzystane w podpisywanej przez Ciebie umowie ubezpieczenia. To o tyle ważne, że niejednokrotnie pojęcia stosowane w umowach ubezpieczenia mogą mieć inne znaczenie niż te same pojęcia używane w języku potocznym.


3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Ta sekcja OWU precyzuje kto i co stanowi przedmiot ochrony ubezpieczeniowej, wskazane są tu również warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby mogło dojść do zawarcia umowy.


4. Okres ubezpieczenia

W tej sekcji OWU zamieszczone są informacje związane z okresem, na jaki zawierasz umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym.


5. Suma ubezpieczenia

Ta część OWU określa maksymalną możliwą do uzyskania kwotę świadczenia w ramach danej polisy. Tu także znajdziesz informacje na temat wpływu wypłaty świadczenia na sumę ubezpieczenia.


6. Odstąpienie, rozwiązanie umowy oraz ustanie ochrony ubezpieczeniowej

Ta część ogólnych warunków ubezpieczenia wskazuje warunki i sposoby rozwiązania umowy ubezpieczeniowej przed upływem czasu, na jaki została zawarta. Znajdziesz tu też informacje na temat sytuacji, w których ochrona ubezpieczeniowa ustaje.


7. Składka ubezpieczeniowa

W tej sekcji OWU znajdują się zapisy określające parametry składki ubezpieczeniowej, a także informacje dotyczące konsekwencji braku wpłat.


8. Wyłączenia odpowiedzialności

To zwykle najbardziej rozbudowana sekcja OWU, zawierająca informacje o sytuacjach, w jakich ochrona ubezpieczeniowa nie działa, a ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania bądź realizacji świadczenia.


9. Postępowanie w przypadku zdarzenia powodującego szkodę

Tu znajdziesz informacje o sposobie postępowania w chwili, gdy dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego i zechcesz zgłosić szkodę. W tej sekcji zazwyczaj umieszczony jest wykaz dokumentów, jakie musisz dołączyć do zgłoszenia, aby zostało rozpatrzone przez ubezpieczyciela.


10. Zasady ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania

W tej sekcji OWU określone są zasady, na jakich następuje wypłata odszkodowań oraz wskazane są szczegółowe regulacje w zakresie metod ustalania wartości kwotowej świadczenia wypłacanego ubezpieczonemu.

Jakie są konsekwencje nieznajomości OWU?

 Para zastanawia się, czy zakres ubezpieczenia pokrywa zgłoszoną przez nich szkodę

Dostępne statystyki dotyczące zapoznawania się Polaków z ogólnymi warunkami ubezpieczenia są jednoznaczne: ok. 30% osób tylko pobieżnie je przegląda przed złożeniem podpisu, a 10% naszych rodaków w ogóle nie czyta OWU przed zawarciem umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym1. To niefrasobliwe podejście do tak ważnej kwestii, jak umowa ubezpieczenia, może mieć bardzo poważne skutki dla każdej osoby, która nie zaznajomi się z OWU. Najważniejsze konsekwencje nieznajomości ogólnych warunków umowy to:

 • brak świadomości co do realnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej w ramach wykupionej polisy
 • niedopasowanie polisy do faktycznych potrzeb
 • niewiedza na temat zakresu terytorialnego wykupionego ubezpieczenia
 • brak wiedzy o terminie, od którego ubezpieczyciel zapewnia pełną ochronę zgodnie z zawartą umową (okres karencji)
 • odmowa wypłaty odszkodowania lub realizacji świadczenia przez ubezpieczyciela ze względu na zgłoszenie przez ubezpieczonego szkody nieobjętej ochroną (wyłączenie odpowiedzialności)


Chcesz wygodnie zapoznać się z OWU? Sprawdź ofertę Generali i dowiedz się, dlaczego warto wykupić ubezpieczenie online!

1 https://direct.money.pl/artykuly/porady/co-oznacza-skrot-owu