na poboczu stoją samochody uszkodzone wskutek kolizji drogowej

Kolizja drogowa może Ci się przydarzyć niezależnie od tego, jak ostrożnie prowadzisz samochód i jak dobrze radzisz sobie "za kółkiem". Jeśli już jednak do takiego zdarzenia dojdzie, a sprawcą jest inny kierowca, warto wiedzieć, jakich formalności musisz dopełnić i do jakich świadczeń masz prawo w związku z zaistniałą sytuacją. Gdzie i jak zgłosić szkodę z OC sprawcy, kiedy możesz liczyć na auto zastępcze z OC sprawcy i jak przebiega likwidacja szkody? Zapraszamy do lektury!

Kolizja drogowa a wypadek – czym się różnią?

Pamiętaj, że choć określenia "kolizja" oraz "wypadek" są potocznie używane zamiennie, to w rzeczywistości mają odmienne znaczenie i odnoszą się do innego rodzaju zdarzenia drogowego.

Wypadek drogowy jako "zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni". Wypadek drogowy jest przestępstwem penalizowanym z art. 177 Kodeksu karnego.


Kolizja drogowa to z kolei takie zdarzenie drogowe, w którego wyniku doszło wyłącznie do strat materialnych (czyli do uszkodzenia bądź zniszczenia pojazdów biorących w kolizji udział), natomiast żaden z uczestników nie odniósł obrażeń. Pojęcie to nie jest zdefiniowane na gruncie prawnym, jednak zwyczajowo przyjmuje się, że kolizja w ruchu lądowym to zdarzenie spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne i nie dochodzi do urazów ani uszczerbku na zdrowiu poszkodowanych. Kolizja jest wykroczeniem penalizowanym z art. 86 Kodeksu wykroczeń.


Najważniejsze różnice między kolizją a wypadkiem przedstawia poniższa tabela.

KOLIZJAWYPADEK
wykroczeniePrzestępstwo
nie ma konieczności wzywania Policji na miejsce zdarzeniaustawowy obowiązek wezwania Policji na miejsce zdarzenia
sprawca podlega karze grzywny, możliwe ograniczenie wolności lub orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdówsprawca podlega karze pozbawienia wolności (maksymalnie do lat 8)
możliwość dochodzenia roszczeń ulega przedawnieniu po 3 latachmożliwość dochodzenia roszczeń ulega przedawnieniu nawet po 20 latach

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku

Wbrew powszechnemu przekonaniu, proces likwidacji szkody z OC sprawcy wypadku rozpoczyna się jeszcze przed zgłoszeniem do ubezpieczyciela faktu zaistnienia szkody. Z tego względu poniżej znajdziesz opis postępowania krok po kroku w sytuacji, gdy uczestniczysz w kolizji lub wypadku.

1. Sporządzenie notatki z miejsca zdarzenia

mężczyzna sporządza notatkę z miejsca zdarzenia po kolizji drogowej

W pierwszej kolejności sprawdź stan wszystkich uczestników kolizji i upewnij się, że nikt nie ucierpiał. Pamiętaj, że jeśli ktokolwiek doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia drogowego, jest ono klasyfikowane jako wypadek i wymaga wezwania Policji na miejsce zdarzenia.


Jeśli nikt nie ucierpiał, postaraj się o zabezpieczenie miejsca zdarzenia tak, aby nie przeszkadzać innym uczestnikom ruchu i spisz notatkę z oświadczeniem sprawcy, o ile nie ma wątpliwości co do okoliczności i przebiegu zdarzenia. W sporządzonej notatce powinny się znaleźć: • dane osobowe uczestników,
 • dane polisy sprawcy,
 • dane kontaktowe świadków zdarzenia (jeśli są),
 • możliwie jak najdokładniejszy opis zdarzenia oraz uszkodzeń,
 • oświadczenie sprawcy o odpowiedzialności za kolizję,
 • podpisy uczestników zdarzenia.W przypadku, gdy uczestnicy kolizji nie są jednomyślni, konieczne jest wezwanie Policji.

2. Zgłoszenie szkody z OC sprawcy do ubezpieczyciela

Następnym krokiem jest zgłoszenie szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego odpowiedzialnego za likwidację szkody. Pamiętaj, że zazwyczaj możesz zgłosić szkodę drogą telefoniczną, jak również pocztą elektroniczną czy tradycyjną. Najlepiej jednak zdecydować się na zgłoszenie szkody online.

 

Potrzebujesz zgłosić szkodę online w Generali? Skorzystaj z formularza online!

3. Likwidacja szkody z OC sprawcy – złożenie wniosku

Zwróć uwagę, że składany przez Ciebie wniosek musi spełniać określone wymogi formalne, aby został przyjęty do rozpatrzenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe zajmujące się likwidacją szkody. Ustawowy wzór nie jest określony w obowiązujących przepisach prawa, ale pamiętaj, że wniosek musi zawierać przynajmniej następujące informacje:


 • dane identyfikacyjne sprawcy (w tym numer PESEL, jeśli sprawca jest obywatelem Polski),
 • numer polisy OC sprawcy,
 • numery rejestracyjne i marki pojazdów biorących udział w kolizji lub wypadku,
 • data i okoliczności zdarzenia.

 


W niektórych przypadkach może się również okazać konieczne dostarczenie ubezpieczycielowi dodatkowych dokumentów bądź informacji do wniosku. Pamiętaj, że od momentu złożenia wszystkich wymaganych dokumentów ubezpieczyciel ma maksymalnie 90 dni na wypłatę odszkodowania od dnia zawiadomienia o szkodzie.

4. Odszkodowanie z OC sprawcy – spotkanie z rzeczoznawcą

mężczyzna fotografuje uszkodzenie w samochodzie po kolizji drogowej lub wypadku

Na tym etapie procedury likwidacji szkody pamiętaj, że do momentu przybycia rzeczoznawcy nie należy dokonywać żadnych napraw.


Ponieważ rzetelna dokumentacja rzeczoznawcy stanowi dla ubezpieczyciela podstawę do decyzji o przyznaniu odszkodowania oraz ma decydujący wpływ na kwotę wypłaconego odszkodowania, rzeczoznawca ma obowiązek nie tylko ocenić skalę zniszczeń pojazdów oraz dokonać ich oględzin, ale musi też sporządzić dokumentację wszystkich uszkodzeń i zniszczeń będących następstwem kolizji lub wypadku. Obejmuje to również wykonanie fotografii i szczegółowych notatek. Z tego względu Twoim obowiązkiem jako osoby poszkodowanej jest umożliwienie oględzin uszkodzeń oraz wskazanie wszystkich skutków kolizji lub wypadku.


Co ważne, rzeczoznawca nie musi pojawiać się osobiście. W części przypadków możliwe jest dokonanie oceny zniszczeń online i sporządzenie odpowiednich dokumentów na podstawie zdjęć, dlatego po szkodzie zabezpiecz uszkodzony pojazd i niezwłocznie skontaktuj się z ubezpieczycielem, który wskaże, jakie dalsze kroki należy podjąć i czy rzeczoznawca pojawi się osobiście, czy wystarczy, że wykonasz zdjęcia i prześlesz je do niego.

5. Wypłata odszkodowania z OC sprawcy

Jeśli cała niezbędna dokumentacja została złożona i wypełniona poprawnie, ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w ustawowym terminie, czyli w ciągu 30 dni od złożenia kompletu dokumentów. W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie 30dni okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Czasami jednak ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania pomimo otrzymania wszystkich wymaganych dokumentów. Co możesz zrobić w takiej sytuacji?


Przede wszystkim sprawdź, dlaczego towarzystwo ubezpieczające sprawcę kolizji lub wypadku odmawia wypłaty odszkodowania – taka informacja powinna się każdorazowo znaleźć w dokumencie, który otrzymujesz od ubezpieczyciela.


Pamiętaj, że obowiązuje Cię ustawowo określony okres (zawsze wskazany w dokumencie z odmową wypłaty odszkodowania).


Jeśli decydujesz się złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, musisz umieścić w nim następujące informacje: • Twoje dane osobowe,
 • nazwa i adres towarzystwa ubezpieczeniowego, od którego decyzji się odwołujesz,
 • dane identyfikacyjne sprawy (numer polisy, numer decyzji ubezpieczyciela, numer szkody),
 • uzasadnienie odwołania od decyzji ubezpieczyciela.Odwołanie możesz złożyć ustnie (np. drogą telefoniczną), osobiście w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (odwołanie online), jeśli dany ubezpieczyciel udostępnia taką możliwość.

 

Dowiedz się więcej o tym, jak przyznawane są odszkodowania!

Jak sprawdzić OC sprawcy?

W Polsce masz dostęp do kilku sposobów weryfikacji OC sprawcy kolizji. Są to przede wszystkim:
Co bardzo ważne, weryfikacja faktu posiadania przez sprawcę polisy OC i jej ważności jest możliwa na podstawie samych numerów rejestracyjnych pojazdu, dlatego warto je sfotografować natychmiast po kolizji. Najprościej możesz sprawdzić OC sprawcy w bazie UFG. W tym celu wystarczy jedynie odwiedzić stronę UFG, znaleźć odpowiednią sekcję i wprowadzić wymagane dane. Gdyby sprawca nie miał ważnej polisy OC, należy wezwać Policję.


Szczegółowy poradnik weryfikacji OC krok po kroku znajdziesz w naszym artykule dotyczącym UFG

Zamyślony mężczyzna szuka ważnych informacji na swoim laptopie

Szkoda z OC sprawcy – gdzie ją zgłosić, gdy sprawca jest nieznany?

Jeśli sprawca zdarzenia jest nieznany, to pamiętaj, że w Polsce możesz ubiegać się o wypłatę odszkodowania w UFG. Zwróć jednak uwagę, że jeśli sprawca uciekł z miejsca kolizji lub wypadku i nie ma żadnej możliwości ustalenia jego tożsamości (brak świadków, brak zapisu z kamer monitoringu, brak nagrań z kamer pojazdów biorących udział w kolizji lub wypadku itd.), to zgodnie z podstawą prawną działalności UFG nie uzyskasz żadnego odszkodowania, ponieważ odszkodowania za szkody materialne UFG wypłaca jedynie w przypadku, gdy jednocześnie u któregoś z uczestników zdarzenia doszło do obrażeń ciała.

Samochód zastępczy z OC sprawcy – komu przysługuje?

Jako osobie poszkodowanej przysługuje Ci auto zastępcze z OC sprawcy w sytuacji, gdy z okoliczności sprawy jasno wynika, że po kolizji lub wypadku Twój samochód nie nadaje się do jazdy zgodnie z przepisami ruchu drogowego i musi zostać naprawiony lub został uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym naprawę, w wyniku czego musisz kupić nowe auto. Co ważne, pojazd zastępczy z OC sprawcy przysługuje Ci od chwili zdarzenia, jeśli w jego wyniku doszło do uszkodzeń uniemożliwiających przepisowe poruszanie się pojazdem. W sytuacji, gdy uszkodzenia są jedynie kosmetyczne, auto zastępcze z OC sprawcy przysługuje Ci dopiero od momentu rozpoczęcia naprawy i wyłącznie na ten czas, w warsztacie wskazanym przez ubezpieczyciela.

Pamiętaj również, że samochód zastępczy może być zapewniony bezpłatnie przez ubezpieczyciela lub jako poszkodowany możesz wynająć auto samodzielnie i później ubiegać się o zwrot kosztów wynajmu zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Metoda kosztorysowa a metoda serwisowa – jaki sposób naprawy auta wybrać?

Mechanik samochodowy naprawia auto po kolizji drogowej lub wypadku

Naprawa auta uszkodzonego w wyniku kolizji lub wypadku może zostać przeprowadzona na dwa sposoby, czyli metodą kosztorysową lub metodą serwisową. Zgodnie z istniejącym orzecznictwem, masz pełną dowolność w kwestii wyboru metody likwidacji szkody.


Likwidacja szkody metodą kosztorysową (gotówkową) rozpoczyna się od przygotowania przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela wyceny naprawy Twojego pojazdu. Następnie orzeczoną kwotę ubezpieczyciel przelewa na Twoje konto bankowe, a Ty wybierasz warsztat, w którym naprawisz auto.


Likwidacja szkody metodą serwisową (bezgotówkową) polega na odstawieniu Twojego uszkodzonego pojazdu do dowolnego warsztatu i odebraniu go po naprawie. Formalności i rozliczenie z warsztatem leżą w tym przypadku po stronie ubezpieczyciela.


W Generali rekomendujemy wykonanie naprawy Twojego auta we wskazanych przez nas warsztatach. Decydując się na to rozwiązanie, zyskujesz pewność, że naprawa zostanie przeprowadzona profesjonalnie. Generali udziela na nią bowiem 3 lata gwarancji. To szczególnie ważne, jeśli odstawiasz samochód do naprawy bezpośrednio po kolizji lub wypadku, kiedy jeszcze możesz nie myśleć w pełni rozsądnie ze względu na przeżyty stres. Może się zdarzyć, że nie zwrócisz uwagi na wszystkie warunki zawieranej z warsztatem umowy bądź dasz się przekonać mechanikom do wykonania jakichś napraw w sposób odbiegający od standardów, co na dłuższą metę może okazać się dla Ciebie jedynie pozorną oszczędnością. Naprawy we wskazanych warsztatach to szybsza i bezpieczniejsza dla Ciebie procedura.

OC sprawcy – o czym jeszcze pamiętać?

Przede wszystkim pamiętaj o tym, że w przypadku, gdy Twój pojazd po kolizji lub wypadku nie nadaje się do jazdy, najlepiej poinformować o tym fakcie już w momencie zgłaszania ubezpieczycielowi szkody (np. kontaktując się z infolinią).

Posiadacze nowych lub kilkuletnich pojazdów mogą się ubiegać także o zwrot kosztów z tytułu ubytku wartości handlowej, czyli sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie.

W wyjątkowych przypadkach rynkowy ubytek wartości może także zostać oszacowany dla niektórych pojazdów starszych niż 6 lat, charakteryzujących się niewielkim przebiegiem i szczególną dbałością o stan techniczny.


Potrzebne Ci dobre OC? Sprawdź naszą ofertę!