Uśmiechnięta para wspólnie spędza czas w salonie oglądając coś na laptopie

Ogień to żywioł, który stanowi ogromne zagrożenie dla każdej nieruchomości – wystarczy dosłownie chwila, aby pożar strawił cały dorobek Twojego życia. Dlatego warto się odpowiednio zabezpieczyć na wypadek pożaru: właściwie dobrane ubezpieczenie mieszkania to rozwiązanie, które pomoże Ci uchronić się przed poważnymi kosztami związanymi z remontem po pożarze. Jakie jeszcze korzyści daje ubezpieczenie mieszkania od wypadków losowych? Czy warto i w jakim zakresie rozszerzać podstawowe ubezpieczenie o ryzyka dodatkowe? A co w przypadku, gdy do pożaru doszło w wyniku Twojego niedbalstwa? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy poniżej.

Pożar mieszkania – jak jest definiowany przez towarzystwa ubezpieczeniowe?

Pomimo tego, że zarówno za umyślne, jak i nieumyślne spowodowanie pożaru przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju przewidują określone kary, w polskim ustawodawstwie nadal nie istnieje jednolita, ustawowa definicja pożaru. W rezultacie każde towarzystwo ubezpieczeniowe prowadzące działalność w Polsce samodzielnie definiuje pożar w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), co sprawia, że u poszczególnych ubezpieczycieli "pożar" może mieć różny zakres znaczeniowy.

W przypadku ubezpieczenia "Generali, z myślą o domu i rodzinie" pożar jest definiowany jako "ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile". Jakiego typu zdarzenia ubezpieczeniowe spełniają tę definicję? Oto kilka przykładów:


 • zaprószenie ognia przez nieuwagę (np. gdy pozostawisz włączone żelazko i wyjdziesz z domu)
 • pożar spowodowany przez zwarcie w instalacji elektrycznej (w Generali możesz liczyć na ochronę ubezpieczeniową nawet w przypadku, gdy obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej jest nieaktualny lub nie został wykonany – w przypadku domów: pod warunkiem, że budynek nie jest starszy niż 35 lat; w przypadku mieszkań - brak limitu wiekowego)
 • pożar w kuchni spowodowany awarią instalacji gazowej wbudowanej w mury ubezpieczonego mieszkania
Płonący i stopiony przedłużacz z wpiętymi wtyczkami

Pamiętaj również, że w OWU zawsze są jasno wskazane wszystkie wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowiada za powstałe szkody. W takich przypadkach wypłata odszkodowania nie będzie możliwa.

Czy można wykupić tylko ubezpieczenie mieszkania od pożaru?

Pod względem formalnym ubezpieczenie nieruchomości od pożaru nie funkcjonuje jako odrębne ubezpieczenie i zawsze jest integralną składową podstawowego ubezpieczenia nieruchomości. Pamiętaj jednak, że w zależności od wybranego przez Ciebie wariantu ubezpieczenia, zakres ochrony ubezpieczeniowej od ognia może być różny. Dla przykładu w podstawowym wariancie ubezpieczenia nieruchomości "Generali, z myślą o domu i rodzinie" zakres ochrony od ognia obejmuje następujące ryzyka:


 • pożar
 • wybuch
 • implozja
 • uderzenie pioruna
 • upadek statku powietrznego
 • uderzenie pojazdu
 • uderzenie fali ponaddźwiękowej
 • dym i sadza
 • katastrofa budowlana
 • akcja ratownicza

Ubezpieczenie nieruchomości – czym się różni wariant podstawowy od All Risk?

Im szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej Twojej nieruchomości, tym mniej musisz się martwić o koszty naprawy szkód, do których doszło w wyniku jednego ze zdarzeń ubezpieczeniowych. To jeden z najważniejszych powodów, dla których warto się zdecydować na ubezpieczenie domu czy mieszkania w wariancie od wszystkich ryzyk (All Risk).


Warto podkreślić, że choć zakres ubezpieczenia "Generali, z myślą o domu i rodzinie" w przypadku pożaru jest taki sam w wariancie podstawowym i w wariancie All Risk, to ochrona w wariancie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, jest znacznie szersza. Oto najważniejsze różnice w zakresie ochrony ubezpieczeniowej pomiędzy wariantem podstawowym a All Risk w ubezpieczeniu "Generali, z myślą o domu i rodzinie":

RYZYKOUbezpieczenie od ryzyk nazwanych (wariant podstawowy)Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (wariant All Risk)
Naturalne zdarzeniaza opłaceniem składki dodatkowejw zakresie
Zalanie i koszty poszukiwania szkodyza opłaceniem składki dodatkowejw zakresie
Szkody wyrządzone przez zwierzęta (na zasadach określonych w OWU)niedostępnew zakresie (w ramach ubezpieczenia wandalizmu)
Graffitiniedostępnew ramach ubezpieczenia wandalizmu
Stłuczenie stałych elementówza opłaceniem składki dodatkowejw zakresie
Stłuczenie stałych elementówza opłaceniem składki dodatkowejw zakresie
Przepięcieza opłaceniem składki dodatkowejw zakresie
Następstwa nieszczęśliwego wypadku psa lub kotaniedostępnew ramach ubezpieczenia ruchomości domowych
Szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwaw zakresiew zakresie
Wyłudzenie gotówki (oszustwo na wnuczka, policjanta CBŚP, podszywanie się pod inne osoby)niedostępnew ramach ubezpieczenia ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem i rabunku


Co ważne, kompleksowa ochrona zapewniana przez wariant All Risk wiąże się z relatywnie niewielkim wzrostem kosztu polisy przy znacznie szerszej ochronie zarówno pod kątem zakresu ubezpieczenia, jak i limitów odpowiedzialności. Pamiętaj również, że zarówno wariant podstawowy, jak i wariant All Risk można po opłaceniu składki dodatkowej rozszerzyć o kolejne ryzyka (m.in. kradzież z włamaniem i rabunek, powódź czy kradzież zwykłą budowli i zewnętrznych stałych elementów budynku), dzięki czemu możesz optymalnie dobrać zakres ochrony do Twoich bieżących potrzeb.


Sprawdź, dlaczego warto wykupić ubezpieczenie domu lub mieszkania w Generali!

Ubezpieczenie od pożaru – co jeszcze powinno uwzględniać?

Strażak na drabinie gasi pożar przez okno budynku

Wybierając wariant ubezpieczenia zawsze upewnij się, że wykupowane przez Ciebie ubezpieczenie mieszkania obejmuje nie tylko skutki pożaru, ale również skutki działań gaśniczych podejmowanych przez jednostki straży pożarnej. Odpowiednia ochrona ubezpieczeniowa Twojej nieruchomości przed skutkami gaszenia pożaru ma szczególne znaczenie w przypadku mieszkań, ponieważ woda i środki gaśnicze używane do stłumienia ognia negatywnie wpływają nie tylko bezpośrednio na płonące mieszkanie, ale również na mieszkania sąsiadujące (zwłaszcza te znajdujące się na niższych kondygnacjach od gaszonego). Dlatego właśnie w Generali ochrona przed skutkami działań gaśniczych jest dostępna już w wariancie podstawowym (ubezpieczenie od ryzyk nazwanych).

Ubezpieczenie mieszkania od pożaru – kiedy nie działa?

Istnieje szereg przypadków, w których ochrona ubezpieczeniowa jest wyłączona pomimo wystąpienia szkód w wyniku pożaru. Szczegółowa lista wyłączeń odpowiedzialności znajduje się zawsze w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), dlatego zawsze pamiętaj, aby dobrze się zapoznać z nimi przed zawarciem umowy.

Poniżej podajemy kilka przykładów szkód, które nie są objęte ubezpieczeniem:


 • szkody wyrządzone umyślnie przez Ciebie
 • szkody powstałe bezpośrednio na skutek eksploatacji górniczej podziemnej lub naziemnej
 • szkody wyrządzone przez Ubezpieczającego lub osoby objęte ubezpieczeniem w stanie nietrzeźwości, w stanie po zażyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii)
 • szkody powstałe na skutek wybuchu związanego z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Ubezpieczonego lub osoby objęte ubezpieczeniem.


Jak czytać OWU, aby wszystko rozumieć? Sprawdź!

Wina umyślna – definicja

Ręka z odpaloną zapalniczką przy palniku kuchennym

Na gruncie polskiego orzecznictwa w sprawach cywilnych wina umyślna jest definiowana jako działanie przez sprawcę z chęcią wyrządzenia szkody, ze świadomością szkodliwych skutków swojego działania i z przewidywaniem ich nastąpienia oraz z celowym zmierzaniem do tego szkodliwego skutku lub co najmniej świadome godzenie się przez sprawcę na szkodliwy skutek działania podjętego przez siebie. Mówiąc prościej: każdy sprawca, który celowo i świadomie wyrządza szkodę, doprowadza do niej z umyślnej winy.


Jak już wspominaliśmy, w przypadku stwierdzenia, że szkoda została spowodowana przez ubezpieczonego z jego umyślnej winy, towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczeniowej. Co jednak w tym kontekście ważne, umyślne działanie osób trzecich nie wyłącza odpowiedzialności ubezpieczeniowej towarzystwa ubezpieczeniowego, o ile OWU nie stanowią inaczej, zwróć więc uwagę na tę kwestię zapoznając się z tym dokumentem przed zawarciem umowy z ubezpieczycielem.

Wina nieumyślna – definicja

Wina nieumyślna w polskim orzecznictwie i doktrynie prawa cywilnego to działanie przez sprawcę z przewidywaniem możliwości wystąpienia szkodliwego skutku swojego działania, jednak z bezpodstawnym przypuszczeniem, że sprawca zdoła uniknąć tych skutków albo działanie bez przewidywania nastąpienia szkodliwych skutków, choć sprawca powinien i może je przewidzieć.


W praktyce wina nieumyślna w odniesieniu do ubezpieczeń (tzn. na gruncie prawa cywilnego) sprowadza się do niedbalstwa, czyli niedołożenia wymaganej w danego rodzaju stosunkach staranności niezbędnej do uniknięcia skutku, którego sprawca nie chciał wywołać. W zależności od zapisów OWU u poszczególnych ubezpieczycieli może to wyłączać odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego za szkody wynikłe z Twojej nieumyślnej winy.


W tym kontekście warto podkreślić, że decydując się na ubezpieczenie "Generali, z myślą o domu i rodzinie" masz pewność, że ochroną ubezpieczeniową są objęte także szkody, do których doszło z Twojej nieumyślnej winy – na zasadach jasno określonych w OWU.

Rażące niedbalstwo – definicja

Na gruncie polskiego prawa nie funkcjonuje ustawowa definicja rażącego niedbalstwa, dlatego zazwyczaj wywodzi się ją z istniejącego orzecznictwa. W praktyce za rażące niedbalstwo w doktrynie prawa cywilnego najczęściej uznaje się:


 • nieostrożność graniczącą z rozmyślnym działaniem
 • przekroczenie podstawowych, elementarnych zasad staranności
 • postępowanie poniżej minimalnego, elementarnego poziomu wiadomości lub umiejętnościZe względu na brak jednolitej definicji rażącego niedbalstwa każdy przypadek jest jednak rozpatrywany odrębnie i z uwzględnieniem okoliczności oraz kryteriów specyficznych dla konkretnej sytuacji.


Warto przy tej okazji podkreślić, że na polskim rynku ubezpieczeniowym oferta Generali wyróżnia się między innymi faktem udzielania bez dodatkowej składki ochrony na wypadek szkód powstałych wskutek rażącego niedbalstwa (maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia).

Odmowa wypłaty odszkodowania za pożar – kiedy może mieć miejsce?

Zmartwiony mężczyzna sprawdza na laptopie zakres i warunki ubezpieczenia

Wypłata odszkodowania nie nastąpi przede wszystkim w przypadku, gdy szkody zostały wyrządzone umyślnie przez ubezpieczającego, ubezpieczonego i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, ale to nie jedyne okoliczności, gdy odszkodowanie po pożarze budynku bądź mieszkania może nie zostać wypłacone.


Do przypadków, w których towarzystwo ubezpieczeniowe jest wolne od odpowiedzialności za szkody spowodowane przez pożar np. mieszkania, należą między innymi:


 • nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i przepisów prawa budowlanego podczas użytkowania ubezpieczonej nieruchomości (np. niezabezpieczenie budynku przed zagrożeniem pożarowym; nieprzestrzeganie przeciwpożarowych wymagań technologiczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych; niepodporządkowanie się zarządzeniu kierującego działaniem ratowniczym; wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z prawem; naruszenie obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie czy stosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów o nienależytych właściwościach użytkowych)
 • niezamieszkiwanie lub nieużytkowanie nieruchomości nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 90 dni i niedopełnienie obowiązku odcięcia dopływu wody bieżącej oraz zapewnienia nadzoru nad nieruchomością
 • wynikające z rażącego niedbalstwa lub umyślne niezastosowanie przez Ubezpieczającego dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub ograniczenia jej rozmiarów


Dowiedz się, dlaczego nie stać Cię na nieczytanie OWU!

Podsumowanie

Dobrze dobrane ubezpieczenie mieszkania, lub domu, od pożaru oraz innych zdarzeń losowych pozwala Ci nie obawiać się o finansowe konsekwencje szkód powstałych w wyniku działania ognia, ale tylko w przypadku, gdy zakres ochrony będzie realnie odpowiadał Twoim potrzebom oraz faktycznej wartości Twojej nieruchomości. Pamiętaj, że na ubezpieczeniu mieszkania lub domu nie warto oszczędzać, ponieważ nieruchomość zwykle jest jednym z najważniejszych i najbardziej wartościowych składników Twojego majątku, a jeśli zostanie zniszczona lub poważnie uszkodzona w wyniku pożaru, koszty wykonania remontu znacznie przekroczą kwoty "zaoszczędzone" na składnikach ochrony ubezpieczeniowej.


Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze zakresu i rodzaju ubezpieczenia, zapraszamy do kontaktu – chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!