Kobieta ze złamaną ręką podpisuje dokumenty

W powszechnej świadomości wypłata odszkodowania za doznane szkody najczęściej jest kojarzona z bardzo długim, wielomiesięcznym oczekiwaniem na zakończenie całej procedury związanej z wypłatą należnego świadczenia. Jest to nie do końca uzasadniony mit, wynikający z obserwacji przeciągających się procesów sądowych, które z odszkodowaniami zwykle mają niewiele wspólnego. Ustawowy okres przewidziany na realizację świadczenia odszkodowawczego jest bowiem ściśle określony i wynosi 30 dni (w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego nie dalej niż w terminie 90 dni – art. 14 ust 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych), a jego nieuzasadnione przekroczenie może dla ubezpieczyciela wiązać się z określonymi konsekwencjami. Jak więc jest naprawdę i jak długo trzeba czekać na odszkodowanie? Odpowiadamy!

Zadośćuczynienie, świadczenie a odszkodowanie – czym się różnią?

Zacznijmy od kwestii, która tylko z pozoru wydaje się mało istotna. Wymienione powyżej pojęcia bardzo często są bowiem w potocznym języku używane jako synonimy, co jednak jest błędem, ponieważ na gruncie prawnym każde z nich ma nieco odmienne znaczenie. Aby pokazać, czym dokładnie różnią się od siebie świadczenie, zadośćuczynienie i odszkodowanie, poniżej przytaczamy ich definicje stosowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe.


 • Świadczenie – to ogólny termin, który zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego jest stosowany zarówno w odniesieniu do ubezpieczeń majątkowych, jak i ubezpieczeń osobowych. Co istotne, w przypadku ubezpieczeń majątkowych świadczenie polega na wypłacie określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku, natomiast w odniesieniu do ubezpieczeń osobowych może oznaczać umówioną sumę pieniężną, rentę lub inne świadczenie (także niepieniężne) należne w razie zajścia przewidzianego w umowie ubezpieczeniowej wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.


 • Zadośćuczynienie – to rodzaj świadczenia, które stanowi rekompensatę wyłącznie za poniesione szkody niemajątkowe, czyli prościej mówiąc, za doznane cierpienia fizyczne lub psychiczne związane z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu. Zadośćuczynienie może Ci zostać również przyznane za utratę dobrego imienia (szkody słowne, np. wskutek oszczerstw), utratę możliwości wykonywania pracy zarobkowej bądź za śmierć osoby poszkodowanej. Zwróć uwagę, że zadośćuczynienie, zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego, jest świadczeniem fakultatywnym (opcjonalnym) i może przyjąć wyłącznie formę pieniężną, a o jego przyznaniu bądź nieprzyznaniu decyduje sąd.


 • Odszkodowanie – to rodzaj świadczenia, o które możesz ubiegać się za wyrządzoną Ci szkodę zarówno w przypadku szkód osobowych, jak i szkód majątkowych. Obowiązujące w Polsce przepisy prawa (Kodeks cywilny) stanowią jasno, że odszkodowanie powinno pokryć zarówno poniesione przez poszkodowanego straty, jak i utracone korzyści, ale w żadnym przypadku wypłacone odszkodowanie nie może przewyższać wartością rzeczywiście poniesionej przez poszkodowanego szkody. Istotne jest to, że o odszkodowanie możesz ubiegać się bezpośrednio od sprawcy lub od podmiotu odpowiedzialnego za naprawienie szkody wyrządzonej przez sprawcę (tzn. od ubezpieczyciela sprawcy). Zwróć uwagę, że odszkodowanie może przyjąć formę pieniężną lub niepieniężną – w tym drugim przypadku naprawienie wyrządzonej szkody polega na przywróceniu stanu poprzedniego.


Jak widać, różnice między pojęciami "odszkodowanie" i "zadośćuczynienie" są bardzo istotne z perspektywy osoby poszkodowanej, dlatego tak ważne jest stosowanie prawidłowej terminologii w dokumentach składanych u ubezpieczyciela. Pozwoli to uniknąć ewentualnych nieporozumień i skróci czas oczekiwania na zakończenie formalności.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie w Polsce regulacjami prawnymi (Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2277) towarzystwo ubezpieczeniowe ma na wypłatę odszkodowania maksymalnie 90 dni od daty złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o szkodzie. Co ważne, czas na wypłatę odszkodowania jest liczony od daty złożenia u ubezpieczyciela kompletu wymaganych dokumentów.

Powyższy ustawowy termin może ulec zmianie jedynie wtedy, gdy nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości należnego świadczenia. Zdarza się, że w takim przypadku wypłacana jest tzw. bezsporna kwota odszkodowania (czyli ta, co do której nie ma żadnych wątpliwości), a poszkodowani powinni otrzymać wyjaśnienia dotyczące okoliczności, które stanowią przeszkodę w zakończeniu procesu likwidacji szkody.


Pamiętaj, że osoba uprawniona do otrzymania świadczenia lub odszkodowania, która nie uzyskała wypłaty odszkodowania w ustawowych terminach lub odmówiono jej wypłaty odszkodowania, ma do swojej dyspozycji określone instrumenty prawne, z których może skorzystać. Są to: odwołanie od decyzji ubezpieczyciela lub pozew do właściwego sądu cywilnego.


W Strefie Klienta Generali znajdziesz wszystkie dokumenty potrzebne do zgłoszenia szkody i ubiegania się o odszkodowanie

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy

Jeśli chodzi o odszkodowanie z OC sprawcy, zgłoszenie szkody musi nastąpić we wskazanym ustawowo terminie, czyli w ciągu 3 lat od dnia, w którym osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie, ale nie później, niż po upływie 10 lat od daty zdarzenia (20 lat dla szkód powstałych w wyniku przestępstwa, zbrodni lub występku). Wymagane jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz ze wszelkimi wymaganymi dokumentami dodatkowymi.

Wypłata odszkodowania następuje w ustawowym terminie 90 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym.

Wypadek w pracy – odszkodowanie

Mężczyzna odczuwa ból spowodowany uszkodzeniem ramienia na skutek wypadku w pracy

Wypłata odszkodowania za wypadek w pracy wymaga zgłoszenia w Generali przy użyciu dowolnej dostępnej drogi (strona internetowa, kontakt telefoniczny, e-mail) oraz podania wszystkich niezbędnych danych i informacji. konieczne jest również potwierdzenie wypadku przy pracy w przedstawionej Generali karcie wypadku, sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi świadczeń z tytułu wypadków przy pracy. Co ważne, za wypadek przy pracy nie jest uznawane zdarzenie zaistniałe w drodze do lub z miejsca pracy. Na wypłatę odszkodowania za wypadek w pracy ubezpieczyciel ma ustawowy termin 30 dni.


Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu NNW

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

W tym miejscu konieczne jest wyjaśnienie: pod względem formalnym mamy w tym przypadku do czynienia ze świadczeniem, jednak w świadomości społecznej i w języku potocznym funkcjonuje ono niemal wyłącznie jako odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Do pewnego stopnia można tę sytuację wyjaśnić tym, o czym wspominaliśmy na samym początku: brakiem świadomości co do tego, czym się różni świadczenie od odszkodowania oraz przyzwyczajeniem społecznym.

Osoba z ręką na temblaku zgłasza roszczenie o odszkodowanie za pośrednictwem Internetu

Warto jednak pamiętać, że w odniesieniu do oferty ubezpieczeniowej Generali pod względem formalnym nie jest to odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, a świadczenie. To szczególnie ważne podczas przygotowywania oficjalnych dokumentów, które zechcesz złożyć u ubezpieczyciela.


Przejdźmy teraz do wskazania najważniejszych zasad, na jakich odbywa się wypłata świadczenia:


 • podobnie jak w przypadku każdego innego odszkodowania bądź świadczenia ubezpieczeniowego, wymagane jest zgłoszenie w Generali szkody dowolną dostępną drogą (strona internetowa, kontakt telefoniczny, e-mail), jak również podanie wszystkich niezbędnych danych i informacji
 • świadczenie jest wypłacane za trwały uszczerbek na zdrowiu, będący następstwem nieszczęśliwego wypadku powstałego w okresie ochrony ubezpieczeniowej
 • wypłata następuje w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu lub progresywnie, w zależności od rodzaju zawartej polisy
 • jeśli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku doszło do kilku różnych rodzajów trwałego uszczerbku na zdrowiu, wysokość świadczenia jest równa sumarycznej liczbie wskaźników procentowych, jednak nie może przekroczyć 100%

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu

W tym przypadku mamy do czynienia z podobną sytuacją, jak przy okazji świadczeń za uszczerbek na zdrowiu – formalnie rzecz biorąc w Generali wypłacane jest świadczenie, a nie odszkodowanie za pobyt w szpitalu. Pamiętaj o tym zgłaszając szkodę!

Zależnie od warunków zawartej umowy i jej wariantów, wypłacone świadczenie za pobyt w szpitalu może mieć różną wysokość, zgodnie z wybranymi przez ubezpieczonego parametrami ubezpieczenia. Aby wypłata świadczenia była możliwa, konieczne jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku i kopii karty informacyjnej leczenia szpitalnego wraz z określeniem przyczyny pobytu w szpitalu, a w przypadku świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego także dokumentów dodatkowych (potwierdzenie danych z dokumentu tożsamości wnioskodawcy, kopia skróconego odpisu aktu zgonu ubezpieczonego, dokument potwierdzający bycie członkiem rodziny).


Wypłata świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu lub śmierci ubezpieczonego następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów.

Świadczenie za urodzenie dziecka

Dłonie mężczyzny i kobiety oczekujących narodzin dziecka obejmują ciążowy brzuch przyszłej mamy

Świadczenie za urodzenie dziecka, zależnie od zawartej umowy, może mieć różną wysokość zgodnie z warunkami i wariantem wybranego ubezpieczenia. W celu otrzymania świadczenia niezbędne jest złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia roszczenia, a także inne wymagane dokumenty, w tym kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka.

Wypłata świadczenia następuje zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Odmowa wypłaty odszkodowania – kiedy ubezpieczyciel ma prawo wstrzymać wypłatę odszkodowania?

Jednym z głównych powodów braku wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela jest zgłaszanie roszczeń, które są nieuzasadnione, w związku z czym odszkodowanie lub świadczenie za takie roszczenie nie przysługuje. To jednak nie wszystko. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) zawsze zawierają szczegółową listę tzw. wyłączeń odpowiedzialności, czyli sytuacji, w których ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania bądź spełnienia świadczenia. Co ważne, każdy rodzaj ubezpieczenia ma własne OWU, a tym samym odrębne wyłączenia odpowiedzialności, dlatego tak ważne jest, aby się z nimi zapoznać przed zawarciem umowy.

Niezależnie od tego faktu, istnieje szereg okoliczności, które dają ubezpieczycielowi prawo do odmowy wypłaty odszkodowania bez względu na to, jakie ubezpieczenie posiadasz. W przypadku Generali do tej kategorii zaliczają się między innymi:


 • umyślne spowodowanie szkody przez ubezpieczonego
 • próba wyłudzenia odszkodowania (za taki czyn grozi w Polsce również odpowiedzialność karna, zgodnie z obowiązującymi przepisami)
 • zatajenie informacji i okoliczności o istotnym znaczeniu dla oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego
 • brak zgłoszenia przestępstwa na Policję w przypadku, gdy takie zgłoszenie jest wymagane przez ubezpieczyciela


Wyłączenia odpowiedzialności to nie wszystko - sprawdź, dlaczego jeszcze należy uważnie czytać OWU!

Szybka wypłata odszkodowania w Generali TU S.A. – samoobsługowa likwidacja szkód

Klienci Generali mogą skorzystać z narzędzia do samodzielnej likwidacji prostych szkód majątkowych z ubezpieczeń mieszkań i domów. Cały proces może zamknąć się nawet w kilkunastu minutach dzięki integracji ze specjalną aplikacją AWALS, pozwalającej klientom Generali samodzielnie dokonać kalkulacji należnych odszkodowań w przypadku prostych szkód, jak np. kradzież, przepięcie, zalanie lub uszkodzenie przez wiatr.

Proces samoobsługowej likwidacji szkody w Generali przebiega w kilku prostych krokach:


 1. Wypełnienie formularza zgłoszenia szkody – klient otrzymuje link do programu AWALS, gdzie należy wprowadzić wymagane informacje na temat zgłaszanej szkody i załączyć zdjęcia uszkodzeń oraz wskazanych w aplikacji niezbędnych dokumentów.
 2. Kalkulacja kwoty odszkodowania – program AWALS automatycznie wylicza należne odszkodowanie na podstawie wprowadzonych informacji, a następnie przekazuje je do weryfikacji przez system szkodowy.
 3. Weryfikacja zakresu ochrony ubezpieczeniowej – następuje sprawdzenie, czy zgłoszona szkoda mieści się w zakresie ochrony ubezpieczeniowej posiadanej przez zgłaszającego klienta, a jeśli proces zakończy się pozytywnie, algorytm potwierdza możliwość wykonania automatycznej wypłaty na rzecz klienta.
 4. Dyspozycja wypłaty odszkodowania – po wygenerowaniu wydruku decyzji i wysłaniu go do klienta, w przypadku ubezpieczeń domów i mieszkań, środki są kierowane do wypłaty, dzięki czemu cały proces może zakończyć się nawet w tym samym dniu.


Podsumowanie

Kodeks cywilny ściśle precyzuje, ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania. Przewiduje także konkretne konsekwencje dla tych towarzystw ubezpieczeniowych, które nie dotrzymują obowiązujących terminów wypłaty odszkodowań. W Generali zawsze dokładamy wszelkich starań, aby usprawnić i ułatwić naszym klientom otrzymanie należnego świadczenia. Stale wdrażamy również nowoczesne rozwiązania, które do minimum skracają czas oczekiwania na pieniądze w przypadku prostych szkód majątkowych.